Afişări: 417

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea repartizării pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a __ consilieri;

Având în vedere :

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) și art. 139, alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

ART.1. Se aprobă repartizarea pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2024, a sumelor defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum și a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud, după cum urmează:

I. Liceul Silvic Transilvania Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor :

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

228

275

275

275

Sume pentru CES

12

13

13

13

Burse

31

31

31

31

Total

271

319

319

319

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

20

b) Analize medicale

3

c)Ch. bunuri (rep curente)

12

TOTAL

35

II. Colegiul Național „George Coșbuc” Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

543

655

655

655

Sume pentru CES

3

3

3

3

Burse

435

435

435

435

Total

981

1093

1093

1093

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

40

b) Analize medicale

5

c) ch capital

150

d). alte chelt functionare

25

TOTAL

220

III. Liceul  Economic Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

249

300

300

300

Sume pentru CES

12

12

12

12

Burse

52

52

52

52

Total

313

364

364

364

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

25

b) Analize medicale

2

c) cheltuieli functionare( rep curente etc)

37

TOTAL

64

IV. Școala Gimnaziala „Mihai Eminescu” Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor cu:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

421

507

507

507

Sume pentru CES

260

260

260

260

Burse

137

137

137

137

-  Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

25

b) Analize medicale

3

c). alte cheltuieli(micobuz scolar etc)

24

TOTAL

52

V. Grădinița cu Program Prelungit nr.1 Năsăud

- Sumele defalcate din TVA, destinate finanțării cheltuielilor cu:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

2022

2023

2024

Cheltuieli cu bunurile si serviciile

146

177

225

272

Sume pentru CES

0

0

0

0

TOTAL

146

177

225

272

- Sumele alocate din Bugetul Local,  destinate finanțării cheltuielilor:

- Mii lei -

Natura cheltuielii

2021

a) Transport cadre didactice

13

b) Analize medicale

15

c) alte cheltuieli inclusiv ch capital

83

TOTAL

111

Art.2.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin biroul financiar-contabil, biroul impozite şi taxe, compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului și unitățile de învățământ din orașul Năsăud  

Art.3.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului general al orașului Năsăud şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

 

 

Primarul orașului Năsăud,

Dorin-Nicolae Vlașin

Anexe buget 2021 pdf-buget local