Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


 

Nr.38492/30.09.2021  

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2022

Consiliul Local al orașului Năsăud, întrunit în ședința ordinară, în prezența a _____ consilieri;

         Având în vedere:

 • raportul biroului Impozite și taxe, nr. 38495/30.09.2021,

 • Referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud, nr.38494/30.09.2021;

 • prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare;

 • prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscală, cu modificările si completările ulterioare;

 • prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național – Secțiunea a IV-a  - Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile Legii nr. 273/18.07.2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 103/2002, privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul și extravilanul  orașului Năsăud și localitățile componente, Lușca și Liviu Rebreanu;

 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 111/2012, privind stabilirea cuantumului minim pentru chiria aferentă terenurilor agricole cuprinse in domeniul public si privat al orașului Năsăud, pe anul 2012;

 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 88/2012, modificată si completată de  Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr.102/2012, privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea spatiilor/terenurilor apartinând domeniului public si privat, altele decat cele agricole, ale orașului Năsăud.

 • Comunicatul de presa nr.16/14.01.2021, a Institutului Național de Statistică, afișat pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice, potrivit căruia,  pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului fiscal 2022 se  utilizează rata inflatiei de 2,6%, cu exceptia autovehiculelor de transport cu masa totală maxim autorizată de peste 12 tone pentru care nu se aplică indexarea intrucat nivelul acestui impozit a fost actualizat prin O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015, Cod fiscal, in vederea respectarii prevederilor Directivei Comisiei Europene 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitelor pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa autorizată egală sau mai mare de 12 tone;

 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat, servicii, comerț, nr. ___________/_______2021;

 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive și de agrement, nr. ___________/_______2021;

 •  raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie și urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 și Legii nr.1/2000, nr. ___________/_______2021;

 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă și protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate,  nr._________/_______2021;

 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr._________/_______2021;

 • prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

 • Procesul-verbal de afișare a Proiectului de hotărâre inițiat, nr.38499  din 30.09.2021;

 • Procesul-verbal privind rezultatul afișării, nr.  din _____2021;

În temeiul art. 87, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și art.139 alin. (3) lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

CAP.I – IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI

 Art.1 – IMPOZITUL PE CLĂDIRILE PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICEPE ANUL 2022,

A. CLĂDIRI REZIDENȚIALE

(1)Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul  pe clădiri se  calculează  prin aplicarea cotei de 0,1 %, asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulțirea suprafeței construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri pătrați, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, conform Anexei nr.1,  care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(3)În cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se ia in calcul valoarea impozabilă cea mai mare, corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

(4)Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafețele podurilor neutilizate ca locuință, ale scărilor și teraselor neacoperite.

(5)Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate, cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție, se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

(9)În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acțiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenție la structura de rezistență a clădirii, pentru asigurarea cerinței fundamentale de rezistență mecanică și stabilitate, prin acțiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum și, după caz, alte lucrări de intervenție pentru menținerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerințe fundamentale aplicabile construcțiilor, conform legii, vizând, în principal, creșterea performanței energetice și a calității arhitectural-ambientale și funcționale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condițiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii crește cu cel puțin 50% față de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

B. CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE

(1)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3 %  asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare, întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință – depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare, după primul termen de  plată din anul de referință, acesta produce efecte, începând cu data de 01 ianuarie a anului fiscal următor.

b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;

c) valorea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite, în ultimii 5 ani anteriori anului de referință – în situația în care nu este precizatâ valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

Pentru anul 2022 se va aplica cota de 1,3 %.

(2) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

C. CLĂDIRI CU DESTINAŢIE MIXTĂ

(1)Calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial, conform art.1 lit. A, cu  impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial,conform art.1 lit. B.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfășoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art.1 lit. A.

(3) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflată în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea:

a) impozitul pentru suprafața folosită în scop rezidențial, se calculează conform art.1 lit. A, alin.(1);

b)impozitul determinat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial indicată prin declarație pe propria răspundere, și cu condiția ca, cheltuielile cu utilitățile să nu fie înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică, prin aplicarea cotei stabilite conform art.1, lit.”B”, alin.(1), asupra valorii impozabile stabilite conform art.1, lit.”A”, alin.(2), fără a fi necesară stabilirea valorii prin depunerea raportului de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 (cinci) ani anteriori anului fiscal de referință.

c) în cazul clădirilor cu destinație mixtă, când proprietarul nu declarâ la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3%, asupra valorii impozabile, stabilite conform art.1, A- CLĂDIRI REZIDENȚIALE PERSOANE FIZICE.

