PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 04.02.2022, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Absenți: dl. consilier local Timoce Călin Alexandru, dl. consilier local Tomuța Rareș Octav și dl. consilier local  Dafinca-Stefan Daniel-Mihail;

Preşedinte de şedinţă : dna Talpoș Claudia;

La ședință mai participă dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dl Urdă Viorel, consilier al primarului și dl Sîrbu Radu  din cadrul presei locale.

 Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2022

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale, burselor școlare si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri, respectiv:

4. Proiect de hotărâreprivind mandatarea reprezentantului U.A.T. oraș Năsăud Bodea Marius pentru a vota respingerea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unor imobile –terenuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud                         

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor U.A.T. Orașul Năsăud/Consiliului Local al orașului Năsăud/Primarului orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotrivă” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

1. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2022

Dl primar informează consilierii locali că este prezent la ședință și șeful contabil, dl Stoian Gheorghe, pentru a le da mai multe informații.

Dl consilier Olteanu Dorel întreabă daca s-au alocat bani pentru Casa de Cultură și daca există un proiect sau un program al directorului pentru anul 2022 și dacă se poate știi ce se face cu banii alocați?

Dl contabil șef răspunde „Din bugetul Casei de Cultură de 280,000 lei, 250,000 sunt subvenții de la bugetul local, din care 129,000 lei vor fi cheltuieli de personal iar restul pentru activități, și au activități culturale prevăzute de o sută și ceva mii lei din care vreo 80,000 in cazul in care vom face zilele orașului, în speranța că, din 100,000 lei nu vom putea organiza dar încercăm să depunem un proiect la Ministerul Culturii cum am făcut și la ultimele doua ediții.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă dacă organigrama Casei de Cultură rămâne aceeași.

Dl contabil șef răspunde ca organigrama deocamdată rămâne aceeași, deocamdată s-au fundamentat doar cele 2 persoane angajate și au doua contracte de prestări servicii cu 2 coregrafi.

Dl consilier local Olteanu Dorel menționează că i se par foarte puțini bani alocați și că nu se poate face performanță.

Dl contabil șef răspunde ca este adevărat și că in organigrama aprobată de către consilierii locali au alte posturi dar având în vedere conjunctura pandemică prin care trecem nu s-a justificat, neavând activitate, să mai angajeze și alții, are această posibilitate dacă se primește acceptul Consiliului Local de a mai organiza concursuri.

Dl primar menționează că datorită perioadei pe care am traversat-o, la Casa de Cultură s-a dat interesul cât s-a putut de mult pentru a organiza evenimente, doar că la acele evenimente, locurile au fost limitate și oamenii nu prea au venit. Au mai fost discuții și cu dl Sorin Găzdac care are vreo 50 de copii pe care îi învață chitară, au fost discuții și cu Alexandra Reman, și ea are foarte mulți copii la Clubul Elevilor care fac pian și orgă, și intenționăm să achiziționăm și instrumente, doar că acolo vor merge pe parte de sponsorizări. Dl primar mai precizează că se dorește achiziționarea de instrumente muzicale la Casa de Cultură deoarece nu există nimic în momentul de față. Chiar pentru ansamblul folcloric, care a avut în mod oficial prima reprezentație in urmă cu câteva zile, s-au luat anul trecut, în toamnă, ghete și papuci și că trebuie investit mult în perioada următoare, altfel nu se va putea face performantă, iar copiii  trebuie motivați pentru a se îndrepta spre activități culturale. Nu se știe cum va fi in viitor, cum va fi in acest an, chiar dacă pentru zilele orașului s-au prins bani in buget, nu se știe dacă se vor putea organiza și atunci banii prinși în buget se vor redirecționa spre alte evenimente în a doua parte a anului.

Dl consilier local Olteanu Dorel mai întreabă despre Școala Mihai Eminescu ce se va întâmpla cu acel proiect de reabilitare.

