PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 29.06.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16.

Absenți: dl. consilier local Dafinca Ștefan Daniel-Mihail

Preşedinte de şedinţă- dl. consilier local Fetti Silviu-Marian;

La ședință mai participă: dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Urdă Viorel, consilierul personal al Primarului orașului Năsăud și dl. Radu Sârbu, din cadrul presei locale.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud,  județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâreprivind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie, 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prețurilor de vânzare, stabilite în baza Proceselor-verbale de negociere a prețului de vânzare a spatiilor cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea vânzării directe a imobilului – apartament nr. 1, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, înscris în

C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, nr. cad. 304/c/1

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20 mp., situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1 Năsăud, cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

 

Cu acordul unanim al consilierilor locali, ordinea de zi este suplimentată cu două noi proiecte de hotărâri:

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 29/25.02.2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local

nr. 27 din 28.02.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața agro-alimentară a orașului Năsăud, str. Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud,  județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 4 ani, precum și modificarea cuantumului chiriei la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna iulie, 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4.  Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare, stabilite în baza Proceselor-verbale de negociere a prețului de vânzare a spatiilor cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a imobilului – apartament nr. 1, situat în orașul Năsăud, str. Iacob Mureșianu, bl. 4BIS, sc. C, înscris în

C.F. nr. 25212-C1-U11 Năsăud, nr. cad. 304/c/1

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 „pentru” 16 voturi;

 „împotriva” 0 voturi;

 „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 20 mp., situată în vecinătatea Bisericii Ortodoxe nr. 1 Năsăud, cuprinsă în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

 „pentru”    16 voturi;

 „împotriva”  0 voturi;

 „abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 96/16.09.2020, privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici, a acordului de parteneriat și a bugetului proiectului  „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 29/25.02.2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâreprivind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 27 din 28.02.2020 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața agro-alimentară a orașului Năsăud, str. Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse

Referitor la o discuție avută într-o ședință anterioară, dl. primar revine si precizează faptul că în ceea ce privește închirierea terenului sintetic, aflat la Școala Generală ”Mihai Eminescu” se pare că nu este posibilă deoarece de la ADR NORD VEST s-a comunicat faptul că terenul fiind inclus într-un proiect european, nu ar putea face obiectul unui raport juridic cu terți fără a crea posibilitatea de a afecta acordarea investițiilor necesare modernizării, pe fonduri europene.

Pentru acest motiv, dl primar propune ca într-o rectificare ulterioară, cel mai probabil, anul viitor, să fie prinse în buget unele sume pentru modernizarea terenului sintetic, respectiv împrejmuirea și amenajarea suprafeței terenului.

Dna. consilier local Bidică Emilia apreciază că partea cea mai importantă o constituie împrejmuirea terenului.

D-nul consilier local Timoce Călin apreciază că ar mai fi nevoie de încă 2 polițiști locali, motivat de faptul că localurile și  restaurantele nu respectă orarul de funcționare, deși au locația între oameni.

Dl primar este de acord cu această propunere precizând și faptul că toate problemele sunt rezolvate de către cei 2 polițiști locali, sprijin din partea celor 2 instituții, Poliția și Jandarmeria existând, însă nu într-o măsură în care să fie rezolvate toate problemele.

Mai menționează dl. primar faptul că au fost probleme în parcul de joacă pentru copii, mașini parcate necorespunzător, probleme legate de mediu, lângă Someș, mașini abandonate în cartierul de blocuri, toate aceste aspecte trebuind să fie gestionate cu doar 2 oameni. Trebuie ținut cont de faptul că cei 2 polițiști locali au un program de 8 ore, și nu li se poate impune mai mult. Prin suplimentarea posturilor, precizează dl. primar, s-ar putea lucra în două schimburi. S-a concluzionat cu necesitatea de a analiza costurile care le presupune această suplimentare și identificarea unei soluții pentru economisire în ală parte.

Dl. consilier local Cira Ewald întreabă dacă totuși unitatea de jandarmi nu poate acorda sprijin pe timpul nopții.

