PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 22.09.2021, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Absenți: dl. consilier local Oltean Dorel și dl. consilier local Fetti Silviu;

Preşedinte de şedinţă- dl. Maghiar Marius;

La ședință mai participă: dl. Constantin Dan, din cadrul Compartimentului Spații verzi, dl. Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism și dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat.

 Se prezintă procesul-verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului local al spațiilor verzi din intravilanul Orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse

Dl. primar prezintă adresa nr. 6903/21.09.2021 a Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud prin care se solicită un punct de vedere referitor la posibilitatea arondării creșelor de stat unor unități de învățământ preșcolar cu program prelungit, cu personalitate juridică, de pe raza unității administrativ-teritoriale.

Dl. primar apreciază că, Creșa din orașul Năsăud ar trebuie să rămână în subordinea consiliului local.

Consilierii locali, în unanimitate, nu sunt de acord cu arondarea Creșei din Năsăud la o unitate de învățământ preșcolar cu program prelungit și cu personalitate juridică.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Maghiar Marius                                               Șoldea Vasile