PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.04.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17

Președinte de ședință- dl. consilier local Cira Ewald;

La ședință mai participă: dl. B. D., din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dl. B. D., din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. A. M., din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu, dna. S. M., din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare, dna L. I., din cadrul Biroului Impozite și taxe, Ș. O., din cadrul Compartimentului Tehnic Investiții, dl. V. U., consilier personal al primarului orașului Năsăud și presa locală.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2021                                                                                    

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, 2021                                 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei lunare la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr. 9269/28.04.2011, încheiat între Orașul Năsăud și V. A.-M., str. M. E., bl. _, ap. _.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale strecurată în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, L=4.197 M”, a devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare reactualizate pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, L=4.197 M”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică pentru obiectivul de investiție ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

10. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru investițiile realizate de către chiriași la spațiile cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Prezintă comisiile de specialitate nr:I, V

 

Cu acordul unanim al consilierilor locali, ordinea de zi este suplimentată cu trei noi proiecte de hotărâri:

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 58/20.06.2019 privind implementarea proiectului pe măsura 15.Servicii de silvomediu, Servicii climatice și conservarea pădurilor, respectiv submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, precum și desemnarea reprezentațiilor legali pentru implementarea acestui proiect

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30802 Năsăud, nr. cadastral 30802, în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, aparținând orașului Năsăud – domeniul public

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” a unor  imobile terenuri situate în proprietatea orașului Năsăud, domeniul public

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul I, anul 2021

 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

 „abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2021

Dna. S. M., din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare face următoarele mențiuni: ” Față de organigrama existentă, s-au făcut unele modificări, respectiv au fost desființate 6 funcții- la Compartimentul Financiar-contabil- o funcție de execuție, la Biroul Impozite și taxe, se desființează și funcția de administrator public, două funcții de șofer și o funcție de muncitor necalificat. Aceste posturi sunt vacante. Au fost înființate trei funcții la Compartimentul Informatică, Compartimentul Juridic și la Serviciul Cabinete Medicale Școlare și Creșă. De asemenea, au fost transformate două funcții, respectiv de la gradul asistent la gradul principal și de la gradul debutant la gradul principal.”

Dl primar dorește să precizeze faptul că ”important este să se înțeleagă că nu se mai fac alte angajări.  Sunt modificări necesare deoarece la Compartimentul Juridic urmează să se facă o rocadă între colegele noastre juriste, iar la Compartimentul Informatic, se înființează un post pentru colegul nostru informatician care până la această dată era cuprins la Biroul Managementul Proiectelor Europene deși se ocupă doar de partea informatică.”                                               

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind alegerea președintelui de ședință, pe luna mai, 2021                            

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud actualizat

        Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere și modificarea cuantumului chiriei lunare la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL, situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr. 9269/28.04.2011, încheiat între Orașul Năsăud și V. A.-M., str. M. E., bl. __, ap.__.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă care este motivul pentru care se încheie doar pe un an acest contract de închiriere.

Dna. L. I., din cadrul Biroului Impozite și taxe răspunde că locuințele ANL funcționează conform Legii nr. 152/1998. La prima repartiție, chiriașul încheie contractul pe o perioadă de 5 ani. După acest termen și împlinirea vârstei de 35 ani, conform aceleași legi, termenul de închiriere este de 1 an, cu posibilitate de prelungire în fiecare an și recalcularea chiriei dacă locatarul depășește vârsta de 35 de ani.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă dacă acest lucru se face în fiecare an și dacă se face la nivel național.

Dna. L. I., din cadrul Biroului Impozite și taxe răspunde afirmativ precizând că locatarul trebuie să depună o solicitare scrisă de prelungire înainte cu 30 de zile de expirarea contractului de închiriere, dacă mai dorește să locuiască în locuința ANL.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă locatarul are prioritate la cumpărarea apartamentului.

