PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31.01.2022, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14.

Absenți: dl. consilier local Cira Ewald, dl. consilier local Tomuța Rareș Octav și dl. consilier local Dafinca-Ștefan Daniel-Mihail;

Președinte de ședință: dl. Rogozan Florin;

La ședință mai participă: dna Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse Umane, dna Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială, dl. Sîrbu Radu din cadrul presei locale și dl. Viorel Urdă, consilier personal al primarului orașului Năsăud.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2022-2023

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie, 2022

   Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Organigrama și Statul de funcții pe anul 2022 pentru Societatea Local Serv SRL Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri, respectiv:

8. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Orașul Năsăud să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Compartimentului ”Centrul de zi pentru persoane vârstnice”  și a Compartimentului ” Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu” în cadrul Direcției de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Dl primar precizează că este prezentă la ședință și colega de la Resurse Umane, Monica Săplăcan pentru mai multe informații.

Dl consilier local Dorel Olteanu întreabă dacă cei care primesc ajutoare sociale nu trebuie sa presteze muncă în folosul comunității pentru sumele pe care le încasează  și ajutoare sociale mai ales în perioada aceasta pentru a curăța zăpada.

Dl primar ii răspunde ca da, sunt folosiți, chiar astăzi au fost contactați vreo 10, doar că din aproximativ 90 de persoane care beneficiază de ajutor social, apți de muncă sunt 16, restul aduc de la medic ca nu sunt apți de muncă, și acolo nu se poate face nimic deoarece nu se poate contesta o decizie a unui medic, dar din cei 15-16 persoane care sunt programați lunar sunt chemați ori de câte ori este nevoie, ei trebuie să presteze un număr de ore lunar in funcție de numărul de zile, și că ajutorul social este de 145 lei/lună de persoană.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2022-2023

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie, 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, Organigrama și Statul de funcții pe anul 2022 pentru Societatea Local Serv SRL Năsăud

Dl primar precizează că aici nu sunt modificări, rămâne ce a fost și anul trecut și este vorba despre angajații de la Local Serv și anume: un angajat la Adăpostul de câini, 2 la Piață și la Centrul de Vaccinare cu jumătate de normă.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării tarifului orar pentru serviciile prestate de către S.C. Local Serv Năsăud SRL ca urmare a majorării salariului minim pe economie pe anul 2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 6/2021 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Dl primar precizează că au fost doleanțe din partea angajaților cu privire la majorarea salariilor cu 5%, dar nu s-a considerat oportun datorită situației actuale, și că există câteva cazuri aparte unde se fac câteva actualizări la salariul minim pe economie. Dl primar o roagă pe dna Monica Săplăcan să dea mai multe informații despre cei care beneficiază de acea majorare .

Dna Săplăcan Monica menționează că cei care beneficiază de acea majorare sunt muncitorii necalificați și îngrijitoarele și doar la cei care au gradația 0, in rest salariile rămân aceleași la nivelul lunii decembrie 2021.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

          Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/31.03.2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, cu modificările ulterioare

Dl primar o roagă pe dna Săplăcan să ofere câteva informații cu privire la acest subiect.

Dna Săplăcan aduce la cunoștință modificările și anume suplimentarea numărului de posturi: un post de medic cu specialitatea psihiatrie și asistent medical la Cabinetul de Psihiatrie, un post de asistent medical la Cabinetul de Cardiologie și un post de asistent medical medicină de laborator.

Dl președinte de comisie Rogozan Florin specifică faptul că laboratorul este in curs de acreditare si pentru a corespunde cerințelor de acreditare este nevoie de ultimul post menționat.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre  privind mandatarea reprezentantului U.A.T. Orașul Năsăud să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 17.09.2008