În vederea stabilirii impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, potrivit art. 459 din prezentul Cod, pentru anul 2022 se stabilesc următoarele reguli:

- persoanele fizice care la data de 31 decembrie 2021 au în proprietate clădiri cu destinație mixtă au obligația să depună o declarație pe propria răspundere, până la data de 15 martie 2022 inclusiv, privind suprafața folosită în scop nerezidențial;

- fac excepție de la prevederile lit. a) persoanele fizice ale căror suprafețe folosite în scop nerezidențial au fost declarate la organul fiscal până la data 31 decembrie 2021, în conformitate cu modelul ITL 001-2016.

ART.2 – IMPOZITUL PE CLĂDIRILE PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICEPE ANUL 2022.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deținute de persoanele juridice:

(1) Pentru clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(2)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,4 %, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)Pentruclădirile nerezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de persoanele juridice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafața folosită în scop rezidențial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafața folosită în scop nerezidențial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa și poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate. În situația în care nu este precizată valoarea în documentul care atestă proprietatea se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

e) în cazul clădirilor care sunt finanțate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii și comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosință, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o datăla 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii, întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare, a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, acesta produce efecte începănd cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

(7)Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparțin persoanelor față de care a fost pronunțată o hotărâre definitivă de declanșare a procedurii falimentului.

(8)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani  anteriori anului de referință cota impozitului/ taxei pe clădiri este de 5 %.

(9)În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, diferența de taxă, față de cea stabilită conform alin.1 sau 2, după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

ART.3 - DECLARAREA, DOBÂNDIREA, ÎNSTRĂINAREA ŞI MODIFICAREA CLĂDIRILOR

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii și datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3)Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizația de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepție în termenul prevăzut de lege;

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcții nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizația de construire și pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilității autorizației, în condițiile legii, la data expirării acestui termen și numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbal de recepție se întocmește la data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport cu care se stabilește impozitul pe clădiri.

(4)Declararea clădirilor în vederea impunerii și înscrierea acestora în evidențele autorităților administrației publice locale reprezintă o obligație legală a contribuabililor care dețin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizație de construire.

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(6)- În cazul extinderii, îmbunătățirii, desființării parțiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente cu destinație nerezidențială, care determină creșterea sau diminuarea valorii impozabile a clădirii cu mai mult de 25%, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective, și datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(7) În cazul desființării unei clădiri, proprietarul are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizație de desființare.

(8) Dacă încadrarea clădirii în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(9) - În cazul clădirilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, ca anexă la declarația fiscală.

(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilității contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporțional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

(12)În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, care se referă la perioade mai mari de 1 lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local, până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.

(13) În cazul contractelor de concesiune, inchiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mare de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni, din perioada de valabilitate a contractului, de câtre concesionar, locatar, titularul dreptului de administrare sau de folosință.

(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

(15)Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

(16) În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, care se referă la perioade mai mari de 1 an, titularul dreptului  de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului, și datorează taxa pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

ART.4 - PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRI

(1)  Impozitul pe clădiri se plătește anual în două rate egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv. În cazul contractelor de comcesiune, închiriere, administrarea sau folosință care se referă la o perioadă mai mare de 1 an, taxa pe clădiri se plătește anual în două rate egale până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificație de  10%.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) Taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință.

CAP.II – IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

ART. 5 CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabilește luând în calcul suprafața terenului, rangul localității în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosință a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții,  impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută Anexa nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție  (3,00) corespunzător rangului de localitate III.

(4)În cazul persoanelor juridice, impozitul pe teren amplasat in intravilan, se stabileste conform Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, excepție facând prevederile alin. (2)-(3) care prevad că,  pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul/taxa pe teren se calculează conform Anexei nr.5,care face parte integrantă din prezenta hotarâre, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidența contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.6,care face parte integrantă din prezenta hotarâre. înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(6) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se pot face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.

ART.6 -  DECLARAREA ŞI DATORAREA IMPOZITULUI ŞI A TAXEI PE TEREN

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2)În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, și datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deține dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(4) Dacă încadrarea terenului în funcție de rangul localității și zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul modificării categoriei de folosință a terenului, proprietarul acestuia are obligația să depună o nouă declarație de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinței, și datorează impozitul pe teren conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(6)- În cazul terenurilor la care se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate în condițiile Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidențele fiscale, în registrul agricol, precum și în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situații începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează lucrarea de cadastru la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară, ca anexă la declarația fiscală.

(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadență, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât și locatarul au obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoțită de o copie a acestor documente.

(8)În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, care se referă la perioade mai mari de 1 lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare, intrării în vigoare a contractului.

(9)în cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mici de o lună,  persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință, are obligația să depună o declarație la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare, intrării în vigoare a contractelor la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte .

9^1- În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de 1 an, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a contractului și datorează taxa pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(10) În cazul unei situații care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situația respectivă.

(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiționată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru și publicitate imobiliară.

(12) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

(13) - impozitul pe teren; taxa pe teren, în cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o  perioadă mai mare de 1 an, se plătește anual în două rate egale pănâ la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

(14) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificație de 10%.