Dl primar răspunde că este personal puțin care trebuie să deservească o zonă foarte mare, respectiv, Feldru-Nepos-Nepos-Rebrișoara-Nimigea- Valea Sălăuței.  La fel fiind și la poliție.

Dl. primar precizează că împreună cu dl. viceprimar mai merge prin parcuri, pentru a verifica dacă sunt probleme, fiind greu de gestionat.

Pentru aceste motive, concluzionează dl. primar, este necesară suplimentarea posturilor pentru Poliția Locală.

Dl consilier local Gabor Ioan-Emilian, în legătură cu mărirea efectivelor poliției locale precizează că a identificat o potențială sursă de finanțare:”am numărat locurile de parcare de pe bulevardul, cele de la Palatul justiției și cele de la capelă, astea sunt din zona centrală, plus cele de pe V. Nașcu, cele de la primărie la  capelă, sunt cam 500 locuri de parcare.”

Dl. consilier local Bulea Pavel întreabă dacă se pot pune taxe pe drumurile naționale.

Dl. consilier local Gabor Ioan-Emilian afirmă:” după calculele mele am putea câștiga aproximativ 500 mii euro pe an la bugetul local.”

Dl. consilier local Bulea Pavel întreabă dacă trebuie aparat/automat pentru taxare.

Dl primar răspunde că a  avut discuții în urmă cu câteva luni, cu câteva societăți comerciale din Cluj, chiar și cu cei care au implementat acest sistem și la Bistrița fiind destul de simplu, fără costuri mari, adică cu plata prin SMS, crearea de 2-3 puncte la câteva chioșcuri din oraș, de unde pot plăti și cash, daca nu există credit pe telefon sau chiar plata direct pe telefon printr-o aplicație, modalitatea de plată fiind una simplă.

Dl. primar menționează că ar mai fi o posibilitate, în sensul efectuării demersurilor pentru preluarea drumului național care traversează orașul Năsăud, însă vor fi o grămadă de sarcini și obligații de întreținere și reparații.

Dl. consilier local Oltean Dorel  apreciază că trebuie găsită o locație unde s-ar putea rezolva o parcare mai mare, joia, la piață intrarea în parcare putând să se  facă la podul Tradamului. În caz contrar, va fi greu de gestionat situația.  Când str. Dumitru Vârtic va fi funcțională, va fi o mare problemă.

Dl. consilier precizează că și elevii au dreptul să vină cu mașina la școală, iar în curtea școlii nu au voie sa parcheze. Ar trebui identificată o zonă aproape și de piață și de școală, cum este peste calea ferată.

Dl. consilier local Timoce Călin precizează că acolo este proprietate privată.

Dl. consilier local OlteanDorel propune cumpărarea acestui teren.

Dl. consilier local Timoce Călin răspunde căeste vorba despre o porțiune de câteva arii, un hectar, neputându-se face parcare.

Dl. primar apreciază că este o idee binevenită, locurile de parcare fiind  insuficiente pentru numărul de mașini care este în creștere.

Dl. consilier local OlteanDorelapreciază că Poliția locală ar trebui să fie prezentă în piață, nu dor joi.

Dl. primar este de acord, apreciind că fenomenul este foarte greu de controlat.

Dl. consilier local OlteanDorel, cu privire la Casa de Cultură, menționează că ar fi văzut-o ca pe un centru cultural a Văi Someșului și a Sălăuței, că ar fi fost necesară angajarea unui coregraf pentru copii, fără să fie necesar să fie duși copiii până la Bistrița ca să învețe un dans popular de pe Valea Someșului, Valea Sălăuței.

Referitor la Casa de cultură, dl primar precizează că a avut mai multe discuții, că deja s-au organizat o parte din evenimente și se vor mai organiza în continuare, iar legat de refacerea ansamblului, s-a discutat cu 2-3 persoane care ar fi în măsură să refacă acest ansamblu,

Dl primar afirmă că vor fi începute demersurile pentru un angajarea unui instructor, deși va fi perioada asta un pic mai complicat pentru că este vacanță și elevii sunt în vacanță.

Dl primar apreciază că trebuie readusă tradiția.

Mai precizează dl. primar și faptul că se vor face câteva seri de cinema în aer liber și câteva evenimente și de folclor.

