Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


Anunț examen promovare consilier juridic

NR. 38114 / 23.09.2021

 

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263 361 026, fax 0263 361 028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,  în data de 26.10.2021, proba scrisă, pentru următoarea funcție publică:

 

1. Consilier juridic, funcție publică de execuție, clasa I, grad principal în cadrul compartimentului pregătire documente Consiliul Local, secretariat din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei

Condiții de participare:

a) să aibă cel puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care promovează;

b) să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii sau să fi urmat o formă de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

c) să fi obținut cel puțin calificativul „bine“ la evaluarea performanțelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;

d) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile prezentului cod.

 

Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

 

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanțelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;

c) adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;

d) dovada obținerii numărului minim de credite prin participarea la programe de formare, de perfecționare, seminare, conferințe, schimburi de experiență sau vizite de studiu, în condițiile legii, sau a urmării unei forme de perfecționare profesională cu durata de minimum 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;

e) formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3.

 

Dosarele candidaților se pot depune în perioada 23.09 - 13.10.2021, la Primăria orașului Năsăud, compartimentul resurse umane, salarizare.

 

 

             PRIMAR                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

 DORIN-NICOLAE VLAȘIN                                                     VASILE ȘOLDEA

 

  

Anexa

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcționarului  public dincadrul compartimentului pregătire documente Consiliul Local, secretariat din aparatul de specialitate al primarului, în data de 26.10.2021.

 

 

1. Constituția României.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,( art. 105-163, art. 206-248, art. 284-579).

3. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare

5. Legea nr. 134/2010 Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  (art. 245-248,   art. 483-502, art. 687-711).

6. Legea nr. 287/2009 Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (art. 858-915, art. 2544-2556).

 

 

PRIMAR

DORIN NICOLAE VLAȘIN