PROCES VERBAL

Încheiat azi, 31.08.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16.

Absenți: dl. consilier local  Cira Ewald;

Preşedinte de şedinţă- dl. Logigan Bogdan-Ștefan;

La ședință mai participă: dl. Urdă Viorel, consilierul personal al Primarului orașului Năsăud, dna. Ștetz Olivia, din cadrul Compartimentului Tehnic Investiții, dl. Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism și dna. Flore Fica, din cadrul Compartimentului Stare Civilă.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud,  județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privindaprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Năsăud și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie, 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat și a cotei de cofinanțare reactualizate  pentru obiectivul de investiție ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare, în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8.  Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. primar Vlașin Dorin-Nicolae, retrage de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre nr. 9,  privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construire „Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E cu 16 apartamente destinate închirierii, în Năsăud, str. Bistriței, nr. 36, județul Bistrița-Năsăud”

Cu acordul consilierilor locali prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri, respectiv:

10.  Proiect de hotărâre  privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

11.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea vânzării acestora, a imobilelor pe care Orașul Năsăud intenționeză să le achiziționeze sau care vor face obiectul unui contract de schimb

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre  privind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud,  județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Dl primar explică faptul că cele două proiecte au adus modificări referitoare la perioada de valabilitate a contractelor de închiriere. Mai exact,  până acum proiectele se făceau pe o perioadă de un an de zile, iar conform modificării, acesta se va încheia pe perioada mandatului de 4 ani..

Dl consilier local Oltean Dorel precizează că o persoană din Bl. 6, scara A, în cadrul unei audiențe a întrebat cum poate să închirieze o boxă metalică pentru lemnele de foc, având în vedere că în zona respectivă nu sunt boxe metalice.

Dl. primar menționează că se intenționează construirea unui nr. de 8-10 astfel de boxe în zona respectivă, având în vedere că există solicitări în acest sens.

De asemenea, dl primar mai precizează că în următoarea perioadă, cu ocazia unei rectificări bugetare, vor fi cuprinse sume pentru boxe metalice în toate zonele unde au fost demolate magaziile, urmând să fie scoase la licitație.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privindaprobarea temei de proiectare și a caietului de sarcini pentru actualizarea Planului Urbanistic General al orașului Năsăud și a Regulamentului Local de Urbanism al orașului Năsăud

Dl primar face următoarele precizări:”s-au făcut deja pași în vederea actualizării PUG-lui orașului. Au fost nenumărate discuții de la mărirea procentului de ocupare a suprafețelor de teren pentru construit, până la regimul de înălțime, până la extinderea intravilanului pe mai multe zone, pentru că trebuie să ținem cont de modernizarea drumurilor agricole care au deschis anumite terenuri și trebuie să ținem cont de faptul că de o parte și alta a drumului trebuie să intrăm automat în intravilan. Și știți că avem și situația de la drumul Prislopului unde deja sunt construite aproximativ un nr. de 20-25 de case, și cu această ocazie trebuie să intrăm și cu ei în legalitate.

Au fost atinse cu specialiști, toate punctele importante. Totodată, s-a specificat și la zona industrială, că și asta e importantă, șă nu mai avem de a face cu astfel de situații cum am avut cu stația de asfalt.

Sper să închidem tot ceea ce înseamnă poluare în orașul Năsăud prin actualizarea noului PUG.

Au fost discutate cu specialiști absolut toate spețele care ne-au pus probleme în ultimii 10-12 ani, iar acesta cred că este numai un pas.

Avem nevoie de demararea procedurii de aprobare a caietului de sarcini pentru a intra în procedura de licitație.”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie, 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții ”Creșterea mobilității urbane în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâreprivind aprobarea devizului general reactualizat și a cotei de cofinanțare reactualizate  pentru obiectivul de investiție ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare, în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre  privind stabilirea oportunității vânzării unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud și a oportunității achiziționării/efectuării unui schimb de imobile

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    1 voturi. (dl. consilier local Gabor Ioan-Emilian)

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâreprivind aprobarea achiziționării, prin licitație publică, a serviciilor de evaluare a unor imobile aflate în proprietatea orașului Năsăud în vederea vânzării acestora, a imobilelor pe care Orașul Năsăud intenționeză să le achiziționeze sau care vor face obiectul unui contract de schimb

