PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 22.12.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: dl consilier local Cicedea George, dl consilier local Dafinca-Ștefan Daniel-Mihail și dl consilier local Oltean Dorel;

Preşedinte de şedinţă: dl. consilier local Pop Ionel;

La ședință mai participă: dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil și dl. Viorel Urdă, consilier personal al primarului orașului Năsăud.

Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud,pe trimestrul IV, anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„ pentru”- 14 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud,pe trimestrul IV, anul 2021.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” – 14 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 14 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

La finalul sedintei, dl primar urează Sarbatori Fericite consilierilor locali si le multumește pentru buna colaborare din acest an.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

                 Pop Ionel                                                        Șoldea Vasile