PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25.11.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Absenți: dl. consilier local  Dafinca Ștefan Daniel-Mihail și dl. consilier local  Gabor Ioan-Emilian;

Preşedinte de şedinţă- dl. Oltean Dorel;

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Compartimentului Informatică, digitalizare, monitorizarea procedurilor administrative, dna. Monica Săplăcan, din cadrul Compartimentului Resurse umane și dl Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism, dna. Olivia Ștetz, din cadrul Compartimentului Tehnic investiții, dna. Cîtiu Ioana, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și privat

 Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, ap.9

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie, 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 104/22.09.2021 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud                                     

    Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud,pe trimestrul III, anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre   pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 117/06.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâreprivind achiziționarea unei suprafețe de teren de 35 mp, înscrisă în C.F. nr. 30710 Năsăud, nr. cad. 30710, amplasată în incinta spațiului de joacă aferent Grădiniței cu Program Normal nr. 2,  din orașul Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației, şi modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a  premiilor elevilor/tinerilor din orașul Năsăud, care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Olimpiadelor Școlare, Concursurilor și Competițiilor

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților Consiliului local Năsăud în Comisia pentru evaluarea dosarelor depuse de către candidați pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiade Școlare, Concursuri și Competiții, conform Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 133/25.11.2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri, respectiv:

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Modificare coeficienți de urbanism a zonei studiate – intravilan oraș Năsăud, C.F. nr. 30023”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, ap.9

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie, 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 104/22.09.2021 privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud             

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud,pe trimestrul III, anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărârepentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 117/06.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al oraşului Năsăud în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud

Presedintele de sedinta dl consilier Dorel Olteanu solicita consilierilor prezenti sa se facă 2 propuneri pentru reprezentantii Consiliului Local ca si membrii supleanti in Consiliul de Administratie al Spitalului Orasenesc Dr. George Trifon Nasaud.

Dl. Secretar General, Vasile Soldea ii solicita drei Saplacan Monica sa expuna conditiile ce trebuie indeplinite de catre cei doi reprezentanti. Dra Săplăcan Monica precizează că reprezentanții trebuie: sa fie absolventi de studii superioare cu diploma de licenta si sa aiba la data numirii cel putin 5 ani experienta profesionala in domeniile medicina, farmacie stiinte ingineresti sau management. Astfel sunt propusi dna Bidica Emilia si dl Dorel Oltean. Se trece la votarea prin vot secret. Buletinele de vot sunt adunate, verificate si numărate de catre comisia de validare compusă din dna Talpos Caludia, dl. Timoce Calin si dna Munteanu Aurelia.

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, ca membrii supleanți, în Consiliul de administraţie al Spitalului orăşenesc „Dr. George Trifon" Năsăud sunt:

  1. Dna. consilier Bidică Emilia;
  2. Dl. Consilier Oltean Dorel;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. dna consilier Bidică Emilia pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0_ nule_0__;

2. dl consilier Oltean Dorel  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâreprivind achiziționarea unei suprafețe de teren de 35 mp, înscrisă în C.F. nr. 30710 Năsăud, nr. cad. 30710, amplasată în incinta spațiului de joacă aferent Grădiniței cu Program Normal nr. 2,  din orașul Năsăud, jud. Bistrița- Năsăud

Presedintele de sedinta solicita informatii de specialitate compartimentului ADPP, din cadrul Primariei Orasului Nasaud, reprezentat in sedinta de catre dra Ioana Cîtiu, respectiv locatia si vecinatatile terenului.

Dna Ioana Cîtiu prezinta locatia terenului si vecinatatile.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

 Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2022 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației, şi modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință și a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă

Dl. Consilier Fetti Silviu ridica problema costului ridicat al transportului pentru masa lemnoasa.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de acordare a  premiilor elevilor/tinerilor din orașul Năsăud, care au obținut rezultate deosebite – Premiul I,II,III sau medalii- aur, argint, bronz la Faza Națională sau Internațională a Olimpiadelor Școlare, Concursurilor și Competițiilor

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâreprivind desemnarea reprezentanților Consiliului local Năsăud în  Comisia pentru evaluarea dosarelor depuse de către candidați pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiade Școlare, Concursuri și Competiții, conform Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 133/25.11.2021

Presedintele de sedinta, dl consilier Dorel Olteanu, solicita consilierilor prezenti sa se faca 2 propuneri pentru reprezentantii Consiliului Local in calitate de membrii ai Comisiei de Evaluare a dosarelor depuse de catre candidati pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obtinute la olimpiadele scolare, concursuri si competitii.