Dna. consilier local Talpoș Claudia dorește să facă următoarele precizări:”o completare, la problema legată de parcări, si să aduc la cunoștință o sesizare făcută de niște cetățeni care locuiesc în zonă. Referitor la parcările mașinilor elevilor de la liceele din orașul nostru, nimeni nu interzice ca aceste mașini a elevilor să nu fie parcate în curtea liceelor.

Eu vă aduc la cunoștință că la Liceul ”George Coșbuc” au avut acces elevii, cu câțiva ani în urmă, acum 2 ani au avut acces în curte, dar cu o decizie luată de consiliul de administrație al acestui liceu, le-a interzis. Spațiul care există în curtea sălii de sport, nu sunt așa de mulți elevi care  vin cu mașini, dar ar decongestiona str. Mihai Eminescu și mă refer la zona din fața blocului A.N.L. Locatarii de acolo nu au unde să își parcheze mașinile, iar joia este foarte aglomerat și atunci fac o propunere, O colaborare cu comisiile de administrație, cu directorii de școli de la Economic și George Coșbuc, să se găsească  o soluție așa cum s-a găsit și cu ani în urmă, acolo știu ca a fost un conflict,  când un elev a accidentat din greșeală mașina dnei director, și atunci s-a luat hotărârea, ca elevii să nu mai parcheze, dintr-o greșeală, o greșeală o putem face oricare dintre noi, există spațiu, elevii nu prea au pauză spațiul rămâne gol, de ce să nu descongestionăm si sa nu utilizăm spațiul, să favorizăm acești elevi care au dreptul să vină cu mașina?

Tot referitor la locurile de parcare, vă aduc la cunoștință cazul doamnelor pensionare, în general, personalul din învățământ, fac acest traseu până la Intex și înapoi, se plimbă dimineața sau seara. M-au rugat să vă aduc la cunoștință, de ce sunt atâtea mașini ale cetățenilor parcate în fața porții, au dreptul șă parcheze pe trotuar, nu îșî bagă mașina în curte, o  parchează în față pe trotuar și oamenii trebuie să ocolească, nu este corect. Trotuarul este domeniul public, trebuie să rămână liber, acești oameni care nu merg cu viteză, se plimbă, ne-au rugat frumos să se găsească o soluție. Seara să fie introduse în curte să fie lăsat liber trotuarul.

Referitor la suplimentarea posturilor de polițiști locali, sunt de acord, au fost conflicte în ultima vreme perioadă,  poliția locală a fost în directa  subordinea a poliției orășenești. Sunt atâtea probleme la nivel de parcuri pentru copii, de spații verzi, de gestionat o suprafață. Nu ne ridicăm la gradul de conștiință atât de ridicat, încât și cetățenii să ne ajute, pentru a păstra ordine, pe domeniul orașului, așa că sunt de acord cu să se suplimenteze nr. de polițiști locali, în măsura posibilităților financiare. Mulțumesc.”

Dl. consilier local Gabor Ioan-Emilian : ”În legătură cu U.C.G.N. aș dori dacă se poate, să cerem un raport contabil, o situație financiară, să ne dea un raport, să vedem exact ce fac cu banii, care sunt cheltuielile, veniturile lor și să îl facem public”.

Dl. consilier local Timoce Călin apreciază că nu poate fi făcut public, nu e nimic atât timp cât este privat.

În legătură cu acest subiect, dl. primar menționează următoarele: ” Chiar de curând ne-a ajuns și sentința  care ne-a fost dată în procesul de la TG MUREȘ cu UCGN UL, proces început în 2009. Cumva avem o veste buna și un mai puțin bună, cea mai puțin bună e din faptul că au fost ei au fost confirmați ca fiind proprietari. Vestea bună pentru noi ar fi că ei au primit în această sentință doar terenul din spatele tribunelor de la stadion.

