Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


BURSE Uniunea Comunelor Grănicerești Năsăudene

UNIUNEA COMUNELOR GRĂNICEREŞTI
                   NĂSĂUDENE

               Consiliul director
        Comisia de burse şi stipendii

ANUNŢ

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudeneacordă în anul şcolar 2021/2022, burse şcolare pentru elevii de liceu care provin din cele 44 de localităţi foste grănicereşti.       

Condiţie:

- elevii să aibă media generală anuală, peste 8 şi media 10 la purtare în anul şcolar anterior (pentru clasa a IX-a se ia în considerare media claselor V-VIII care trebuie sa fie peste 8).

Dosarul va cuprinde:

● cerere;

● adeverinţă de la unitatea şcolară unde este înmatriculat din care să rezulte anul de studiu, media generală a anului şcolar anterior (pentru elevii din clasa a IX-a se ia în considerare media claselor V-VIIIcare trebuie sa fie peste nota 8) şi media la purtare din anul şcolar anterior;

● concluziile şi detaliile  anchetei sociale (conform modelului  U.C.G.N.) eliberată de primăria de domiciliu, cu precizarea suprafeţelor agricole aflate în administrarea familiei, numărului de animale din gospodărie şi a veniturilor provenite din încheierea de contracte A.P.I.A.;

● copie după cartea de identitate a candidatului;

● adeverinţă de salariu net pentru părinţi sau susţinători legali;

● cupon de pensie sau de şomaj pentru părinţi (dacă este cazul);

● copie a certificatului de  deces al părintelui / părinţilor  (dacă este cazul);

● copie legalizată (conform cu originalul) de directorul şcolii sau secretarul uniunii după diplomele de premii, menţiuni sau premii speciale, obţinute la:

- fazele locale şi/sau judeţene ale olimpiadelor pe discipline de învăţământ, concursurilor şcolare din Calendarul C.A.E.N. al activităţilor educative naţionale ale M.E.N., (dacă este cazul);

- concursurile judeţene şi interjudeţene organizate sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, (dacă este cazul).

● adeverinţă de la A.P.I.A. din care să rezulte:

- fie veniturile realizate pentru anul depunerii cererii;

- fie inexistenţa contractului A.P.I.A;

● declaraţie autentificată notarial pentru părinţii care declară venituri „0” (zero) iar ancheta socială consemnează venituri „0” (zero).

Dosarele se vor depune în perioada 1 - 29 octombrie 2021, la sediul Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudene din oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr.14.

 

Preşedinte

ing. Onul Gheorghe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

UNIUNEA COMUNELOR GRĂNICEREŞTI
                   NĂSĂUDENE

               Consiliul director
        Comisia de burse şi stipendii

ANUNŢ

Uniunea Comunelor Grănicereşti Năsăudene acordă pentru anul universitar 2021/2022 burse pentru studenţi.

Condiţie:

- studenţii să provină din cele 44 de localităţi, foste grănicereşti iar în anul universitar precedent a obţinut  media generală cel puţin 8,00, pentru studenţii din anul I se ia în considerare media de la bacalaureat.

Dosarul va cuprinde:

● cerere;

● pentru studentul/a din anul II şi următorii: adeverinţă de la facultatea  sa, din care să rezulte că este înmatriculat în anul academic respectiv, cu precizarea anului de studiu, a calităţii de integralist  şi a mediei obţinute în anul universitar anterior;

pentru studentul/a anului I, adeverinţă de la facultatea sa, din care să rezulte, că este înmatriculat ca student admis în anul I al anului academic respectiv, precum şi copii legalizate notarial după diploma de bacalaureat şi după copia foii matricole pentru cei patru ani de liceu, la care se poate adăuga copie legalizată (conform cu originalul) de directorul liceului absolvit sau secretarul uniunii după diplomele de premii, menţiuni sau premii speciale obţinute la:

- fazele locale şi/sau judeţene ale concursurilor şcolare din Calendarul C.A.E.N. (Calendarul activităţilor educative naţionale), (dacă este cazul);

- concursurile judeţene şi interjudeţene organizate sub egida Inspectoratului Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud, (dacă este cazul);

● ancheta socială (model U.C.G.N.) eliberată de primăria de domiciliu, cu precizarea suprafeţelor agricole aflate în administrarea familiei, a numărului de animale din gospodărie şi a veniturilor provenite din încheierea de contracte A.P.I.A.;

● copie după cartea de identitate a candidatului;

● adeverinţă salariu net pentru părinţi;

● cupon pensie sau şomaj pentru părinţi (dacă este cazul);

● copie certificat deces pentru părinţi (dacă este cazul);

● copie legalizată după diploma de premiu, menţiune sau premiu special, la olimpiadele pe discipline de învăţământ, concursurile de nivel naţional cuprinse în C.A.E.N. al M.E.N., respectiv de nivel internaţional (dacă este cazul);

● adeverinţă de la A.P.I.A. din care să rezulte:

- fie veniturile realizate pentru anul depunerii cererii;

- fie inexistenţa contractului A.P.I.A.;

● declaraţie autentificată notarial pentru părinţii care declară venituri „0” (zero) iar ancheta socială consemnează venituri „0” (zero).

