Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


Document planificare proces de informare și consultare publică ptr. PUZ ,,VARIANTA OCOLITOARE, ORAS NASAUD"

Nr. 39115  din 11.10.2021

DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE SI

CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTAȚIA PUZ

,,VARIANTA OCOLITOARE, ORAȘ NĂSĂUD , JUD. BISTRIȚA-NĂSĂUD”

 

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism , cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare și consultare a publicului:

Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului Vasile  Leahu –Arh. Șef.

Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni și Relații Publice George  Sârbu.

Beneficiar Primăria orașului Năsăud, cu sediul  în Năsăud, P-ta Unirii nr. 15 -Proiectant General: S.C. ATELIER JURAVLE S.R.L.: Rădăuți, Str. Calea Cernăuți, ( Proiectant  Juravle C. Arh. Cornel Ioan Runcan

Coordonator Urbanism Arh. Pentelescu S.

1. DATE GENERALE

a) Date de identificare a documentației (denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,,Varianta ocolitoare, oraș Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud”

Amplasament: Oraș Năsăud partea stângă a râului Someșul Mare în sensul de curgere, învecinându-se în partea de nord cu râul Someșul Mare, în partea de sud cu terenuri private, în partea de est cu un DN 17C, în partea de vest com. Salva.

Destinația terenului  este teren agricol

b)  Date de identificare a beneficiarului: Primăria orasului Năsăud  cu sediul  în Năsăud, P-ta Unirii nr.15, jud. Bistrița–Năsăud

c)  Date de identificare a proiectantului

Proiectant General: S.C. ATELIER JURAVLE S.R.L.: Rădăuți, Str. Calea Cernăuți, (Proiectant Arh. Juravle C.)

Coordonator Urbanism Arh. Pentelescu S.

d) Identificarea grupurilor ținta a parților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa, telefon, reprezentant) și către care se vor transmite scrisori de notificare:

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant)

Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Adresa: P-ța Unirii nr. 15 tel 0263 361 027, int. 33 reprezentant Vasile Leahu – Arh. Șef

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr.140/10.12./2020)

2. CALENDARUL INFORMARII (date estimate și perioade ale informării)

a) In etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 27.08.2021.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. – lui:

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orașului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea in scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț în presa (minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada și modul de primire / depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 27.08.2021- 23.09.2021 (25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicata mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul între orele 8.00-15.00

- comentarii pe contul de internet a Primăriei orașului Năsăud la adresa https://www.facebook.com/PrimariaNasaud

- scrisori prin poșta pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicată)

- alte forme (explicitare)-adrese de e-mail pon@primărianasaud.ro, fax 0263 361 029.

Data limita si modalitatea de răspuns (15 zile de la data limita pentru depunere  de către public a sugestiilor si observațiilor in etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b)  În etapa elaborării propunerilor finale, avizării și aprobării documentației.

- data estimata 11.10.2021. Transmiterea rezultatului informării și consultării publicului către structura de specialitate a Primarului orasului Năsăud.

3. Redactarea Raportului informării și consultării publicului

- data estimata 14.10.2021

4. Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării  și modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor și al observațiilor.

- data estimata 18.10.2021.

- modalitatea de publicare a raportului: publicarea pe pagina de internet a Primăriei   orasului Năsăud, la adresa: www.primarianasaud.ro, secțiunea articole recente, afișare la sediul Primăriei orasului Năsăud.

- data limita de contestare a raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de  depunere a contestaților va fi identic cu cel stabilit la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orasului Năsăud spre însușire sau respingere: data estimată 22.10.2021.

Această etapă se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională la administrația publică, republicata (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de   interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale și consultare a publicului, va fi afișat la sediul Primăriei orasului Năsăud după data de 22.10.2021 și pe site-ul Primăriei www.primarianasaud.ro.

5) Etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Această etapă se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice, planșa de reglementări edilitare, planșa de reglementări a proprietarilor, precum și planșa de reglementări a terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM

SI

AMENAJARE  A TERITORIULUI

 

 

Arh. Șef

Ing. Vasile Leahu