PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 27.01.2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Președinte de ședință- dl. consilier local Bodea Marius;

La ședință mai participă: dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dna. Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială, Năsăud, dna. Acu Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu, dna. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare, dl. Burduhos Dumitru și dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat.

De asemenea, la ședință mai participă și dna dr. Țeranu Mădălina, dna. dr. Petri Maria și dna. dr. Ivașcu Carmen.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 138/18.12.2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2021                                                                                   

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 23 din 18.03.2016 de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022                                                

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin-Nicolae Vlașin

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

4. Proiect de hotărâre privind angajarea Societății Civile de Avocați ”Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 7256/190/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

5. Proiect de hotărâreprivind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2021-2022

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

7. Proiect de hotărâreprivind închirierea prin licitație publică a unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicule

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

8. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică deschisă, a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajată între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2021

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți, ordinea de zi se suplimentează cu următoarele proiecte de hotărâri:

10. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 8612 mp., situat în zona blocurilor de locuințe B1, B2, B3, B4, A4, A5, F1, E1 și E2 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

12. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de interes public a Societății Naționale Crucea Roșie din România - Filiala Județeană Bistrița-Năsăud - Subfiliala Năsăud 

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru înlăturarea faptelor de cerșetorie pe raza orașului Năsăud

Inițiator: Primarul orașului Năsăud, Dorin- Nicolae Vlașin

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri și se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local, nr. 138/18.12.2020, privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, datorate de persoanele fizice și juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2021

Dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe face următoarele precizări:

”În luna decembrie s-au aprobat impozitele și taxele pentru anul 2021. După adoptare, a apărut Legea nr. 296/2020 care aduce unele modificări și completări la Codul fiscal, motiv pentru care trebuie să armonizăm normele locale cu cele naționale. Modificările și completările fac referire în general la anumite termene pentru depunerea declarațiilor fiscale, termene de plată, facilități pentru persoanele cu handicap și modificări ale anexelor nr. 9 și nr. 10 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 138/2020 referitor la mijloacele de transport cu destinație specială.”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local  nr. 23 din 18.03.2016 de aprobare a Strategiei de Dezvoltare a Orașului Năsăud, pentru perioada 2016-2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    1 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru persoanele care beneficiază de venitul minim garantat conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă ce valoare are venitul minim garantat.

Dna. Bârlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială, Năsăud răspunde că acest cuantum depinde de numărul membrilor familiei. Astfel, pentru o persoană, cuantumul este de 142 lei, pentru două persoane este 255 lei, pentru trei persoane 357 lei, pentru patru persoane 442 lei, pentru 5 persoane 527 lei, iar peste un număr de 5 persoane sa mai adaugă câte 37 lei pentru fiecare membru de familie în plus.

Dl consilier local Bulea Pavel întreabă dacă pentru a se încadra la acest ajutor, este necesar ca familia să nu aibă alte venituri.

Dna. Bârlădean Elvira răspunde că este necesar ca aceste familii să nu aibă alte venituri.

Dl consilier local Bulea Pavel afirmă că sunt multe astfel de persoane beneficiare care au averi, case.

Dna. Dna. Bârlădean Elvira răspunde că aceste ajutoare nu se acordă acestor persoane, ci se acordă persoanelor care nu au venituri. Dacă această situație există, susține domnia sa, înseamnă că acestea nu figurează pe numele beneficiarilor de venit minim garantat.

În momentul de față, afirmă doamna Bârlădean Elvira, este un nr. de 54 de familii, cu 164 de beneficiari. Dintre aceștia, 46 de persoane sunt apte de muncă.

Dintre acestea, 30 de persoane prestează muncă, iar numărul copiilor este de 98, 8 persoane cu cauză de boală și 9 persoane vârstnice.

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă cum pot beneficia de ajutor dacă sunt apți de muncă.

I se răspunde d-lui consilier că nu s-au găsit locuri de muncă pentru aceștia.