Dl președinte de ședință, Rogozan Florin, face câteva precizări cu privire la acest subiect si anume ca Consiliul Local nu poate lua o hotărâre cu privire la majorarea sau micșorare a acestor prețuri, înainte se putea face acest lucru pe lege dar acum s-a modificat legea si nu se mai poate și trebuie desemnat un reprezentant, proiectul este așa făcut, încât nu este alta posibilitate decât de a aproba sau respinge acest proiect. Dl președinte dă citire unor informații despre Aquabis și anume că este o societate pe acțiuni unde acționar majoritar este Consiliul Județean BN cu un procent de 95%, orașul Bistrița cu 2,69%, iar orașul Năsăud are 0,44%, dl Rogozan precizează ca nu deține date actualizate despre situația patrimoniala a acestei societăți dar a preluat de pe RisCO datele afișate din anii anteriori, respectiv 2020, 2019 dând citire astfel situației financiare la nivelul acestor ani si anume un profit brut la nivelul anului 2020 de 4.382.399 lei si un profit net de 3.423.346 lei, in 2019 un profit brut de 8.274.170 lei, net de 6.937.182 lei, profitul se reinvestește, o parte din profit 10% după ultimele informații regăsite pe situl lor merge la angajați, ei justifică creșterea mare la energie și gaze. Analizând bilanțul pentru anul 2020 ponderea cheltuielilor cu energia și apa este in total de 6.877.910 lei, cam cât profitul pentru anul 2019 adică o pondere de 12,7%, o pondere mică fată de ponderea cu salariile care este de 47% (472 de angajați) și că se pot găsii și alte soluții, precum un generator care funcționează pe biogaz, biogaz care rezultă din tratarea apelor uzate și are un randament de 70%, ca și gazul metan, și costă undeva la 1.000.000 lei. La profitul pe care l-au avut își puteau permite să cumpere un generator să compenseze o parte din creșterea de energie electrice, plus niște proiecte cu fotocelule, celule fotovoltaice care există, chiar dacă o să dureze pană la 1 an pentru a se implementa. Este foarte mult o majorare de 29%, daca era o majorare de 12-13% era mai acceptabil astfel propune respingerea acestui proiect.

Dl consilier local Calin Timoce menționează că daca are legătură cu faptul că trebuie votat ceva sau doar mandatează.

Dl președinte explică faptul că dacă consilierii locali îl mandatează pe dl viceprimar acesta trebuie să aprobe, deoarece așa este formulat proiectul de către cei de la Aquabis și că pentru a se respinge trebuie revenit cu un alt proiect formulat pentru respingere si se votează acel proiect, nu se poate face amendament pentru respingere.

Dl consilier Dorel Olteanu intervine spunând ca “acest proiect trebuia cumva defalcat, una e să votăm prețul și alta e omul care ne mandatează”.

Dl președinte dă citire unui aliniat din adresa înaintată de cei de la Aquabis care spune așa: „ Având in vedere adresa A.N.R.S.C. noile modificări aduse de O.U.G. 144 din 31.12.2021 la Legea serviciului de alimentare Consiliul Județean/Consiliile locale nu mai sunt îndrituite să aprobe strategia tarifară/planul tarifar astfel ca, vă rugăm  să solicitați Consiliului Județean/Consiliului local un mandat special pentru reprezentantul UAT” adică tarifele multianuale se stabilesc in asociație, in  ADI.

Dl consilier Timoce Călin întreabă care ar fi rezultatul dacă consilierii locali resping acest proiect, contează sau nu.

Dl primar spune că “Noi acuma respingem proiectul iar vineri in ședința extraordinară venim cu un nou proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului UAT oraș Năsăud să nu aprobe in adunarea generală, să respingă. ”

Dl consilier Timoce Călin întreabă dacă contează respingerea proiectului de către Consiliul Local Năsăud sau alt oraș sau comună.

Dl președinte răspunde că trebuie să fie jumătate plus unu, ca să conteze.

Dl primar spune că in ADI sunt 62 de UAT-uri.

Dl consilier Timoce Călin întreabă dacă sunt informații ca si alte UAT -uri să respingă proiectul.

Dl primar spune  că din ce informații are, Primaria Bistrița a votat pentru majorare și că este cât se poate de clar că se va întâmpla lucrul acest, chiar daca Năsăudul respinge proiectul respectiv si că prețurile vor creste si la Năsăud, doar că nu este moral și într-adevăr justificat după cum ne-a spus și dl Rogozan care a fost membru in Consiliul Județean și știe cum funcționează acel mecanism, si că majorarea preturilor nu se  justifică doar pentru majorarea preturilor la energie si gaz si că ei funcționează ineficient si acum, și sunt dezamăgiți oamenii din Năsăud cu privire la Aquabis.