 Dna. L. I. răspunde afirmativ la această întrebare.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale strecurată în anexa nr. 1 și anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 43/2021 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2021

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, L=4.197 m”, a devizului general reactualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici reactualizați și a cotei de cofinanțare reactualizate pentru obiectivul de investiție „MODERNIZARE STRĂZI ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD, L=4.197 m”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică pentru obiectivul de investiție ”Pod cu o bandă de circulație peste râul Someșul-Mare în cartierul Lușca din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru investițiile realizate de către chiriași la spațiile cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 58/20.06.2019 privind implementarea proiectului pe măsura 15.Servicii de silvomediu, Servicii climatice și conservarea pădurilor, respectiv submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, precum și desemnarea reprezentațiilor legali pentru implementarea acestui proiect

Dl consilier local Oltean Dorel propunere chemarea în fața Consiliului Local a persoanei care administrează pădurile orașului Năsăud pentru o dare de seamă.

Dl. primar apreciază că această propunere este una benefică și precizează că va invita administratorul în cadrul ședinței Consiliului Local în acest scop.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 30802 Năsăud, nr. cadastral 30802, în suprafață de 190 mp., situat în orașul Năsăud, strada Găgi, aparținând orașului Năsăud – domeniul public

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Bistrița-Năsăud” a unor  imobile terenuri situate în proprietatea orașului Năsăud, domeniul public

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Diverse

Dl primar prezintă adresa d.nei P. F., administrator al S.C. AUTO PAPER SRL. înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 28543/22.04.2021 prin care solicită aprobarea închirierii/concesiunii terenului situat în Năsăud, parcul central situat în vecinătatea Catedralei Sf. Nicolae, pe o perioadă de minim 10 ani.

Dl primar apreciază că va trebui gândită o strategie pentru astfel de construcții comerciale, respectiv identificată o zonă potrivită pentru înșiruirea lor, fără ca acestea să mai fie răspândite peste tot în oraș.

Se decide amânarea pronunțării vreunei soluții pentru această solicitare rămânând ca membrii Consiliului Local să analizeze acest aspect până la următoarea ședință.

Dl primar dă citire adresei d-lui N. L.- N., înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 28423/20.04.2021 prin care solicită revizuirea sau anularea hotărârii referitoare la modificarea organigramei și statului de funcții al Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud, dacă aceasta există, motivat de faptul că nu s-a solicitat și nu s-a dat vreun acord din partea angajaților pentru modificarea funcției și pentru faptul că nu ar fi fost informați /consultați angajații cu privire la această modificare. De asemenea, se invocă faptul că nu s-ar fi respectat principiul transparenței decizionale.

Dl primar solicită secretar general să explice pe scurt această situație.

Dl secretar general precizează următoarele: ” Este vorba despre organigrama și statul de funcții al Spitalului. Există un Ordin al Ministerului care ne obligă să efectuăm această modificare a Biroului de management al calității. Practic, s-a schimbat denumirea și va fi o altă reîncadrare.”

Dl consilier Bulea Pavel întreabă care este supărarea domnului N. L..

Dl secretar răspunde că  acesta nu este de acord cu modificarea Ordinului Ministrului, apreciind că era necesară consultarea sa și a altor angajați ai instituției.

Dl primar apreciază că legislația nu a fost încălcată, modificările fiind realizate conform Ordinului Ministrului.

Dl secretar general completează cu mențiunea că modificarea a fost obligatorie, conform actului normativ.

Consilierii locali sunt de acord în unanimitate cu respingerea solicitării de  revizuire sau anulare a  hotărârii Consiliului Local în discuție.

Dna. consilier local Talpoș Claudia dorește să expună următoarea situație prezentată domniei sale de către un cetățean al orașului Năsăud ” După ridicarea antenei din zona blocurilor ANL, o persoană a îngrădit un teren cu o suprafață de 3 ari pretinzând că este proprietate privată. Cetățenii spun că atâta vreme cât antena a fost acolo, terenul nu a fost îngrădit și nimeni nu l-a revendicat. Blocul ANL a fost construit în anul 2005. Proprietarul a fost despăgubit de stat pentru teren, motiv pentru care apreciez că nu mai poate avea motive pentru a-l îngrădi. Dacă acesta este proprietate privată, nu ne opunem însă doresc să îl întreb pe dl . B. D., din cadrul Compartimentului A.D.P.P., dacă acea persoană nu a fost deja despăgubită și dacă terenul este în proprietate publică sau privată”.

