PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31.03.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13.

Absenți: dl. consilier local Pop Ionel, dl. consilier local Tomuța Rareș-Octav, dl. Consilier local Oltean Dorel și dna consilier local Muntean Aurelia;

Președinte de ședință: dl consilier local Timoce Călin-Alexandru;

La ședință mai participă dl Urdă Viorel consilier al primarului, dna Soare Carmen și dna Cosma Someșan Dana, Biroul Managementul proiectelor europene. 

 Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl viceprimar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privindaprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 3

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

        

 Proiect de hotărârenr. 4 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice  pentru proiectul ,,Creșterea eficienței energetice a Liceului Economic Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” este retras de pe ordinea de zi.

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. viceprimar:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

 

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 1

Dl consilier local Rogozan Florin se adresează dnei Soare Carmen, întrebând-o dacă ne mai încadrăm și la alte proiecte PNRR după finalizarea celor 24 de blocuri, întrucât am văzut că nu este parte de cofinanțare, decât parte neeligibilă?”

Dna Soare Carmen îi răspunde că “Apelul se deschide mâine la ora 10 și va fi deschis până in 30 mai anul curent. Pe apelul acesta intenționăm să mergem și cu celelalte 24 de blocuri care sunt încă în licitație, se semnează contractul, probabil săptămâna viitoare, se dă drumul la pregătirea documentației tehnice și vom depune și celelalte 24 de blocuri tot pe acest apel de proiect. Dacă in urma acestui apel de proiecte, banii nu o să fie suficienți pentru finanțare, la data de 1 august se va deschide din nou un apel de proiecte și atunci se va miza dacă se absorb pe regiunea noastră, deoarece banii au fost distribuiți pe fiecare județ prin PNRR, iar dacă se absorb aici și o să rămână restul pe alte localități, atunci se vor redistribuii si se va deschide un nou apel de proiecte. Prin proiectele acestea se finanțează persoanele fizice in proporție de 100%, dar și persoanelor juridice la spațiile comerciale, singura diferență este că fondurile pentru persoanele fizice vor veni de la fonduri europene iar pentru persoanele juridice fondurile vor veni de la bugetul de stat printr-un ajutor de minimis, de aceea acolo unde sunt cazuri de spatii cu destinație de spații comerciale, unde se desfășoară activități economice, reprezentantul legal al societății trebuie să depună o declarație că este de acord cu investiția, așa cum este de acord și primăria pentru toate apartamentele din bloc cu funcție locativă. Ideea este că toți proprietarii care dețin imobile cu o altă destinație decât cea de locuit, trebuie să iși asume aceste costuri la fel ca și primăria, dacă sunt cumva costuri neeligibile. Tot așa, dacă au beneficiat de un ajutor de minimis, nu vor beneficia de finanțare și vor fi nevoiți să suporte costurile. Colega noastră, Petruța, merge pe teren, la toate societățile comerciale care  figurează cu spații la parter de bloc, pentru a obține declarații, declarații care vor fi încărcate mâine cu cererea de finanțare. ”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

      Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 2.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    13 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privindaprobarea depunerii cererii de finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență - Componenta 5 - Valul Renovării, Apelul de proiecte de renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, titlul apel: PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, cât și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ,,Creșterea eficientei energetice a blocurilor de locuințe din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud - etapa II” – Subproiectul 3  

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări,   obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

      Proiect de hotărâre adoptat.

Dl președinte de ședință intervine cu o întrebare și anume “la toate articolele 3 de la toate proiectele este menționat că se aprobă finanțarea de către UAT orașul Năsăud a tuturor costurilor neeligibile aferente proiectului, asta ce ar însemna? Dacă pe viitor pot să apară, de exemplu 100.000 lei, 200.000 lei, 500.000 lei?”

Dna Soare Carmen raspunde că “practic noi, prin DALI, care se va face acuma pentru că e următoarea etapă prin care se face documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, noi vom propune și vom urmări numai activitățile și intervențiile declarate eligibile prin ghid. Dacă cumva o să apară, o să fie sume foarte mici, ceea ce poate să apară trebuie să suportăm noi, poate apărea un studiu în plus, o documentație în plus, imediat se adaugă la bugetul proiectului dar trece la neeligibil și va fi suportat din bugetul local, nu o sa fie costuri majore. Ar trebui să fie autorizații de construire pentru toate șarpantele, acoperișurile sau modificările ce s-au făcut la parterul blocurilor, cum și-au închis balcoanele. Toți cei care au făcut aceste lucrări ar trebui să prezinte autorizatiile de construire. Dacă cumva aceste construcții nu sunt autorizate vor trebui demolate sau persoanele respective să suporte costurile neeligibile.

Dl secretar general Soldea Vasile spune că in cazul celor care nu au autorizatie de construire, acestia trebuie să obțină autorizație de construire ori să fie demolate.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

Președinte de ședință,                           Contrasemnează: Secretar General

Timice Călin-Alexandru                                           Șoldea Vasile