Dl. consilier local Oltean Dorel afirmă că există un deficit de peste 500 de oameni pentru muncă.

Dl primar răspunde că sunt foarte multe societăți care refuză să îi primească la muncă.

Dl primar mai face mențiunea că plățile către aceste persoane se fac de către AJPIS, iar nu din bugetul local.

Totodată, dl primar menționează că în viitor speră că acest număr să mai scadă.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre privind angajarea Societății Civile de Avocați”Harosa și Asociații”, care să reprezinte interesele orașului Năsăud în dosarul nr. 7256/190/2020 aflat pe rolul Judecătoriei Bistrița

Dl. consilier local Oltean Dorel întreabă despre ce este vorba în acest dosar.

Dl secretar general al orașului Năsăud răspunde că este vorba despre un dosar în cadrul căruia se solicită cheltuieli de judecată în cuantum de 100.000 lei ca urmare a unui alt litigiu cauzat de faptul că achizitorul Orașul Năsăud  a apreciat ca fiind neconformă/inacceptabilă oferta depusă de Societatea Veroprime în cadrul unei licitații. Prin urmare, societatea a atacat decizia comisiei la Tribunalul Bistrița Năsăud, unde au pierdut procesul, Orașul Năsăud având câștig de cauză, iar în recursul formulat ulterior de către societate, s-a dat câștig de cauză acestora, atribuindu-le licitația.

Nu au solicitat atunci cheltuielile de judecată și le-au solicitat acum, pe cale separată. Fac mențiunea, precizează dl. secretar general, că suma solicitată de către aceștia a fost pentru 2 sau trei termene de judecată.

Dl. consilier local Dafinca Daniel întreabă ce referințe sunt despre dl. avocat angajat pentru Orașul Năsăud în cauză.

 Dl. viceprimar, dl. Bodea Marius răspunde că este vorba despre una dintre cele mai renumite case de avocatură din Cluj, iar dl. avocat își are originea în Năsăud.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă lucrările contractate cu societatea au fost finalizate.

Dl. secretar general al orașului răspunde că acestea nu s-au finalizat, societatea  având un termen de încă două luni pentru a le finaliza.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă cine va efectua recepția lucrărilor.

Dl. secretar general îi răspunde că aceasta va fi efectuată de către o comisie de recepție din cadrul Primăriei orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, începând cu anul școlar 2021-2022

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 59 locuri de parcare, amplasate pe domeniul public al orașului Năsăud, strada Miron Cristea, între blocurile de locuințe nr. 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă, cetățenilor orașului Năsăud care dețin autovehicule

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă față de cei care au închiriat locuri în celelalte parcări, aici voi fi mai ieftine sau mai scumpe.

Dl. primar răspunde că au fost micșorate taxele de participare și taxa pentru caietul de sarcini, iar în ceea ce privește tariful, acesta este același, adică, prețul de pornire este același pentru toti participanții la licitație.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă la licitațiile anterioare toți participanții au rămas să plătească același preț sau plătesc diferit.

I se răspunde d-lui consilier că prețul plătit de fiecare dintre cei care au câștigat licitația este diferit, respectiv se plătește prețul rezultat în urma câștigării licitației pentru locul respectiv de parcare.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă ce se întâmplă în situația în care o persoană închiriază mai multe locuri de parcare si ulterior le subînchiriază altor persoane.

Dl. secretar general răspunde că acest lucru nu este posibil întrucât este interzisă subînchirierea locurilor de parcare, și în plus, persoana respectivă trebuie să facă dovada deținerii de autoturisme pentru câte locuri de parcare licitează.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii, nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind închirierea, prin licitație publică deschisă, a 39 de boxe metalice, amplasate pe domeniul public, de lângă parcarea amenajată pe strada Miron Cristea, între blocurile 4 (sc. A-E), 6 (sc. A-D), 6DEF și blocul Creșă și a boxelor cu nr. 30, 31 și 41 situate limitrof parcării amenajată între blocurile C1-C7 și D1 cetățenilor orașului Năsăud pentru depozitarea lemnului de foc

Dl consilier local Cira Ewald apreciază că în contract ar trebui specificat clar, printr-o clauză contractuală, că boxele sunt pentru lemne.

