Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)PUZ construire depozit colectare materiale reciclate

Nr. 25100 din  12.04.2022

DOCUMENT DE PLANIFICARE A PROCESULUI DE INFORMARE ȘI

CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTAȚIA PUZ

 

În vederea ,,Întocmire documentație P.U.Z. pentru introducere în intravilanul orașului Năsăud a unei suprafețe de 12857 mp, în scopul de construire a unui depozit de colectare și reciclare a materialelor recuperabile”, pe un teren înscris în CF NR. 31372, Nr. CAD. 31372, situat în intravilanul orașului Năsăud.

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare și consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului inspector superior Cătuna Grigore-Călin.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni și Relații Publice George  Sârbu.

- Beneficiar SC CRISTICRIN COMSERV SRL, cu sediul în Năsăud, str. Bistriței, nr. 12. Proiectant General S.R.L. S.C. ARHI DESING BISTRIȚA. Șef proiect Arh. Cornel Adrian Suciu, atestat RUR.

1. DATE GENERALE

a) Date de identificare a documentației (denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,,Introducere în intravilanul orașului Năsăud a unei suprafețe de 12857 mp, în scopul de construire a unui depozit de colectare și reciclare a materialelor recuperabile”

Amplasament: Oraș Năsăud, extravilan, zona de vestrespectiv în apropierea de fosta stație de epurare. Terenul se învecinează la nord cu calea ferată, la est, vest și sud cu terenuri private.

Destinația a terenului   este arabil  si are o suprafață de 12857 mp.

b) Date de identificare a beneficiarului: SC CRISTICRIN COMSERV SRL, cu sediul în orașul Năsăud, str. Bistriței, nr. 12, jud. Bistrița-Năsăud.

c) Date de identificare a proiectantului

Proiectant General S.C. ARHI DESING BISTRITA  S.R.L.

Șef proiect  Arh. Cornel Adrian Suciu  - OAR 5119   - Tel 0740025659

d) Identificarea grupurilor țintă a parților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa , telefon, reprezentant) și către care se vor transmite scrisori de notificare:

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant)

Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Adresa : P-ta Unirii nr. 15 tel 0263361027 , int. 33 reprezentant inspector superior Cătuna Grigore Calin

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr. 123/18.10.2021)

2. CALENDARUL INFORMARII (date estimate si perioade ale informării)

a) În etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 10.03.2022.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. – lui:

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orasului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea in scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț in presa ( minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

 

Perioada si modul de primire/depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 10.03.2022 - 11.04.2022 (25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicata mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul intre orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud la adresa www.primarianasaud.ro

- scrisori prin posta pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicata)

- alte forme(explicitare)-adrese de e-mail, fax 0263-361029.

Data limita si modalitatea de răspuns( 15 zile de la data limita pentru depunere de către public a sugestiilor si observațiilor in etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b)  În etapa elaborării propunerilor finale, avizării si aprobării documentației.

-data estimata 17.05.2022. Transmiterea rezultatului informării si consultării publicului      către structura de specialitate a Primarului orasului Năsăud.

2. Redactarea Raportului informării si consultării publicului

- data estimata 18.05.2022

3. Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării și modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor si al observațiilor.

- data estimata 19.05.2022.

- modalitatea de publicare a raportului: publicarea pe pagina de internet al Primăriei orașului Năsăud, la adresa: www.primarianasaud.ro, afișare la sediul Primăriei orasului Năsăud.

- data limita de contestare al raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de  depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orașului Năsăud spre însușire sau respingere : data estimata 18.06.2022.

Această etapa se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională la administrația publică, republicată și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale și consultare a publicului, va fi afișat la sediul Primăriei orașului Năsăud după data de 18.06.2022, și pe site-ul Primăriei www.primarianasaud.ro

c) În etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Această etapă se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice, planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementari a proprietarilor, precum și planșa de reglementari al terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM SI

AMENAJARE  A TERITORIULUI

Inspector superior Cătuna Grigore Calin