Dl președinte menționează că nu poate compara Aquabis cu Teraplast pentru că sunt cu domenii de activitate diferite, dar Aquabis are 472 de angajați față de 508 cât are Teraplast.

Dl consilier Timoce Călin spune că deja se discută chestii care nu aparțin de ei și că sunt administrative, însă dl primar menționează că este important și punctul nostru de vedere ținând cont de faptul că Consiliul Local Năsăud este acționar și nu este de acord cu majorarea chiar daca acest lucru v-a avea loc.

Dl consilier local Dorel Olteanu menționează faptul ca cei de la Aquabis incasează sume mari de bani de pe apa de ploaie si efectiv nu fac nimic.

Dl primar mai menționează că cei de la Aquabis se folosesc de faptul ca au accesat fonduri europene, acele master-planuri prin care s-a schimbat și modernizat și rețeaua de apă-canal din Năsăud, unde Primăria plătește o cotă anuală de cofinanțare și că acest lucru nu este o justificare pentru aceste majorări faptul ca ai de întreținut o lungime mai mare de conducte și că ar trebui să se reorganizeze, că ceva nu funcționeze bine.

Dl președinte spune că din moment ce ai mai multe conducte ai și mai mulți utilizatori, deci se încasează mai mulți bani.

Dna consilier local Bidică Emilia afirmă că semnalul de alarmă ar trebui să-l tragă UAT -urile respingând acest proiect de mărire de preț.

Dl primar spune că deja foarte multe UAT- uri au votat mărirea de preț.

Dl consilier local Timoce Călin spune ca ar trebui susținută părerea cu privire la respingerea proiectului de majorare într-o ședință unde sunt prezenți toți reprezentanții UAT-urilor, membre in ADI.

Dl primar menționează că la ședința Adunării Generale va fi dnul viceprimar, iar dânsul va fi și in Consiliul Director și va spune că, Consiliul Local Năsăud și Primăria Năsăud nu sunt de acord cu acea majorare. Mai precizează dl primar că dacă ar fi fost îmbunătățiri la serviciile prestate de această societate, nu s-ar fi împotrivit nimeni acestei majorări.

Dl consilier local Pop Ionel spune că la Liviu Rebreanu apa se transportă cu o cisterna.

Dl primar pune problema costurilor de a transporta apa cu cisterna a locuitorilor de la Liviu Rebreanu in fiecare zi când conducta e la 2 km, dar la vremea respectivă aceasta a fost cea mai la îndemână soluție.

Dl consilier local Timoce Călin întreabă dacă se știe cam cât la sută din membrii ADI au votat împotriva acestei majorări.

Dl primar ii răspunde că nu știe, dar crede că la o medie de 10, trei au votat împotrivă și șapte pentru majorare, dar este clar că, dacă municipiul Bistrița a dat un semnal că sunt de acord cu majorarea, atunci și restul  vor vota in majoritate pentru.

Dl președinte menționează că nu se poate tine cont de municipiul Bistrița, deoarece acolo sunt 83% din investiți pe masterplan, iar în cartierul Lușca s-a instalat o rețea de apă pe banii cetățenilor, și care ulterior, a fost predată celor de la Aquabis.

In concluzie, dl primar spune că vineri va fii prezentat un proiect de hotărâre prin care se respinge această majorare. 

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt alte întrebări, obiecții, amendamente și se supune aprobării:

„pentru”      0 voturi;

„împotriva” 14 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre respins.

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Compartimentului ”Centrul de zi pentru persoane vârstnice”  și a Compartimentului ” Serviciul de îngrijire și asistență la domiciliu” în cadrul Direcției de asistență socială din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 „pentru”    14 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

 „abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl primar anunță că raportul privind activitate desfășurată pe semestrul 2 al anului 2021 și că datorită amânării unor decizii legat de acea echipă de fotbal care a dorit să vină la Năsăud, nu va mai veni și va merge pe Cluj Arena, rămâne de analizat ce se va face de acum încolo, trebuie gândită o strategie pentru îmbunătățirea performanțelor sportive la nivel de oraș, nu neapărat legat de fotbal.

