Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a __ consilieri;

Având în vedere :

 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 27804/08.04.2021;
 • nota de fundamentare și necesitate întocmită de Biroul Financiar-Contabil nr. 27805/08.04.2021;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 27806/08.04.2021;
 • raportul Biroului Financiar-contabil nr. 27807/08.04.2021;
 • prevederile Legii Finanțelor Publice Locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii Bugetului de Stat pe anul 2021, nr. 15/2020;
 • Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Bistrița Năsăud nr.BNG-STZ-1508/31.03.2021, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub 27544/01.04.2021, prin care se comunică repartizarea pe anul 2021 și a estimărilor pe anii 2022-2024 a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b) –d) din Legea educației naționale nr.1/2011   alocate orașului Năsăud, precum si a burselor școlare, prin Decizia nr.6/2020 a șefului administrației județene a finanțelor publice;
 • Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Bistrița Năsăud nr.BNG_STZ-164/18.03.2021, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr.26909/19.03.2021,  prin care se comunică Decizia nr.4/2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor si municipiilor destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate in scopul stimulării participării in învățământul preșcolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor;
 • Situația întocmită de  Inspectoratului Școlar Judetean,nr.2176/31.03.2021 înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub  nr.27522/01.04.2021, privind repartizarea pe unități de învățământ a            sumelor defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 104, al. 2, lit. b) – e) din Legea educației naționale nr 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și a sumelor destinate cheltuielilor cu bursele școlare;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. _____________________;
 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. ______________;
 • raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. ______________;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate,  nr. _________________;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. _________________;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • proces-verbal de afișare a proiectului bugetului nr. 27122/23.03.2021;
 • Proces-verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 27808/08.04.2021;
 • Proces-verbal de rezultat al afișării, nr. _________________;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) și art. 139, alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă repartizarea pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, a sumelor defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum și a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud, după cum urmează:

I. Liceul Silvic Transilvania Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor :

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

228

275

275

275

Sume pentru CES

12

13

13

13

Burse

31

31

31

31

Total

271

319

319

319

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

20

b) Analize medicale

3

c)Ch. bunuri (rep curente)

12

TOTAL

35

II. Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

543

655

655

655

Sume pentru CES

3

3

3

3

Burse

435

435

435

435

Total

981

1093

1093

1093

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

40

b) Analize medicale

5

c) ch capital

150

d). alte chelt functionare

25

TOTAL

220

III. Liceul  Economic Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

249

300

300

300

Sume pentru CES

12

12

12

12

Burse

52

52

52

52

Total

313

364

364

364

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

25

b) Analize medicale

2

c) cheltuieli functionare( rep curente etc)

37

TOTAL

64

IV. Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor cu:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

421

507

507

507

Sume pentru CES

260

260

260

260

Burse

137

137

137

137

-  Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

25

b) Analize medicale

3

c). alte cheltuieli(micobuz scolar etc)

24

TOTAL

52

V. Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor cu:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

146

177

225

272

Sume pentru CES

0

0

0

0

TOTAL

146

177

225

272

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

13

b) Analize medicale

15

c) alte cheltuieli inclusiv ch capital

83

TOTAL

111

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin biroul financiar-contabil, biroul impozite şi taxe, compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și unitățile de învățământ din orașul Năsăud  

Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului general al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
 • Primarul orașului Năsăud;
 • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud;
 • Trezoreria Năsăud;
 • Biroul financiar-contabil;
 • Biroul impozite şi taxe;
 • Compartimentul audit;
 • Unitățile de învățământ din orașul Năsăud;

 

 

Primarul orașului Năsăud,

Dorin-Nicolae Vlașin

Anexe buget 2021 pdf-buget local