Dosarele se vor depune în perioada 1 - 29octombrie 2021, la sediul Uniunii Comunelor Grănicereşti Năsăudenedin oraşul Năsăud, B-dul Grănicerilor, nr.14.

Preşedinte

ing. Onul Gheorghe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ROMÂNIA
Judeţul Bistriţa-Năsăud
Comuna ____________
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
 

 

ANCHETĂ SOCIALĂ

 

nr. ______ din ___________

 

A. DATE PERSONALE ALE ELEVULUI (STUDENTULUI)

1. Nume, prenume: ________________________________________________

2. CNP _______________________ CI/CN ____ seria ___ nr._______ eliberat la data de

_____________ de către _______________________.

3. Data şi locul naşterii: _____________________________________________

4. Domiciliul ______________________________________________________

5. Locul unde se află copilul: _________________________________________

6. Naţionalitatea _________________

7. Starea de sănătate ____________________ diagnostic __________________

8. Forma de învăţământ ____________________________ clasa ____________

    Unitatea şcolară ______________________________ localitatea __________

9. Statutul juridic al elevului:

a. cu părinţi                                                 mama □             tata □

b. cu părinte decedat                                    mama □             tata □

c. cu părinte necunoscut                               mama □             tata □

d. abandonat de părinte                               mama □             tata □

    nr. şi data hotărârii judecătoreşti _______________________________

e. adoptabil                                                mama □            tata □

f. cu părinte decăzut din drepturile

                                          părinteşti         mama □            tata □

g. exercitarea drepturilor părinteşti se face de către: părinte                   □

                                                                                            rudă până la gr.IV  □

                                                                                            alte fam./pers.        □        

                                                                                            DJPDC                   □                   

                                                                                             tutore                     □                      

h. alte situaţii ______________________________________________.

B. DATE CU PRIVIRE LA FAMILIE

a. Date personale ale tatălui

1. Nume, prenume: _________________________________________________

2. CNP ____________________ CI/CN ____ seria ___ nr. __________

eliberat la data de _________________ de către _____________________.

3. Data şi locul naşterii: ___________________________________________

4. Decedat ________________________ data decesului ________________

5.Domiciliul ____________________________________________________

Reşedinţa ____________________________________________________

6.Naţionalitatea _________________________________________________

7. Starea civilă __________________________________________________

8. Studii _________________________ Profesia _______________________

9. Ocupaţia __________________ Loc de muncă _______________________

10. Venit lunar (salariu, pensie, alte venituri) ___________________________ lei

11. Starea de sănătate _____________________________________________.

b. Date personale ale mamei

1. Nume, prenume: ________________________________________________

2. CNP ____________________ CI/CN ___ seria ___ nr. ________

eliberat     la    data de _________________ de către _____________________.

3. Data şi locul naşterii: _____________________________________________

4. Decedat _______________________ data decesului ___________________

5. Domiciliul ______________________________________________________

Reşedinţa ______________________________________________________

6. Naţionalitatea ___________________________________________________

7. Starea civilă ____________________________________________________

8. Studii _______________________ Profesia ___________________________

9. Ocupaţia ________________ Loc de muncă ___________________________

10. Venit lunar (salariu, pensie, alte venituri) ___________________________lei.

11. Starea de sănătate _____________________________________________.

c. Date despre componenţa familiei (fraţi, surori) în întreţinerea familiei:

   

Nr.crt.

Numele şi prenumele

Vârsta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. STAREA MATERIALĂ A FAMILIEI

1. Condiţii de locuit:

a. Locuinţă în proprietate ____________________________________________

b. În locuinţă cu chirie_______________________________________________.

2. Venitul lunar

a. salariul ___________________________________________________

b. pensia pentru limita de vârstă _________________________________

c. pensia anticipată ___________________________________________

d. pensia anticipată parţială _____________________________________

e. pensia de invaliditate ________________________________________

f.  pensia de urmaş ____________________________________________

g. indemnizaţia pentru persoană cu handicap _______________________

h. alocaţie de stat pentru copii ___________________________________

i.  venituri APIA  ______________________________________________

j. alte venituri ________________________________________________

k.bunuri mobile şi imobile aflate în posesie (maşini, construcţii, terenuri, ş.a.)

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

D. DESCRIEREA CAZULUI

     _____________________________________________________________

     _____________________________________________________________

     _____________________________________________________________

     _____________________________________________________________

     _____________________________________________________________ .

 

E. CONCLUZII ŞI PROPUNERI ALE AUTORITĂŢII LOCALE

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________

    ______________________________________________________________ .

 

 

                  PRIMAR                                               Asistent social

                                                                (serviciul public de asistenţă socială)