Dl primar ii răspunde că săptămâna viitoare reintră în procedură de licitație pe parte de proiectare și execuție, și că partea bună este că după ce va fi un constructor se vor putea reactualiza și prețurile la materiale pentru că acolo a fost o mare problemă, și că speră să fie un constructor cât de curând, cel mai devreme ar însemna poate 3 luni.

Dl contabil șef precizează că în cadrul procedurii a fost depusă o singură ofertă, care a fost declarată conformă, însă procedura nu s-a putut finaliza, întrucât ofertantul nu a transmis ultimele documente (documentele doveditoare DUAE solicitate de către autoritatea contractantă, motiv pentru care oferta a fost declarată inacceptabilă și procedura s-a anulat).

Ofertantul a motivat că nu a depus ultimele documente pe considerentul că, în opinia sa, valoarea estimată a achiziției a fost subevaluată. Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) prin care s-a stabilit valoarea estimată a lucrărilor a fost elaborată în anul 2019, iar în perioada următoare s-au înregistrat creșteri substanțiale atât ale prețurilor. Ofertantul nu a interpretat în mod corespunzător legislația în domeniu, care face posibile două modalități de modificare a valorii estimate a achiziției, și anume:  prin actualizarea valorii estimate a achiziției înainte de lansarea unei noi proceduri de achiziție publică în SEAP, situație în care valoarea suplimentară va fi considerată ca neeligibilă, urmând să fie suportată în totalitate de către Orașul Năsăud, a doua variantă fiind ca, după semnarea contractului, conform OUG 15/2021, actualizarea prețului la materialele care să fie suportată din bugetul de stat. 

Dl consilier local Olteanu Dorel spune că în situația asta va urca și contribuția la cofinanțare de la bugetul local.

Dl contabil șef arată că dacă, de exemplu, majorarea prețurilor la materialele de construcții va fi în cuantum de un milion de lei, atunci 98% din această sumă va fi suportată din bugetul de stat și numai 2% din bugetul local, însă dacă actualizarea valorii estimate a achiziției s-ar fi realizat înainte de lansarea unei noi proceduri de achiziție publică în SEAP, atunci valoarea suplimentară ar fi fost considerată ca fiind neeligibilă, urmând să fie suportată în totalitate de către Orașul Năsăud, din bugetul local.

Este evident că operatorii economici din construcții nu au înțeles acest lucru, precum și faptul că OUG 15/2021 nu se referă doar la contractele care sunt în derulare ci și la contractele care urmează a fi încheiate în perioada următoare și că este important să ai încheiat un contract și atunci se aplică pentru aceste costuri de materiale. Luând un indice de bază în vigoare la data semnării contractului, iar al doilea indice de creștere a valorii materialelor se aplică la data depunerii fiecărei situații de lucrări.  

Dl primar completează cu faptul că cel mai mare regret este faptul că a fost un singur constructor și acela s-a retras, dacă ar mai fi fost încă unul, acela poate rămânea până la final. Astfel suntem nevoiți să reluăm procedura.

Dl contabil șef menționează că fiind o lucrare foarte mare, fizic de făcut, ea va trebui finalizată până 31 decembrie 2023, inclusiv ultimele plăți. Firma care va contracta lucrarea va trebui sa fie o firmă foarte mare, să se poată mobiliza pentru a finaliza lucrarea într-un timp de un an și jumătate. Dar există o rezervă, astfel încât daca nu se va finaliza, se va putea face o transpunere pe următorul exercițiu financiar.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă dacă la lucrările și proiectele care sunt în derulare sau urmează a se pune in practică, cum se procedează deoarece constructorii nu vor putea lucra la prețurile de anul trecut.

Dl contabil șef spune că la construcțiile pe care le avem, în continuare se va aplica Ordonanța nr. 15, spre exemplu, este proiectul cu mobilitatea urbană există două situații cu actualizări de prețuri de vreo șapte sute și ceva de mii lei din care s-a plătit de către primărie și se vor rambursa de la bugetul de stat 98%, deja se aplica actualizarea prețurilor la contractele care sunt în execuție.