Dl . B. D. răspunde că trebuie identificată cu exactitate suprafața în discuție. Cu toate acestea, dl. B. D menționează că în anul 2007 a fost restituită în baza unei Dispoziții a Primarului, o suprafață de teren către foștii proprietari. Într-adevăr, între latura de nord a blocului de pe str. Bistriței, este restituită o suprafață. Întinderea și amplasamentul acesteia nu o poate preciza chiar în acest moment. Era vorba despre o suprafață aproximativă de 350 mp. aparținând  la două persoane, Primăria neachiziționând-o atunci. Acest teren a intrat în circuitul civil.

Dl primar propune ca până la următoarea ședință să se analizeze această situație, iar în situația în care este posibil să fie achiziționat acest teren.

Referitor la magaziile din oraș, dl. primar dorește să precizeze că acest lucru se va face etapizat, stabilindu-se unele priorități.

Dna. consilier local Muntean Aurelia dorește să aducă în atenție următorul aspect:  Referitor la discuția avută într-o ședință anterioară cu privire la școala generală din Liviu Rebreanu, dna consilier afirmă că cetățenii au înțeles că școala ar urma să fie vândută.

Totodată dorește să precizeze că odată cu construirea locului de joacă în curtea școlii, aceasta a fost devastată. Au fost furate bănci și scaune, iar geamurile au fost sparte. Totodată vecinii au început să taie merii din grădină, să dărâme gardul pentru a lărgi spațiul personal, așa încât domnia sa apreciază că trebuie intervenit pentru a aduce la cunoștință oamenilor că nu se poate acționa în acest fel.

Dl primar răspunde că situația va fi analizată și se va urmări îndreptarea lucrurilor. Totodată, dl primar precizează că o variantă pentru locul de joacă a copiilor ar fi curtea căminului.

Dl secretar general solicită Consiliului Local acordarea mandatului de reprezentare în fața instanței de judecată, până la rămânerea definitivă, precum și în căile extraordinare de atac de către Primarul orașului Năsăud prin persoanele desemnate din cadrul aparatului de specialitate în dosarul cu dl. N. L.- N. nr. 636/112/2021 având ca obiect suspendare act administrativ. Este vorba despre hotărârea referitoare la organigrama și statul de funcții al spitalului , precizează dl secretar general.

Dl secretar general solicită acordarea mandatului de reprezentare a Consiliului local și în toate eventualele dosare care vor fi promovate împotriva Consiliului Local de către acest reclamant.

Consilierii locali, în unanimitate, sunt de acord cu reprezentarea Consiliului Local de către primarul orașului Năsăud, prin persoane desemnate, din cadrul aparatului de specialitate.

Dl secretar general prezintă adresa doamnei A. I., care a fost transmisă Consiliului Județean și ulterior redirecționată Primăriei orașului Năsăud privind un proces-verbal al Consiliului Local Năsăud din data de 18.02.2020. Acest proces-verbal viza reprezentarea Spitalului în instanță, de către un avocat. Dna. A. I. contestă starea de fapt ca fiind neconformă cu realitatea. Dl secretar general precizează că procesul verbal nu poate fi anulat deoarece prin acesta au fost consemnate susținerile celor implicați în discuție (primar și consilieri locali). De menționat este faptul că bugetul Spitalului nu a fost prejudiciat deoarece sumele de bani au fost achitate de către juristul instituției și în plus, este tardiv formulată.

Consilierii locali, în unanimitate, sunt de acord cu respingerea plângerii prealabile formulate de către solicitantă.

Dl primar dorește să precizeze faptul că ”Târgul de joi a început să funcționeze în parametrii normali. Au fost aproximativ 120 de participanți. Cam toată lumea a avut locuri, cu excepția câtorva persoane din alt județ. Piața nu mai este atât de aglomerată precum alte dăți.”

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                          Contrasemnează: Secretar General

      Cira Ewald                                                             Șoldea Vasile