Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


Raport consultare public documentatie PUZ mod. coeficienți urbanism

38869/05.10.2021    

RAPORTUL INFORMARII SI CONSULTARII PUBLICULUI

PENTRU DOCUMENTATIA P.U.Z.

,,Modificarea coeficienților de urbanism a zonei studiate”

     Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701 din 30 decembrie 2010, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului pentru aprobarea ,, Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism “coroborate cu Regulamentul local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism în orașul Năsăud, aprobat prin H.C.L. nr. 1/2012, în vederea aprobării documentației de urbanism Plan de Urbanism Zonal pentru ,,Modificarea coeficienților de urbanism a zonei studiate ”

Au fost parcurse etapele legale de informare și consultare a publicului.

Amplasament :

     Amplasamentul obiectivului este in intravilanul orasului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, Str. Ioan Prodan, zona centrala, identificat prin CF NR. 30023, CAD NR. 30023  ,fiind delimitata la est de terenuri proprietate publica , la vest de terenuri

Proprietate privata , la nord terenuri proprietate publica si la sud de terenuri proprietate privata. Accesul se realizează din strada Ioan Prodan .

     In prezent terenul conform folosinței trecute in extrasele de carte funciara este curți construcții si arabil .

Beneficiari : Radu Burcușel , domiciliat in Năsăud Str. Iacob Mureșianu Bl. 3, Sc. B, Ap. 5, jud. Bistrița –Năsăud .

Proiectant General : S.C. RUNCANIA – PROIECT S.R.L. , Municipiul Bistrița , Str. Andrei Mureșianu , nr. 5, Bl.5 Sc. A , Ap. 10.

Coordonator Urbanism Arh. Cornel Adrian Suciu .

Intocmit  – Arh Cornel Runcan   .

Persoana responsabilă din partea proiectantului pentru informarea și consultarea publicului – domnul Arh. Cornel Runcan  0755050818

Persoane responsabile cu informarea și consultarea populației din partea orasului Năsăud: Arh. Șef. Leahu Vasile, telefon 0743831748, Compartiment Relații cu publicul tel 0263361026 , adrese de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informarea si consultarea publicului s-a desfășurat astfel:

Actele eliberate de Primăria orasului Năsăud pentru aprobarea documentației sunt:

- Certificat de Urbanism nr.23/18.02.2021`

- aviz de oportunitate nr. 27747/12.04.2021

ETAPA I – Implicarea publicului in etapa pregătitoare –anunțarea intenției de elaborare PUZ 26.03.2021 -27.04.2021

S-au întocmit:

- Anunț- Etapa I Privind intenția de elaborare a planului de urbanistic faza PUZ pentru  construire  :

,,Modificarea coeficienților de urbanism a zonei studiate ”, care a fost afișat la sediul Primăriei  Orasului Năsăud și publicat pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud www.primarianasaud.ro

- Documentul de planificare a procesului de informare și consultării publicului nr. 27618/05.04.2021 și publicat pe pagina de internet a primăriei Năsăud la adresa www.primarianasaud.ro.

- nu s-au identificat vecini care sa fie afectați in vreun fel de imobilul construcție

- În data de 26.03.2021 au fost afișate pe site-ul www.primarianasaud.ro, anunțul privind intenția de elaborare a PUZ împreună cu memoriul tehnic și planul de încadrare în zona. Acestea au putut fi consultate și la sediul Primăriei orașului Năsăud, P-ta Unirii nr. 15 Compartimentul Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

- Anunțul privind intenția de elaborare PUZ a fost amplasat de către investitor pe panouri rezistente la intemperii, în 3 locuri cu vizibilitate, pe teritoriul  zonei studiate, conform Anexa nr.1 la Ordinul nr. 2701/2010.

Publicul a fost invitat să transmită observații și propuneri privind intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru ,, Modificarea coeficienților de urbanism a zonei studiate ’’, situata  in Năsăud , Str. Ioan Prodan , jud. Bistrița-Năsăud”

- scrisori depuse la compartimentul Relații cu Publicul (în perioada indicată)

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei Orașului Năsăud la adresa www.primarianasaud.ro, adresa de email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și/sau fax 0263-361029.

- scrisori prin poșta pe adresa instituției (cu data de trimitere în perioada indicată).

Nu au fost înregistrate observații, propuneri cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism propusă.

     La finalizarea etapei I , s-a întocmit Raportul  informării și consultării publicului – etapa I, privind intenția de elaborarePUZ, pentru Modificarea coeficienților de urbanism a zonei studiate ’’, situata  in Năsăud , Str. Ioan Prodan , jud. Bistrița-Năsăud”

ETAPA II

1. In aceasta etapa persoanele interesate puteau consulta documentația la sediul Primăriei orasului Năsăud, la afișierul de la parterul instituției, la compartimentul Relații cu Publicul și la Compartimentul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.02.02.2021-02.03.2021 între orele 8-16, conform anunțului public. Observațiile sau contestațiile persoanelor interesate puteau fi depuse la sediul Primăriei orașului Năsăud la Compartimentul Relații cu Publicul până la data de 02.03.2021.

2. Conținutul, datele de transmitere prin poșta și numărul trimiterilor poștale, inclusiv scrisori, invitații la întâlniri, buletine informative și alte publicații:

- nu fost identificați proprietarii potențiali afectați de propunerile P.U.Z.

3. Localizarea rezidenților, proprietarilor și părților interesate care au primit notificări, buletine informative sau alte materiale scrise:

- nu au fost identificate persoane afectate de construirea imobilului

ETAPA III – Implicarea publicului în etapa elaborării  PUZ

Această etapă sa îndeplinit cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 2701/2010 și respectiv conform prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică republicată și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii de informare și consultare a publicului, va fi afișat la sediul Primăriei orasului Năsăud pe site-ul www.primarianasaud.ro

ETAPA  IV- Implicarea publicului în monitorizarea implementării PUZ.

Aceasta etapa se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului de Urbanism Zonal și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens, se va pune la dispoziția celor interesați planșa de reglementări urbanistice și regulamentul local de urbanism care reprezintă informații de interes public.

Raportul va fi afișat pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud, www.primarianasaud.ro

Raportul de informare și consultare a publicului a fost întocmit în patru exemplare, unul pentru orașul Năsăud, unul pentru Compartimentul de Urbanism

Prezentul raport a fost întocmit în conformitate cu Regulamentul Local al orasului Năsăud, privind implicarea publicului în elaborare sau revizuirea planurilor de urbanism aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 1/2012, în conformitate  cu prevederile art. 12 din Ordinul 2701/2010, ,,Raportul informării și consultării publicului“ nr.38869/05.10.2021 din însoțit de punctul de vedere al Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului se prezintă Consiliul Local Năsăud pentru însușire sau respingere.

Raportul va fi afișat pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud, www.primarianasaud.ro.

Raportul de informare și consultare a publicului a fost întocmit în patru exemplare, unul pentru orașul Năsăud, unul pentru Compartimentul de Urbanism și Amenajarea a Teritoriului, unul pentru Compartimentul Informații pentru cetățeni și Relații cu Publicul și unul pentru Proiectant S.C. ,, RUNCANIA – PROIECT’’ SRL.

Se anexează prezentului raport următoarele :

- anunțul de intenție, consultarea documentației

- extras din documentația depusa pentru P.U.Z.

- Certificat de Urbanism

- avizul de oportunitate

        

Întocmit:

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI AMENAJAREA TERITORIULUI

Arh. Șef  Vasile Leahu