(15) Impozitul pe teren, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

(16) În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) și (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(17)  În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar pănâ la data de 25 inclusiv a lunii următoare, fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului de către concesionar, locatar, titularl dreptului de administrare sau folosință.

(18)În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la o perioadă mai mare de un an, taxa pe teren se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

CAP. III -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

ART.7  Impozitului pe mijloacele de transport

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

ART.8  Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcție de tipul mijlocului de transport.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracțiune din aceasta cu suma corespunzătoare din Anexa nr.7, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 70%, în baza prezentei hotarâri.

(4) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5)În cazul unui autovehicul de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloace de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.9, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

- prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (5)  se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

(6)În cazul unei combinații de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.10, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

-Prin excepție de la prevederile alin. (1), sumele prevăzute în tabelul prevăzut la art. 470 alin. (6) se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și publicată în Jurnalul Uniunii Europene și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri. Cursul de schimb a monedei euro și nivelurile minime, exprimate în euro, prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele grele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri se comunică pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din Anexa nr.8, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa 12, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(9) În înțelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabilește prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziție sau un alt document similar.

ART.9    Declararea și datorarea impozitului pe mijloacele de transport

(1)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deține dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3)În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul acestuia are obligația să depună o declarație la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competență are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data eliberării cărții de identitate a vehiculului (CIV) de către Registrul Auto Român și datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

(4) În cazul radierii din circulație a unui mijloc de transport, proprietarul are obligația să depună o declarație la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competență își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, și încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul oricărei situații care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligația depunerii declarației fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială își are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, și datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiții începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârșitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

b) locatarul are obligația depunerii declarației fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competență se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoțită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât și locatorul au obligația depunerii declarației fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoțită de o copie a acestor documente.

(7) Depunerea declarațiilor fiscale reprezintă o obligație și în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

(8)Operatorii economici, comercianți auto sau societăți de leasing, care înregistrează ca stoc de marfă mijloace de transport, cumpărate de la persoane fizice din România și înmatriculate pe numele acestora, au obligația să radieze din evidența Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV) mijloacele de transport de pe numele foștilor proprietari.

ART.10    Plata impozitului

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificație de 10%.

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiași unități administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

CAP.  IV  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

ART.11 Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, un aviz sau o autorizație menționată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

ART.12 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize și autorizații

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform Anexei nr. 11, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, este de 18,00 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizații de construire pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru alte construcții decât cele menționate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) și (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcție se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabilește pe baza valorii lucrărilor de construcție declarate de persoana care solicită avizul și se plătește înainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcție nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizația respectivă, persoana care a obținut autorizația trebuie să depună o declarație privind valoarea lucrărilor de construcție la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situația finală privind valoarea lucrărilor de construcții, compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale are obligația de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcție;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferență de taxă datorată de către persoana care a primit autorizația sau orice diferență de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administrației publice locale.

(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizații de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare și prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol și alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare și se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați de teren ce vor fi efectiv afectați la suprafața solului de foraje și excavări cu o valoarea de  18,00 lei.

(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare și prospectare, contribuabilii au obligația să declare suprafața efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizație, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafața efectiv afectată.

(11) Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

(13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișaj, firme și reclame situate pe căile și în spațiile publice este de la 11,00 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafață ocupată de construcție.

(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizații privind lucrările de racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu este de 16,00 lei, inclusiv, pentru fiecare record.

(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și adresă este de 11,00 lei.

 ART.13 TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI

(1) Taxa pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este de 24,00 lei.

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  sunt de 16,00 lei ( 4,00 lei atestat de producator si 12,00 lei carnet de comercializare).

(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor și 932 - Alte activități recreative și distractive potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, actualizată prin <LLNK 12007   337 50CL01   0 70>Ordinul președintelui Institutului Național de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, orașului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfășoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică, în funcție de suprafața aferentă activităților respective, în sumă de:

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI

 

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE  PENTRU ANUL FISCAL 2022

a) până la 25 mp

350

367

b) între 25 mp sI 50 mp inclusiv

1200

1256

c) intre 51 mp si 100 mp inclusiv

1800

1883

d) intre 101 mp si 150 mp inclusiv

2400

2511

e) intre 151 mp si 300 mp inclusiv

3600

3766

f) intre 301 mp si 400 mp inclusiv

3800

3975

g) intre 401 mp si 500 mp inclusive

4000

4184

h) intre 501 mp si 700 mp inclusiv

5500

5753

i) intre 701 mp si 900 mp inclusiv

7000

7322

j) peste 901 mp

8000

8368

(4) Autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică, în cazul în care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competență se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

CAP. V TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

ART.14 Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă și publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei, cu excepția serviciilor de reclamă și publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale.

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă și publicitate, se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

(3) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă și publicitate, în cotă de 2%.

(4) Taxa pentru servicii de reclamă și publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă și publicitate.