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    1 voturi. (dl. consilier local Gabor Ioan-Emilian)

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâreprivind atestarea Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Dl secretar general al orașului Năsăud menționează că este vorba despre înscrierea în domeniul public a capelelor, de la Liviu Rebreanu și Lușca, modificându-se inventarul bunurilor, motivat de faptul că era menționat numai Căminul Cultural, iar acum sunt înscrise și capelele.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl consilier local, Oltean Dorel întreabă care este sistemul de administrare a stadionului, dacă sunt probleme acolo cu U.C.G.N.

Dl. primar răspunde că întreaga zonă este în litigiu respectiv, din strada Tudor Vladimirescu, pe sub stadion, terenul doi, Casa de copii, Judecătoria, parcarea de la judecătorie, str. Vasile Nașcu, parcul, blocul nr. 67, str. Gării.

Dl primar mai precizează faptul că au fost făcute două adrese, în urma discuțiilor avute, să renunțe, măcar, la baza sportivă, pentru a putea aduce o finanțare prin CNI, pentru baze sportive.

Dl primar precizează că deși verbal au fost de acord, după câteva zile s-a transmis un  răspuns, simplu, concret, că suprafața de teren face obiectul unui litigiu.

Dl primar mai menționează și faptul că la piață s-a dorit demararea unui proiect de studiu de fezabilitate, tot în vederea accesării de fonduri europene pentru modernizarea pieței, însă nu se poate deoarece și pentru zona respectivă este litigiu cu ei. Mai precizează dl primar și faptul că într-adevăr au fost 2 zone unde au renunțat, la școala generala, dar si acolo cu mare greu.

Dl consilier local, Oltean Dorel întreabă dacă terenul 2 e câștigat sau este al lor?

Dl primar răspunde următoarele: ”În prima instanță, dosarele cu UCGN, sunt împărțite in 2 procese, respectiv unul este la Bistrița, iar unul la Târgu Mureș.

Cel din Târgu Mureș s-a finalizat, a mers înspre Curtea de Apel, doar că in sentință, cumva, îi recunoaște pe ei ca adevărații proprietari. În natură le-a dat terenul 2 din spatele tribunelor. Asta s-a întâmplat la procesul din Târgu Mureș după 10 ani de instanță.

Acum suntem la Curtea de Apel, acolo avem speranțe ca nu o să dureze mai mult de 1 an de zile.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă pe terenul de fotbal, se mai poate investi ceva.

Dl primar răspunde că se pot face doar reparații.

Dl consilier local, Oltean Dorel întreabă dacă administrarea terenului se află în grija Primăriei.

Dl primar răspunde că administrarea se face de către Primărie și clubul sportiv.

Dl primar mai precizează și faptul că după primirea sentinței de la Târgu Mureș, s-a formulat recurs de către ambele părți.

Dl consilier local, Oltean Dorel întreabă dacă există un document prin care i s-a atribuit clubului Progresul Năsăud, administrarea terenului de sport.

Dl primar răspunde că nu are cunoștință de existența unui astfel de document.

Dl consilier local, Oltean Dorel apreciază că trebuie clarificată situația de acolo.

Dl primar afirmă că se va urmări administrarea celor de la clubul sportiv urmând să se stabilească ce demersuri sunt de făcut.

Cu privire la terenurile de sport de la școala generală, dl primar precizează că a fost o persoană interesată să investească acolo.

Dl primar mai precizează și faptul că ”S-ar putea merge pe o idee de închiriere pe un an de zile, cu posibilitate de prelungire pentru a face unele investiții să lase la dispoziția școli, ca și până acum, adică până la ora 14, iar ulterior să îl subînchirieze.

Adică persoana respectivă să plătească o chirie lunară școlii, iar el îl poate subînchiria în mod legal.

Până acum au fost discuții pentru un singur teren, pentru că persoana respectivă nu e dispusă să investească pe ambele terenuri, deoarece investiția este mare, iar garanția dată pentru ocuparea terenului, nu poate fi mai mare de un an.”

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,      Contrasemnează: Secretar General      

      Logigan Bogdan-Ștefan         Șoldea Vasile