Dl primar intervine spunând că intr-o primă etapă nu a fost vorba de actualizarea prețurilor la investițiile din fonduri europene, dar au intervenit modificări legislative în toamna anului trecut.

Dl consilier local Olteanu Dorel spune că presiunea pe bugetul local crește și întreabă dacă sunt bani pentru a continua proiectele.

Dl primar spune că, categoric va crește presiunea pe bugetul local deoarece si acei 2% din acea creștere e mult pentru noi, dar sunt bani pentru a continua și că, deocamdată ne descurcăm, și că ieri in ședința pe comisii s-a discutat despre această creștere a facturilor, mai ales la energia electrică unde este cel mai mare impact și că nimeni nu s-a gândit că de la suma de patru sute mii lei cat erau bugetați înainte să fie necesar a se bugeta un milion șapte sute de mii lei.

Dl contabil șef spune că dacă nu își revine piața de energie electrică, va fi o problemă de finanțare, anul acesta ce se finanțează din dezvoltare pentru investiții este excedentul de anul trecut, este primul an când nu se pot lua bani din funcționare pentru dezvoltare din cauza acestor creșteri exagerate a prețurilor la energie. Speră că piața o să iși revină, dacă nu, propune varianta de a identifica un teren pentru a face un parc de panouri fotovoltaice pentru a genera energia electrică proprie, pentru a compensa, pentru că, va fi o problemă în viitor, în momentul in care plătești doua sute cincizeci mii lei salubrizare pe lună, mai vin facturi de o sută două zeci mii lei la energie. Mai menționează dl contabil șef că, in luna decembrie factura la energie electrică a fost de treizeci mii lei, următoarea de șaizeci mii lei iar in februarie pentru luna ianuarie va veni de o suta douăzeci mii lei, pentru că prețurile de la contract la contract s-au dublat. Actualmente furnizorii nu acceptă să faci contract de furnizare mai mult de trei luni de zile pentru că nici ei nu au certitudinea prețurilor din piață, se fac contracte din trei în trei luni, ultimul preț la energie a fost de 2502 lei/MWh, anterior, în noiembrie a fost de 1207 lei/MWh. An de an s-au făcut eforturi pentru a investi si să se schimbe corpurile pe led pentru a reduce consumul la energie electrică, am ajuns la un consum de energie electrică, la facturi de 17 mii lei la iluminatul public iar acum au crescut prețurile la 100 mii lei. Dl contabil șef menționează ca Hidroelectrica, care este 90% a Statului Român, produce astăzi energia electrică cu 160 lei/MWh și o vinde pe piața zilei următoare cu o mie lei/ MWh și că statul încasează mai mult din accize și din profit. 90% din profitul Hidroelectrica se varsă la bugetul de stat pentru a finanța cheltuielile de la bugetul de stat. Statul Român cu o mână dă de la bugetul de stat sume din cote defalcate din TVA iar pe de altă parte recuperează prin aceste costuri.

Dl consilier local Olteanu Dorel spune ca in acest mod se vor bloca activitățile.

Dl primar spune că o să se blocheze activitățile agenților economici, precum și a instituțiilor.

Dl viceprimar Bodea Marius propune un amendament, și anume se suplimentează Fișa obiectelor pentru investiții, SF-uri și PT-uri cu suma de 65 mii lei și să se diminuează Fișa obiectelor de investiții PAC la varianta de ocolire Năsăud cu 65 mii lei.

Dl contabil șef spune că s-a discutat acest amendament și trebuie făcut un studiu de fezabilitate pentru accesarea a circa două milioane lei pentru amplasarea a zece stații de încărcare electrică pentru autoturisme iar singura sursă de finanțare ar fi să diminuăm Fișa obiectivului pentru investiții proiectul de autorizare a construcției pentru varianta de ocolire a orașului cu suma de 65 mii lei și suplimentăm Fișa obiectelor pentru investiții, SF-uri și PT-uri cu aceeași sumă astfel încât sa se rămână în echilibru bugetar.