ART.15   Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afișaj sau o structură de afișaj pentru reclamă și publicitate, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al orașului Năsăud.

(2) Valoarea taxei pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a suprafeței afișajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, conform Anexei nr.13, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

a) în cazul unui afișaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 34,00 lei.

b) în cazul oricărui altui panou, afișaj sau oricărei altei structuri de afișaj pentru reclamă și publicitate, suma este de 24,00 lei.

(3) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.

(4) Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie inclusiv.

(5) Prin excepție de la alin. (4) taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate, datorată aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice și juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

(6) Persoanele care datorează taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate sunt obligate să depună o declarație la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afișaj.

CAP. VI IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART.16 (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiție sportivă sau altă activitate distractivă, are obligația de a plăti impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiția sportivă sau altă activitate distractivă.

ART.17 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare și a abonamentelor, conform Anexei nr.14, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.

a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiție sportivă internă sau internațională;

b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice.

(2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

CAP.VII – ALTE TAXE

Art.18-  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorț pe cale administrativăeste în cuantum de 530,00 lei. Taxa se face venit la bugetul local.

Art.19 -Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deținute de consiliile locale, se stabileste taxa în cuantum de 40,00 lei.

Art.20- Se stabilește taxa pentru soluționarea cererilor legale ale cetățenilor privind eliberarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind imobilele terenuri și construcții,în cuantum de 75,00 lei.

Art.21– Se stabileste taxa pentru solutionarea cererilor legale ale cetatenilor privind constatarea unor pagube sau altor evenimente produse pe imobile terenuri și constructii,în cuantum de 60,00 lei.

Art.22 – Se stabilește taxa de consultanță în vederea întocmirii documentației privind eliberarea autorizațiilor de liberă practică, în cuantum de 80,00 lei.

Art.23 – Se stabilește taxa pentru căutarea unor documente în arhivă, precum și eliberarea unor copii după aceste documente, conform Anexei nr.15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.24– Se stabilește taxa pentru eliberarea informațiilor de interes public solicitate pe suport hârtie, conform Anexei nr.15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAP.VIII – SANCŢIUNI

ART.25 - Se stabilesc amenzile contravenționale  aplicabile în anul 2022, pentru  persoanele fizice și juridice, cuprinse in Anexa nr.16  care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

CAP.IX – FACILITĂŢI FISCALE

ART.26 - Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri,  a impozitului pe teren și a taxei asupra mijloacelor  de transport, datorate  pentru întregul an de către persoanele fizice si persoanele juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal 2022, Consiliul Local acordă o bonificație de 10%.

ART.27 -  Sunt scutite de la plata impozitului, cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca: monumente istorice de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Art.28 -  Sunt scutite de la plata impozitului, clădirile utilizate pentru  furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de serviciii sociale.

Art.29 -  Este scutită de la plata impozitului clădirea folosită ca domiciliu, aflată in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. (1) lit. b)  și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 arecunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției românedin decembrie 1989,cu modificările si completările ulterioare, excepție făcând suprafețele pentru care se desfășoară activitate economică.

CAP. X – DISPOZIŢII FINALE

Art.30 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2022.

Art.31- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin biroul impozite și taxe, biroul finaciar-contabil, compartimentul A.D.P.P., serviciul urbanism, compartimentul juridic și compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.32-Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului și se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:

- Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud;

- Biroul impozite și taxe;

- S.P.C.L.E.P.;

- Biroul financiar-contabil;

- Compartimentul tehnic-investiții;

- Compartimentul stare civilă ;

- Serviciul  urbanism și amenajarea teritoriului;

- Biroul Managementului proiectelor europene;

- Compartimentul gestiunea deșeurilor, mediu și transporturi;

- Compartimentul agricol;

- Compartimentul de administrare a domeniului public și privat;

- Compartimentul comercial;

- Compartimentul juridic;

- Compartimentul audit;

- Compartimentul relații cu publicul și informații publice ;

- Media locală.

PRIMAR,

Dorin-Nicolae VLAȘIN

 

ANEXE

 

ANEXA nr.1                                                                                                                                                                                                     pag.1 - 2

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pãtrat de suprafaţã construitã desfãşuratã la clãdiri, în cazul persoanelor fizice

-Valoarea impozabilã**) (lei/m2)

Nr.

crt.

 

 

TIPUL CLÃDIRII

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Cu instalaţii de apã, canalizare, electrice, încãlzire (condiţii cumulative***)

Fãrã instalaţii de apã, canalizare, electrice sau încãlzire

Cu instalaţii de apã, canalizare, electrice, încãlzire (condiţii cumulative***)

Fãrã instalaţii de apã, canalizare, electrice sau încãlzire

 

0

1

2

3

4

1

A. Clãdire cu cadre din beton armat sau cu pereţI exteriori tip caramidã arsã sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

1.000

600

1.048

629

2

B. Clãdire cu pereţii exteriori din lemn, din piatrã naturalã, din cãrãmidã nearsã, din vãlãtuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratment termic şi/sau chimic.