Aici cu siguranță trebuie să facem apel, că nu putem fi de acord nu putem să ne oprim aici, nici măcar cu acel teren , iar ei cu siguranță nu vor fi mulțumiți că au primit doar acea suprafață de teren, și atunci mai mult ca sigur ajungem la curtea de apel, dar tot în același timp, noi o să pornim și cu acel proces penal, să mergem și pe penal, exact cum am discutat acum vreo 2 luni într-o ședință de consiliu., nu vom renunța nici la ideea asta pentru că doar așa putem să ne luăm această povară.

Eu cred că totuși moștenitorii de drept a tuturor bunurilor din acest oraș, sunt năsăudenii. Nu poate fi o persoană fizică sau 2,3,4 proprietari pe bunuri ale unei comunități.

Eu nu am participat la nici o întâlnire, am refuzat toate întâlnirile, e prima oară când se întâmplă lucrul acesta, pentru că, ca și primar ești membru de drept în acea adunare generală, chiar  astăzi au adunare generală , dacă nu mă înșel, în care ei vor lua unele decizii. Nu am participat și nu o să particip la nici o astfel de întâlnire până nu tranșăm toate chestiunile astea cu ei. Eu totuși rămân optimist și sper să încheiem cu bine acest  proces, să putem să deblocăm anumite chestiuni, adică  investiții în zona stadionului, investiții pe unele străzi care sunt în litigiu cu ei, piața agroalimentară, și acolo știți că am intenționat să prindem bani în buget, să facem o documentație, pentru că se dau fonduri europene pe așa ceva, iar nu putem din cauza lor și multe alte subiecte sensibile din această pricină.

La curtea de apel, din ce înțeleg mai poate dura, în cel mai rău caz, un an de zile. Totuși am speranțe mari că vom trece cu bine.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă și târgul  de animale este tot al lor sau este al primăriei.

Dl. primar răspunde că și târgul de animale e cerut de ei într-un litigiu, dar în alt dosar, care e la Tribunalul Bistrița-Năsăud.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă nici acolo nu se pot face investiții.

Dl. primar răspunde că nu

Dl consilier local Timoce Călin apreciază că dacă societatea Ineul mai e de vânzare, suprafața respectivă ar rezolva multe aspecte.

Dl. primar răspunde că  au fost discuții in acest sens, doar că, dumnealor la vremea respectivă nu voiau să vândă parcelat, doar tot, ceea ce însemna mult.

Dl consilier local Timoce Călin întreabă dacă nu se putea achiziționa pe fonduri europene.

Dl. primar răspunde: ”ca si proiect pe fonduri europene putem prinde, dacă nu mă înșel, achizițiile de suprafață de teren, dar doar până la 10% din valoarea investiției. Adică la un proiect de 5 mil euro, poți să prinzi  pentru o achiziție de teren, 500 mii euro, ceea ce nu ar fi suficient. Și această posibilitate am analizat-o.”

Dl. consilier local Gabor Ioan-Emilian întreabă când vor fi terminate lucrările pe strada V. Nașcu și pe Tudor Vladimirescu.

Dl. primar răspunde că ei au termen până în mai anul viitor, dar vor încerca să o finalizeze cu totul până în toamnă.

Mai precizează dl. primar: ”Apropo de V. Nașcu, acolo a fost modificat un pic proiectul tehnic, pentru că era prins doar înlocuire borduri, pavaj pe trotuare și un covor de asfalt. Acolo a fost modificat proiectul tehnic, și s-a prins și  partea de infrastructură, o să vină un strat de beton stabilizat de aproximativ 20 cm și 3 straturi de asfalt care să amortizeze problema traficului greu de acolo.”

Dl consilier local Timoce Călin întreabă dacă o sa fie pe ambele părți sau doar pe partea dreaptă?

Dl. primar răspunde că  o să fie în aceeași variantă, pe ambele. Spațiile verzi  vor  rămâne la fel, aceeași suprafață doar că se vor planta cireși japonezi, din 3 în 3 metri, și o sa fie pus gazon. Dl. primar precizează că au fost discuții legate și de tăierea arborilor. Dl. primar menționează că mai mulți dintre arbori au avut deja multe probleme, fiind goi pe dinăuntru. Vor fi plantați cireși și arbori ornamentali.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: p.Secretar General                         

      Fetti Silviu-Marian                                               Buta Roxana