Se supune la vot amendamentul propus de dl viceprimar:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

      Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2022.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2025, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale, burselor școlare si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă despre defalcare, adică banii care provin din cota de TVA, aceasta se repartizează în funcție de societățile care plătesc TVA din Năsăud sau se duce la bugetul central, se întoarce la consiliul județean și de acolo se repartizează la noi.

Dl contabil șef explică faptul că sumele le încasează ANAF-ul și se duc la bugetul de stat, iar ulterior vin repartizate din bugetul de stat pe doua surse: cheltuieli descentralizate pentru învățământ, în special, asistență socială, la învățământ intră costul standard/elev prevăzut de Legea nr. 1/2011 a Educației naționale, cerințele educaționale speciale și bursele, iar la asistență socială - asistenții persoanelor cu handicap și indemnizații; Iar a doua sursa din TVA este echilibrarea bugetelor locale, unde este o formulă de calcul prevăzută de lege, unde intră numărul populației comunicat de INS, suprafața și venitul mediu pe cap de locuitor, aici Năsăudul încasează foarte puțin, este primul an în care încasăm sub 500 mii lei pe repartizare, 221 mii lei.

Dl consilier local Olteanu Dorel vrea să știe, ca și exemplu, dacă societățile din Năsăud plătesc o cotă de TVA de 1 leu, întoarcerea din leul acela pe ce criteriu se face fată de altul care plătește 50 bani.

Dl contabil șef răspunde că din ce știe el, din spusele colegilor de la Trezorerie balanța TVA -ului este negativă pe Năsăud, adică se cheltuie mai mult din TVA decât se produce TVA. Anul acesta se primește șase milioane nouă sute mii lei din TVA, pentru învățământ intră tot TVA-ul iar balanța pentru Năsăud este negativă, de aceea se duc sumele la bugetul de stat, pentru ca din TVA se suportă multe costuri cu autoritățile (poliție, jandarmi) deci sunt multe surse de finanțare, nu poate rămâne la nivel de localitate, pentru că altfel ar dezechilibra,  o comună nu are producători/contribuitori de TVA. Dar această pierdere a fost compensată de Consiliul Județean, anul acesta, în bună măsura iar anul trecut am primit suma de 500 mii lei pe echilibrare și doar 100 mii de la Consiliul Județean. Acum am primit puțin pe formula de calcul, 221 mii lei dar am primit 750 mii lei de la Consiliul Județean din fondul de rezervă. Este o formulă de calcul unde pierdem, suprafața de intravilan, populația și avem venitul pe cap de locuitor destul de mare, comparativ cu Sângeorz Băi unde nu este producție, in Năsăud este producție, populația este angajată.

Dl primar concluzionează faptul că în ciuda faptului ca avem foarte mulți agenți economici față de alte UAT-uri, avem multe dezavantaje, pentru că după criterii bine gândite și bine concepute, noi ar trebui să încasăm mult mai mulți bani decât alte UAT-uri.

Dl contabil șef spune că ești cumva dezavantajat ca faci venituri în plus și cel care are grad de încasare mai mic tot timpul e ajutat mai mult și că a discutat aceasta, și domnul primar a fost de față, cu fostul premier al României, dl Florin Câțu, exact această chestiune. Sângeorz-Băi spre exemplu are grad de realizare a veniturilor proprii sub 80% iar la noi se aproprie de 90% și tot timpul ei primesc mai mult, în sensul în care prin formula de calcul ești sprijinit, să funcționeze administrația oarecum, dar ar trebui stimulați să lupte și ei, să-și încaseze veniturile.

Dl consilier local Olteanu Dorel spune că “aceeașichestie” este și la apa și canal, când noi, un oraș avem un singur vot ca și Coșbucul sau Salva de exemplu și raportart la banii care se încasează după numărul de populație”.

Dl primar spune că Năsăudul este pe locul doi după Bistrița la banii care se încasează la apă-canal, dar asta e situația.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentantului U.A.T. oraș Năsăud Bodea Marius pentru a vota respingerea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiectul de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al orașului Năsăud a unor imobile–terenuri situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.                        