300

200

315

210

3

C.Clãdire anexã cu cadre din beton armat sau cu pereţI exteriori din cãrãmidã arsã sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

200

175

210

184

4

D. Clãdire anexã cu pereţii exteriori din lemn, din piatrã naturalã, din cãrãmidã nearsã, din vãlãtuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

131

79

 

5

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresã încãperi amplaste la subsol, demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca locuinţã în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit.A-D.

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

6

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeaşi adresã încãperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţã, în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit. A-D

 

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

NOTA 1:

 

               1.Pentru determinarea suprafeţei construite desfãşurate, în cazul clãdirilor care nu pot fi efectiv mãsurate pe conturul exterior, asupra suparafeţei utile se aplicã coeficientul de transformare de 1,4.

               2. Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

3.    În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevãzute în col.4.

4.    În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal,pentru clãdirile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate date în administrare ori în folosinţã, dupã caz,  se stabileşte taxa pe clãdiri care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţii similare impozitului pe clãdiri.

5.Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitãţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexã se vor aplica urmãtorii coeficienţi de corecţie:

 

 

Zona în cadrul localitãţilor

Rangul localitãţii

III

A

2,30

B

2,20

C

2,10

D

2,00

 

 

6.Pentru clãdirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie menţionaţi la pct.1 vor fi diminuaţi cu 0,10.

 

NOTA 2: În conformitate cu prevederile art.456 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului/ taxa pe clãdiri:

a) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin <LLNK 12007   111 10 201   0 18>Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

    b) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    c) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38>art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    d) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

 

Anexa nr.2                                                                                                    pag.1

IMPOZITUL/TAXA

pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

-          lei/ha/an –

Zona în cadrul localitãţii

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

A

6.545

6.862

B

4.447

4.662

C

2.113

2.215

D

1.230

1.290

Nota 1:

            *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

 

Nota 2: În conformitate cu prevederile art.464 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe teren/taxa :

     a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

    d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ANEXA nr.3                                                                                                                                                                                                                                                pag.1

                      

IMPOZITUL/TAXA*)

pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,

 

      - lei/ha/an

Nr.

crt.

 

 

CATEGORIA   DE  FOLOSINŢĂ

 NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

30

22

20

16

2

Pãşune

21

19

15

13

22

20

16

14

3

Fâneaţã

21

19

15

13

22

20

16

14

4

Vie

47

35

28

19

50

37

30

20

5

Livadã

54

47

35

28

57

50

37

30

6

Pãduri sau alt teren cu vegetaţia forestierã

28

21

19

15

30

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

0

16

14

9

0

8

Drumuri şi  cãi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Nota 1:

            *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Cosul fiscal,, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

      Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localitãţi, ţinându-se seama de ierarhizarea localitãţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementatã prin Legea nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localitãţI, la nivelurile prevãzute în anexa de mai sus se va aplica coeficientul de corecţie pozitivã pentru localitãţi urbane de rangul III (Nãsãud) de 3,00.

Nota 2: În conformitate cu prevederile art.464 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe teren/taxa :

     a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

    d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;.

 

Anexa nr.4

IMPOZITUL/TAXA

PE  TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII – PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

 

 

- lei/ha/an –

Zona în cadrul localitãţii

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

A

6.545

6.862

B

4.447

4.662

C

2.113

2.215

D

1.230

1.290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.5                                                                                                                                                                                      pag.1

 

IMPOZITUL/TAXA*)

pe terenurile amplasate în intravilan pentru contribuabilii,persoane juridice

- orice altã categorie de folosinţã decât cea de terenuri cu construcţii -

 

      - lei/ha/an

Nr.

crt.

 

 

CATEGORIA   DE  FOLOSINŢĂ

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

30

22

20

16

2

Pãşune

21

19

15

13

22

20

16

14

3

Fâneaţã

21

19

15

13

22

20

16

14

4

Vie

47

35

28

19

50

37

30

20

5

Livadã

54

47

35

28

57

50

37

30

6

Pãduri sau alt teren cu vegetaţia forestierã

28

21

19

15

30

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

0

16

14

9

0

8

Drumuri şi  cãi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

Notã:

            *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

      Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localitãţi, ţinându-se seama de ierarhizarea localitãţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementatã prin Legea nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localitãţI, la nivelurile prevãzute în anexa de mai sus se va aplica coeficientul de corecţie pozitivã pentru localitãţi urbane de rangul III (Nãsãud) de 3,00.

 

ANEXA nr.6                                                                                                                                                                                                                                       pag.1 - 2

 

 

IMPOZITUL/TAXA*)

pe terenurile amplasate în extravilan

 

- lei/ha/an

Nr.

crt.

