PROCES VERBAL

Încheiat azi, 29.07.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud, desfășurată pe platforma online SKYPE. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 15.

Absenți: dl. consilier local Gabor Emilian și dl. consilier local Cira Ewald

Preşedinte de şedinţă- dl. viceprimar Bodea Marius;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Se  prezintă ordinea de zi,  după cum urmează:  

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud pentru anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Organigrama, Statul de funcții pe anul 2021, Bilanțul contabil pe anul 2020, Contul de profit și pierdere pe anul 2020, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului, Procesul verbal al Adunării generale a asociaților, Declarația administratorului și Balanța de verificare pe luna decembrie 2020 pentru Societatea Local Serv SRL Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâreprivind privind transformarea unor funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea orașului Năsăud și administrarea Consiliului Local al orașului Năsăud pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” în perioada 2014-2020 (2023) CL 8 – Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Runcu Salvei, Salva și Telciu. Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri:

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 74/29.06.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20 mp., situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1 Năsăud, cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – strada Crișan (tronson 2), situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea subapartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 30832-C1-U5 Năsăud, nr. cadastral 577/C1/E1/U10, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi:

pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al UAT Năsăud, pe trimestrul II, anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea numărului și cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Năsăud pentru anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii mandatului administratorului neasociat al societății Local Serv Năsăud S.R.L. pentru o perioadă de 1 an și a statutului actualizat al societății Local Serv Năsăud S.R.L

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna august 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021, Organigrama, Statul de funcții pe anul 2021, Bilanțul contabil pe anul 2020, Contul de profit și pierdere pe anul 2020, Situația activelor imobilizate, Raportul administratorului, Procesul verbal al Adunării generale a asociaților, Declarația administratorului și Balanța de verificare pe luna decembrie 2020 pentru Societatea Local Serv SRL Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

7. Proiect de hotărâre privind privind transformarea unor funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    15 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

8. Proiect de hotărâreprivind acordul amplasării și/sau acces în zona drumului public, pe terenuri aflate în proprietatea orașului Năsăud și administrarea Consiliului Local al orașului Năsăud pentru obiectivele de investiții care urmează a fi realizate sau amplasate aferente obiectivului: ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii  de apă și apă uzată din județul Bistrița-Năsăud” în perioada 2014-2020 (2023) CL 8 – Extindere alimentare cu apă și canalizare în Năsăud și comunele Coșbuc, Feldru, Rebra, Rebrișoara, Runcu Salvei, Salva și Telciu. Reabilitare rețea de alimentare cu apă și canalizare în Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 și anexei nr. 4, la Hotărârea Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 74/29.06.2021 privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20 mp., situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1 Năsăud, cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

10. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – strada Crișan (tronson 2), situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea subapartamentării imobilului înscris în C.F. nr. 30832-C1-U5 Năsăud, nr. cadastral 577/C1/E1/U10, aparținând orașului Năsăud – domeniul privat

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 15 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

 

Diverse

Se prezintă raportul de activitate al asistenților personali pe semestrul  I al anului 2021, elaborat de către Direcția de Asistență Socială, Năsăud.

Se prezintă solicitarea spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud de a transmite în administrarea acestuia a imobilului rezervor de înmagazinare a apei pentru situații de urgență și a terenului aferent acestuia.

Consilierii prezenți își exprimă acordul de principiu pentru efectuarea demersurilor de transmitere în administrarea Spitalului a acestui imobil.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General                         

      Bodea Marius                                                   Șoldea Vasile