Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud

pe anul 2021

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință  extraordinară, în prezența a __ consilieri ;

Având în vedere:

 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 27795/08.04.2021;
 • nota de fundamentare și necesitate întocmită de Biroul Financiar-Contabil nr. 27794/08.04.2021;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 27796/08.04.2021;
 • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 27797/08.04.2021;
 • prevederile Legii nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;
 • prevederile Legii nr.273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Scrisoarea cadru nr. 462196/18.01.2021 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite;
 • Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Bistrița Năsăud nr. BNG_STZ-164/18.03.2021, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 26909/19.03.2021, prin care se comunică Decizia nr.4/18.03.2021 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni si combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masa, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor;
 • Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Bistrița Năsăud nr.BNG-STZ-1508/31.03.2021, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 27544/01.04.2021,  prin care se comunică repartizarea pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024 a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b) –d) din Legea educației naționale nr.1/2011 si cheltuielile cu bursele școlare, alocate orașului Năsăud, prin Decizia nr. 6/2021 a șefului administrației județene a finanțelor publice;
 • Adresa Consiliului Județean Bistrița Năsăud, 6871/29.03.2021, înregistrată la instituția noastră sub nr. 27356/29.03.2021, prin care se comunica Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud, nr.29/26.03.2021 privind repartizarea pe anul 2021 si a estimărilor pe anii 2022-2024 a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din fondul la dispoziția Consiliului Județean Bistrița Năsăud pe anul 2021, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2021;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 138/2020, privind stabilirea  impozitelor si taxelor locale datorate de persoanele fizice și juridice din Orașul Năsăud, în anul fiscal 2021, cu modificările ulterioare;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. _______________;
 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. _____________;
 •  raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. __________________;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate,  nr. ___________________;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. ___________________;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • proces-verbal de afișare a proiectului bugetului nr. 27122/23.03.2021;
 • proces verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 27798/08.04.2021;
 • proces verbal de rezultat al afișării, nr. ________________;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) și art. 139, alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. -Se aprobă bugetul general consolidat, de venituri şi cheltuieli, al orașului Năsăud, pe anul 2021, la venituri în sumă de 100165 mii lei și la cheltuieli în sumă de 103199 mii lei, conform anexei nr. 1 (formular cod 11).

ART.2.(1).-Se aprobă bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2021, la venituri în sumă de63356 mii lei, la cheltuieli în sumă de 65880 mii lei, conform anexei nr. 2, (formular cod 11/01);

(2).-Se aprobă bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe,  după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare, cu venituri în sumă de 23864 mii lei şi cheltuieli în sumă de 23864 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de39492 mii lei şi cheltuieli în sumă de 42016 mii lei;

(3). Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al orașului Năsăud pe anul 2020, în sumă de 2524 mii lei, în cursul exercițiului bugetar al anului 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în condițiile art. 58 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.3.(1). Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial  din venituri proprii, pe anul 2021, detaliat la venituri, pe capitole și subcapitole în sumă de 37175 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în sumă de 37685 mii lei, conform anexei nr.3,(formular cod 11/02);

(2).Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021, pe secțiuni, după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare, cu venituri în sumă de 37085 mii lei şi cheltuieli în sumă de37183 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de 90  mii lei şi cheltuieli în sumă de 502 mii lei.

ART.4.- Se aprobă utilizarea  excedentului anual al bugetului de venituri proprii și subvenții al orașului Năsăud pe anul 2020, în sumă de 510 mii lei, în cursul exercițiului bugetar al anului 2021, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 412 mii lei și pentru finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 98 mii lei, în condițiile art. 58 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5.- Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, pe articole şi aliniate, pentru fiecare capitol şi subcapitol, din bugetele prevăzute la art. 2-3, pe anul 2021, conform anexei nr.4 (formular cod 11/06).

ART.6.- Se aprobă programul de investiții publice, pe anul 2021, pentru bugetele prevăzute la art. 2-3, conform anexei nr.5, (formular cod 14).

ART.7.- Se aproba fișa obiectivelor, proiectelor şi categoriilor de investiții, pe anul 2021, conform anexei nr.6 (formular cod 15).

ART.8.-   Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.9.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil, Biroul Impozite şi taxe, Compartimentul Audit şi Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.10.- Prezenta hotărâre intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local şi site-ul Primăriei orașului Năsăud.

ART.11- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
 • Primarul orașului Năsăud;
 • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud;
 • Trezoreria Năsăud;
 • Biroul Financiar-contabil;
 • Compartimentul Audit;
 • Biroul Impozite şi taxe;
 • Compartimentul Juridic;
 • Unitățile subordonate Consiliului Local Năsăud, finanțate integral sau parțial din bugetul  local;
 • Compartimentul Relații cu publicul şi informații publice ;
 • Biroul Managementul proiectelor, monitorizarea procedurilor administrative. 

 

Primarul orașului Năsăud,

Dorin-Nicolae Vlașin

Anexe buget 2021 pdf buget venituri proprii si subventii