 

ZONA

CATEGORIA   DE  FOLOSINŢÃ

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22-31

24

2

Arabil

50

48

45

42-50

45

3

Pãşune

28

26

22

20-28

21

4

Fâneaţã

28

26

22

20-28

21

5

Vie pe rod alta decât cea prevãzutã la nr. crt.5.1

55

53

50

49-55

52

6

Vie pânã la intrarea pe rod

X

X

X

0

0

7

Livadã pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr crt.6.1

56

53

50

48-56

51

8

Livadã pânã la intrarea pe rod

X

X

X

0

0

9

Pãdure sau alt teren cu vegetaţie forestierã cu excepţia celui prevzut la nr. crt.7.1

16

14

12

8-16

9

10

Pãdure în vârstã de pânã la 20 de ani şi pãdure cu rol de protecţie

X

X

X

0

0

11

Teren cu apã, altul decât cel cu amenajãri piscicole

6

5

2

1-16

2

12

Teren cu amenajãri piscicole

34

31

28

26-34

28

13

Drumuri şi cãi ferate

X

X

X

0

0

14

Teren neproductiv

X

X

X

0

0

 

Notã: *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Cosul fiscal, , pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz. În condiţiile similare impozitului pe teren.

            ***). Impozitul pe ternul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimatã în ha cu suma corespunzãtoare prevãzutã în tabelul de mai sus, înmulţitã cu urmãtorii coeficienţI de corecţie:

 

 

Zona în cadrul localitãţilor

Rangul localitãţii

III

A

2,30

B

2,20

C

2,10

D

2,00


 

Nota 2: În conformitate cu prevederile art.464 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe teren/taxa :

     a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

    d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;.

 

 ANEXA nr.7                                                                                                                                                                                                             pag.1

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

  

Nr.

Crt.

 

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Suma, în lei, pentru fiecare grupã de 200 cm3 sau fracţiune din acestea

Suma, în lei, pentru fiecare grupã de 200 cm3 sau fracţiune din acestea

 

 1. Vehicule nmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)

1

 

 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu  

capacitatea cilindricã de pânã la 1600 cm3i  inclusiv

8

9

2

 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu  capacitatea

cilindricã peste 1600 cm3i  inclusiv

9

10

3

 

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18

20

4

 

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi0 2600 cm3 inclusiv

72

76

5

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

151

6

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

290

304

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

26

8

 

 

Alte autovehicule cu masa totalã maximã autorizate de pânã la 12 tone inclusiv, precum şi  autoturismele de teren din producţie internã

30

33

9

Tractoare înmatriculate

18

20

 1. Vehicule inregistrate (lei/200 cmc)

10

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã < 4800 cmc

2-4

5

11

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã > 4800 cmc

4-6

7

12

Vehicule fãrã capacitate cilindricã evidentiata

50,00 lei/an – 150 lei/an

53 lei/an

NOTA : În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 

ANEXA nr.8                                                                                                                                                                                                                  pag.1

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE

 

 

Masa totalã maximã autorizatã

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

a) pânã la 1 tonã inclusiv

9

10

b) peste 1 tonã dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

34

36

c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv

52

55

d) peste 5 tone

64

67

          NOTA :  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 

Anexa nr.9                                                                                                                                                pag    1-2

 

 Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, modificat și completat de prevederile pct.215 din Legea nr.296/18.12.220, aplicabile în anul fiscal 2022

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă.

NIVELURILE APROBATE  - Directiva 1999/62/CE a Parlamentul European și a Consiliului

(valori exprimate in euro)

NIVELURILE APROBATE  PENTRU ANUL FISCAL 2022

(valori exprimate în lei)

 

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneu­matică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneuma tică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

I.

Vehicule cu două axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

31

0

154

 

 

2.

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

31

86

154

426

 

 

3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

86

121

426

599

 

 

4 .

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

121

274

599

1356

 

 

5.

Masa de cel puţin 18 tone

121

274

599

1356

 

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

31

54

154

268

 

 

2 .

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

54

111

268

550

 

 

3.

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

111

144

550

713

 

 

4 .

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

144

222

713

1099

 

 

5.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

222

345

1099

1707

 

  

6.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 26 tone

222

345

1099

1707

 

 

7.

Masa de cel puţin 26 tone

222

345

1099

1707

 

III

 

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

144

146

713

723

 

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

146

228

723

1129

 

 

3.

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 2 9 tone

228

362

1129

1792

 

 

4 .

Masa de cel puţin 2 9 tone, dar mai mică de 31 tone

362

537

1792

2657

 

 

5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

362

537

1792

2657

 

 

6.

Masa de cel puţin 32 tone

362

537

1792

2657

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Anexa nr.10                                                                                                                                             pag    1-2

 

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, modificat și completat de prevederile pct.215 din Legea nr.296/18.12.220, aplicabile în anul fiscal 2022

  

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

 

NIVELURILE APROBATE  - Directiva 1999/62/CE a Parlamentul European și a Consiliului

(valori exprimate in euro)

NIVELURILE APROBATE  PENTRU ANUL FISCAL 2022

(valori exprimate în lei)

 

 

Numărul de axe și greutatea brută încărcată maximă admisă.