Au fost propuse dna consilier Talpos Claudia si dna consilier Bidica Emilia. Astfel s-a trecut la votarea prin vot secret. Buletinele de vot sunt adunate, verificate si numărate de catre comisia de validare compusa din dna Talpos Caludia, dl. Timoce Calin si dna Munteanu Aurelia.

Dna Bidica Emilia a precizat ca in ultimul an scolar datorita situatiei pandemice nu s-au organizat olimpiadele scolare.

Dl. Primar a specificat ca de prevederile acestei hotarari, consilierii locali se vor folosi pe toata durata mandatului.

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Năsăud, în  Comisia pentru evaluarea dosarelor depuse de către candidați pentru acordarea de premii pentru rezultatele deosebite obținute la Olimpiade Școlare, Concursuri și Competiții, conform Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 133/25.11.2021, sunt:

  1. Dna. consilier Talpoș Claudia;
  2. Dna. consilier Bidică Emilia;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. dna consilier Talpoș Claudia pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0_ nule_0__;

2. dna consilier Bidică Emilia  pentru_15_împotrivă_0_  abţineri_0__ nule_0__;

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

 Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru „Modificare coeficienți de urbanism a zonei studiate – intravilan oraș Năsăud, C.F. nr. 30023”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economicipentru obiectivul de investiție: ,,Construire locuințe pentru tineri, destinate închirierii-Bloc ANL”, în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

 „împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl Primar anunță consilierii locali despre faptul ca din cauza situației pandemice se vor organiza doar in orașele municipiu de judet evenimente cu ocazia zilei de 1 Decembrie 2021, dar se va depune o coroana din partea Consiliului Local cu participarea consilierilor locali. De asemenea, dl primar  propune organizarea unui Târg de Crăciun pe o durata de 2 sau 3 zile in perioada 15-22 decembrie 2021, in incinta Stadionului Progresul din Năsăud, unde se va amplasa un stand cu donații din partea Consiliului Local in vederea adunării unei sume de bani pentru sprijinirea unor  familii nevoiașe din oraș. Consilierii locali vor dona o anumita suma de bani din indemnizația de consilier si se vor cumpăra alimente familiilor identificate, in funcție de nevoile fiecărei familii.

 Dl Primar da citire solicitării primite din partea Scolii Gimnaziale Mihai Eminescu

din Năsăud prin care se solicita un acord de principiu pentru desfășurarea programului “Școala după școală”pentru anul școlar 2021/2022 pentru folosirea cu titlu de gratuitate a sălilor de clasa cu logistica necesara pe o perioada de o ora pe zi, de luni pana joi, in regim de voluntariat.

Dna consilier Bidica Emilia explica in ce consta activitatea “Școala după școală”, activate prestată de către cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Mihai Eminescu.

Președintele de ședință, dl. consilier Olteanu Dorel, supune la vot solicitarea.

Solicitarea este aprobată cu unanimitate de voturi.

Dl. consilier Cicedea George face referire la proiectul nr. 8, cu privire la lemnele pentru populație dacă este posibil să se facă un depozit în localitate pentru ca firma care asigură distribuția lemnului să o facă din acel depozit.

Dl. Primar răspunde că s-au gândit la această variantă incă de la inceput, dar e mai complicat deoarece trebuie indeplinite anumite conditii și criterii pentru acea locație, dar se va tine cont pe viitor de această posibilitate. Dl. Primar propune ca persoanele să se grupeze mai multi la un transport, astfel incat costurile de transport sa fie mai mici.

Dna consilier Talpos, membru in consiliul de administratie a Liceului Economic aduce la cunostinta si solicita un vot de principiu pentru modificarea numelui liceului prin adaugarea la nume: Vasile Nascu.

Dl. Primar spune ca ar trebui fundamentata solicitarea si sa se faca documentatia necesara in vederea realizarii acestui lucru.

Dl. Consilier Timoce Calin aduce in discutie problema reducerii impozitului pentru autoturismele electrice si hibride si daca trebuie facut un proiect de hotarate.

Dl. Magdea Cornel explica situatiile prevazute in Codul Fiscal, precizând că la masinile hibride reducerea e minim 50%, dar Consiliul Local poate aproba o reducere mai mare de pana la 100%, astfel se poate face un amendament.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Oltean Dorel                                                     Șoldea Vasile