Dl primar mai menționează că după premierea celor 2 sportivi din ultima ședință de anul trecut și anume a Cristinei Cosma și a lui Raul Brezoi, a mai rămas de premiat Ema Suciu, care a luat locul 1 la Campionatul European. Totodată dl primar s-a gândit

să-i acorde un premiu in bani și lui Mihai Ban pentru participarea la competiția Dakar dacă sunt de acord consilierii locali astfel că la următoarea ședință care va avea loc la finalul lunii sa se prezinte un  proiect de hotărâre in vederea premierii  acestor sportivi.

Dl consilier local Dorel Olteanu întreabă unde se poate depozita zăpada scoasă din curte, o locație unde poate fi dusă.

Dl primar răspunde că poate fi depozitată pe malul Someșului sau pe văi, dacă este aproape de Valea Caselor sau pe malul Someșului lângă podul nou.

Dna consilier Emilia Bidică aduce la cunoștință dlui primar faptul că in presă au apărut știri cu privire la valoarea mare a facturii de încălzire a Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu. Conducerea școlii a făcut o solicitare către primărie pentru sprijin in vederea achiziționării unei centrale. Dna consilier menționează că centralele funcționează la capacitate maximă, cum au funcționat și până acum, doar că starea fizică a clădirii este foarte degradată și s-a suplimentat cu sobe și cu aparate electrice.

Dl primar menționează că a sperat că implementarea și demararea lucrărilor proiectului de reabilitare va fii rapidă, dar, din păcate la licitație nu nu au fost ofertanți. Astfel trebuie reluată procedura și trebuie actualizate prețurile la materialele de construcție întrucât a avut loc o creștere de aproximativ 5 milioane lei, sumă care nu se știe cine o va suporta deoarece până la această oră nu o să sprijine nimeni financiar acest lucru și va trebui luată o decizie, iar legat de centrală sunt prinse în proiect două centrale, însă mai poate trece încă o iarnă pana se va finaliza.

Dna consilier local Bidică Emilia spune ca școala nu își permite să achiziționeze o centrala.

Dl primar spune că singura soluție ar fi să se achiziționeze de către primărie acea centrala până la finalizarea proiectului de reabilitare.

Dna Bidică Emilia mai precizează faptul că dacă mai vine un val de frig ca și cel de zilele trecute vor fii nevoiți să închidă școala și să se facă cursuri online, deoarece nu pot pune in pericol sănătatea copiilor.

Dl primar spune că o sală de clasă are dimensiunea sălii de consiliu și că e imposibil de încălzit fără să fie izolată, dând exemplul Primăriei din Șimleul Silvaniei care are 3 școli in subordine și nu au avut ce face și au intrat in online pentru că nu au avut cum să acopere cheltuielile.

Dl consilier local Dorel Olteanu apreciază că nu este o soluție achiziționarea unei centrale, deoarece atâta timp cât starea clădirii este degradată nu o sa se rezolve problema consumului mare.

Dl consilier Dorel Olteanu face referire la faptul că unul dintre colegii de consiliu local lipsește de vreo 4 luni și că, conform Regulamentului de funcționare a Consiliului Local, la 3 ședințe absentate, să spună colegii de la USR măsura care s-a luat.

Dl primar spune că știe despre ce este vorba și ca dl Dafinca Stefan Daniel a trimis o cerere de demisie.

Dl secretar general al orașului ii anunță că dl Dafinca Stefan Daniel a trimis o cerere de demisie care a fost înregistrată doar că lipsește semnătura. Iar, în ceea ce privește absența de la ședința de astăzi, dl consilier Dafinca Stefan Daniel poate prezenta o motivare. Aceasta ar fi a treia ședință ordinară la care nu participă.

Dl primar menționează că dl consilier a fost contactat și că este mutat din țară și nu va m-ai face parte din Consiliul Local.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

     

  Președinte de ședință,                         Contrasemnează: Secretar General                         

         Rogozan Florin                                                     Șoldea Vasile