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneu­matică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneuma tică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

 

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

 

3.

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

 14

 0

 70

 

  

4 .

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

14

32

70

159

 

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

32

75

159

371

 

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

75

97

371

480

 

7 .

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

97

175

480

866

 

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

175

307

866

1519

 

9.

Masa de cel puţin 28 tone

175

307

866

1519

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

30

70

149

347

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 2 6 tone

70

115

347

569

 

3.

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

115

169

569

837

 

4 .

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 2 9 tone

169

204

837

1010

 

5.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

204

335

1010

1658

 

6.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

335

465

1658

2301

 

7 .

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

465

706

2301

3494

 

8.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

465

706

2301

3494

 

9.

Masa de cel puţin 38 tone

465

706

2301

3494

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

370

515

1831

2549

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

515

700

2549

3464

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone

515

700

2549

3464

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

327

454

1618

2247

 

2.

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 4 0 tone

454

628

2247

3108

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 4 4 tone

628

929

3108

4597

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

628

929

3108

4597

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

186

225

921

1114

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de

4 0 tone

225

336

1114

1663

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 4 4 tone

336

535

1663

2648

 

4 .

Masa de cel puţin 44 tone

336

535

1663

2648

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.11                                                                                                                                                                                                            pag.1 - 1

TAXA

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor

 - lei -

1.Taxã pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban

 

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism (art.474 alin.1)

a) pânã la 150 minclusiv

5-6

7

b) între 151 şi 250 m2 inclus

6-7

8

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

7-9

11

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

9-12

14

e)între 751 şi 1000 m2 inclusiv

12-14

17

f) peste 1000 m2                                                                                                                                            

14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depãşeşte 1.000 mp

19 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depãşeşte 1.000 mp

2. Taxã pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean, se stabilește de consilul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. (art.474 alin 4)

0-15,00 lei

18,00 lei

3.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei.<LLNK820003139666100001>

 (art.474 alin 10)

0-15,0 lei

pentru fiecare mp afectat

18,00 lei

pentru fiecare mp afectat

4.Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie..(art.474 alin.14)

 

8,00-10,00  lei

pentru fiecare mp de suprafaţã ocupatã de construcţie

 

11,00 lei

pentru fiecare mp de suprafaţã ocupatã de construcţie

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. <LLNK820003139668100001>

 (art.474 alin 15)

 

0-13,00 lei

pentru fiecare racord

 

16,00 lei

pentru fiecare racord

6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv.<LLNK820003139669100001>

 (art.474 alin16)

0-9,00 lei

11,00 lei

 

 

 

 

 

                      NOTÃ:  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

    a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

 

ANEXA nr.12                                                                                                                                                                                                            pag.1 – 1

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APÃ -2021 (art.470 ali.8)

 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

 

 

1.Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

22

2.Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri

56

59

3.Bãrci cu motor

210

220

4.Nave de sport si agrement (între 0-1.119)

0-1.119

534

5.Scutere de apã

210

220

6. Remorchere si impingãtoare:

X

X

 1. Pânã la 500 CP, incluziv

559

585

 1. Peste 500 CP si pânã la 2000 CP, inclusiv

909

951

 1. Peste 2000 CP si pânã la 4000 CP, inclusiv

1.398

1.463

 1. Peste 4000  CP

2.237

2.340

7. vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

182

191

8. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale:

X

X

a)cu capacitatea de încarcare pânã la 1500 de tone, inclusiv

182

191

b)cu capacitatea de încarcare de peste 1500 de tone si pânã la 3000 tone, inclusiv

280

293

c) cu capacitatea de încãrcare de peste 3000 de tone.

490

513

  

          NOTA :  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

    a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

    d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu

Anexa nr.13

 

TAXA PENTRU AFIȘAJ IN SCOP DE RECLAMÃ ȘI PUBLICITATE

lei/m2(fracţiune de m2) /an

 

 

 

Denumirea taxei

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

1. In cazul unui afişaj situat in locul in care persoana deruleazã o activitate economicã suma este de până la 32,00 lei, inclusiv (art.478 alin.2 lit.a)

 

32

 

34

2. In cazul oricãrui altui panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj  pentru reclamã și publicitate suma este de până la 23 lei, inclusiv (art.478  alin2 lit.”b”)

 

23

 

24

 

 

 

 

            NOTÃ:

 1. Se excepteazã de la platã serviciile de reclamã şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masã, scrise si audiovizuale, persoanele fizice si persoanele juridice.