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6.Proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență și reprezentare juridică în vederea apărării intereselor U.A.T. Orașul Năsăud/Consiliului Local al orașului Năsăud/Primarului orașului Năsăud în fața instanțelor de judecată.

Dl primar anunță că dl secretar general stă la dispoziție pentru amănunte și alte detalii și că în mare parte este despre ce s-a discutat cu o zi înainte în ședința pe comisii și că, pe această cale, vrea să-i mulțumească și să îl felicite pe dl secretar pentru toată implicarea pe care a avut-o, deoarece a contribuit enorm la câștigarea procesului cu UCGN, o veste foarte bună pentru noi primită acum câteva zile și că in sfârșit ne-am deblocat de acele bunuri la nivelul orașului Năsăud, proces început în anul 2009 s-a încheiat cu bine pentru noi. Mai sunt câteva dosare destul de complexe și complicate, dosare tot așa din 2009, 2011, 2013 care vor trebui reprezentate în instanță de către un avocat.

Dl secretar general Șoldea Vasile explică că este vorba de 11 dosare, in unele dosare solicităm întabularea dreptului de proprietate publică asupra unor terenuri care au fost expropriate, expropriere care la vremea respectivă nu a fost înscrisă în cartea funciară, ulterior foștii proprietari au donat sau au vândut terenurile respective chiar dacă erau în proprietatea publică a statului la momentul respectiv. Un proces important ar mai fi în legătură cu cinematograful Flacăra, unde dorim să promovăm o acțiune, deoarece potrivit legii trebuia să treacă la solicitarea Consiliului Local în proprietatea publică a orașului cu condiția ca acesta să îl mențină în funcțiune ca și cinematograf, dar se pare că Ministerul Culturii l-a dat societății RADEF, societate care din câte cunoaște este în insolvență și care îl avea în administrare doar.

Dl primar spune că singura soluție de a bloca vânzarea lui este de a ataca în instanță.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă cu ce au rămas cei de la UCGN.

Dl primar răspunde că au rămas cu terenul 2 de fotbal (în natură), cel din spatele tribunelor dar vor primi si despăgubiri de la ANRP.

Dl secretar general Șoldea Vasile spune că pentru unele terenuri vor primii despăgubiri, iar pentru altele acțiunea a fost respinsă.

Dl consilier local Olteanu Dorel întreabă cine ii va despăgubii pe cei de la UCGN.

Dl secretar general Șoldea Vasile spune că vor fi despăgubiți de către Agenția Națională pentru Restituirea Proprietăților în situația în care nu avem alte bunuri sau terenuri și cum noi nu avem, vor fi despăgubiți.

Dl primar spune că in momentul de față se lucrează la actualizarea unui proiect pentru modernizarea bazei sportive pentru că sunt fonduri la CNI și pentru piață, pentru că trebuie făcut un proiect care să cuprindă modernizarea pieței, pentru că piața aduce foarte mulți bani la bugetul local.

Dl secretar general Șoldea Vasile precizează că hotărârile date de Curtea de Apel Cluj și Mureș sunt definitive și trebuie respectate, dar în opinia noastră sunt nelegale, fiindcă le-au recunoscut calitatea de persoană îndreptățită, ca și cum ar fi urmașii Asociației pentru administrarea bunurilor grănicerești, însă după cum este și numele asociației, aceasta era de administrare și nu era proprietară bunurilor, motiv pentru care încercăm să uzăm de toate căile extraordinare de atac, contestație în anulare și după caz, revizuire. Dl secretar general spune că șansele sunt totuși mici în căile extraordinare de atac, dar după munca depusă ar fi păcat să nu uzăm și de celelalte căi de atac extraordinare.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Domnul secretar solicită acordarea de mandat domnului primar pentru a reprezenta în cauzele având ca obiect contestație în anulare formulate de Nedela Liviu-Nicolae. Consilierii locali aprobă în unanimitate.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

       Talpoș Claudia                                                Șoldea Vasile