            2. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, stabilita in baza unui contract sau a unei alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

 

Anexa nr.14

IMPOZITUL PE SPECTACOLE,

MANIFESTARE ARTISTICÃ SAU DISTRACTIVÃ

(art.481 alin.2 lit.a și b)

 

 

 

Felul activitãţii

 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2022

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, dupã cum urmeazã:

               a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

            b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice.

 

 

Notã:  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

 

Anexa nr.15

 

REGULAMENT

privind stabilirea şi încasarea unor taxe pentru prestarea unor servicii în interesul persoanelor fizice şi juridice

pentru anul 2022

                CAP. I

Art.1.(1) – Pentru soluţionarea cererilor legale ale cetãţenilor privind eliberarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  privind imobilele terenuri şi construcţii, se stabilește taxa de 75,00 lei.

         (2) – Se stabileste taxa pentru solutionarea cererilor legale ale cetaţenilor, privind constatarea unor pagube sau alte evenimente produse pe imobile terenuri si constructii, in cuantum de 60,00 lei.

Art.2.(1) – Cetãţenii care doresc eliberarea  procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ notei de constatare vor depune în acest sens, o cerere la compartimentul relaţii cu publicul. Formularul de cerere este pus la dispoziţia cetãţeanului în mod gratuit.

       (2) – Cererea va fi însoţitã de dovada achitãrii taxei stabilite la art.1.

        (3) – Procesul-verbal de recepție și nota de constatare se vor elibera în termenul legal de cãtre compartimentele urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat si respectiv, compartimentul agricol/alte compartimente de specialitate.

Art.3. – Pentru desfacerea casatoriei (divort pe cale administrativa) a fost stabilitã taxa de 530,00 lei.

Art.4 – Se stabileşte taxa de consultanţã în vederea întocmirii documentaţiei privind eliberarea autorizaţiilor de liberã practicã, în cuantum de 80,00 lei.

Art.5-Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileste taxa în cuantum de 40,00 lei.

Art.6.(1) – Taxele instituite în prezentul regulament se vor achita în numerar, anticipat eliberãrii documentelor solicitate, la casieria biroului impozite şi taxe din cadrul Primãriei oraşului Nãsãud.

          (2) – În caz de renunțare  la cerere, taxa achitatã se va restitui solicitantului.

          (3) – Cetãţeanul nu va putea solicita restituirea taxei în cazul în care, rezolvarea nu este posibilã din culpa sa.

Art.7 - Veniturile prevãzute la art. 1, art. 3-5, vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a compartimentelor de specialitate care asigurã prestarea acestor servicii, respectiv cheltuieli materiale (dotãri, amenajãri spaţii, întreţinere  sisteme de calcul şi implementare de programe destinate optimizãrii activitãţii, achiziţionare de materiale consumabile şi alte cheltuieli necesare pentru asigurarea de condiţii normale de muncã a funcţionarilor desemnaţi pentru prestarea acestor servicii).

         

CAP. II

            Taxe speciale administrate de biroul secretariat, relații cu publicul și arhivă

 

               Art.8 – Pentru căutarea unor documente în arhivă, precum și eliberarea unor copii după aceste documente, se stabilește taxa de 20,00 lei/document, la care se adaugă taxa de 1,00 pentru fiecare pagină eliberată.

Art.9 – Pentru eliberarea informațiilor de interes public solicitate pe suport hârtie, se stabilește taxa de 1,00 leu/pagină, reprezentând costul serviciilor de copiere.

Art.10. – Veniturile prevăzute la art. 8 și art. 9 vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor serviciilor de copiere.

Art.11.  – Taxele instituite prin prezentul regulament, constituie venit integral la bugetul local al oraşului Nãsãud.

Art.12 – Încasarea şi urmãrirea taxelor stabilite prin prezentul regulament vor fi realizate de cãtre biroul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.13 – Sumele rãmase neutilizate din taxele încasate se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.

 

Anexa nr.16

AMENZI CONTRAVENŢIONALE

aplicabile conform Legii nr.227/2015, Cod fiscal, - pentru persoane fizice

- lei -

 

Contravenţia sancţionatã

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2022

Art. 493.(3) Contravenţia prevãzutã la  alin.2 lit.”a”

Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere

 

De la 70 la 279

 

De la 72 la 286

Art.493.(3)Contravenţia prevãzutã la alin.2 lit.”b”  -

Nedepunerea declaraţiilor de impunere, nerespectarea prevederilor referitoare la înstrãinarea, înregistrarea, radierea bunurilor impozabile, comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate  precum şi refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor ce privesc depãşirea termenului de 15 zile lucrãtoare de la data solicitãrii acestora

 

 De la  279 la 696

 

 

 De la  286la 714

Art.493.(4) Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea dupã caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole.

 

De la 325 la 1.578

 

De la 333la 1.619

Art.493.(4.1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.12 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la:

De la 500 la 2500

De la 513 la 2.565

 

 

           

Notã: Conform art. 493, alin(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevãzute  în tabelul de mai sus se majoreazã cu 300 %.