Dl secretar general răpsunde că o astfel de clauză contractuală este specificată menționând clar că închirierea se face pentru depozitarea lemnelor de foc.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă ce se întâmplă în situația în care se depozitează altceva afară de lemne de foc.

I se răspunde d-lui consilier că sancțiunea pentru încălcarea acestei obligații, o constituie rezilierea contractului.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna februarie 2021

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Proiect de hotărâre pentru înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren în suprafață de 8612 mp., situat în zona blocurilor de locuințe B1, B2, B3, B4, A4, A5, F1, E1 și E2 din orașul Năsăud, strada Miron Cristea, județul Bistrița-Năsăud, în proprietatea publică a orașului Năsăud

Dl consilier local Pop Ionel întreabă unde este această zonă mai exact.

Dl. Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat  răspunde că este vorba despre zona care începe de la biserică până la parcarea de la Blacteea, și între proprietățile private aflate la nord și strada Miron Cristea aflată la sud.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu  mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții „Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc „Dr. George Trifon”, din orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

12. Proiect de hotărâre privindretragerea dreptului de folosință gratuită a unor spații cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, situate în incinta Policlinicii Vechi având ca obiect desfășurarea activităților de interes public a Societății Naționale Crucea Roșie din România - Filiala Județeană Bistrița-Năsăud - Subfiliala Năsăud 

Dl consilier local Cira Ewald întreabă care este motivul retragerii acestui drept de folosință.

Dl primar răspunde că motivul este acela că spațiul nu mai este folosit de ani de zile.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor cuprinse în domeniul privat al orașului Năsăud, care fac obiectul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008, privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, cu destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

Dl primar face mențiunea că este vorba despre spațiile medicale situate la etajul I din Policlinica Veche.

Dl. primar mai precizează și faptul că doamnele doctor au modernizat aceste spații.

Dl consilier local Dafinca Daniel întreabă dacă doamnele doctor prezente au prioritate la cumpărarea spațiilor.

Dl secretar general precizează că urmează să se facă o evaluare a spațiilor, urmând a se întocmi și raport de evaluare.

Dl consilier local  Oltean Dorel precizează că în opinia domniei sale, doamnele doctor ar trebui să aibă prioritate la cumpărarea acestora având în vedere că au făcut investiții și au funcționat acolo.

Dna. Dr. Petri Maria dorește să precizeze că au preluat spațiile nefuncționale, realizând investiții acolo, motiv pentru care apreciază că evaluarea nu se poate face cu luarea în considerare a spațiilor așa cum arată acum. Dna. doctor propune ca evaluarea să se facă conform stării spațiului de la data preluării, respectiv înainte de efectuarea modernizărilor.

 Dl secretar general răspunde că pentru diminuarea prețului era nevoie de o hotărâre de consiliu local în acest sens. De asemenea, precizează că doamna doctor cunoștea că nu se pot face aceste modernizări fără un acord în acest sens și fără autorizație.

Dl primar apreciază că trebuie căutată o soluție legală pentru a vedea dacă se poate ține cont de acele investiții.

Dl consilier local Dafinca Daniel întreabă dacă există un proces-verbal de predare-primire de la data predării spațiilor.

D-lui consilier local i se răspunde că există un astfel de proces-verbal de predare-primire.

Dl primar afirmă că dacă se va găsi un cadrul legal, se va asigura tot sprijinul necesar.

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

14. Proiect de hotărâreprivind aprobarea unor măsuri pentru înlăturarea faptelor de cerșetorie pe raza orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de evaluare a performanțelor profesionale individuale și a modelului Fișei de evaluare a performanțelor profesionale individuale pentru personalul de conducere și personalul de execuție din cadrul Spitalului orășenesc ”Dr. George Trifon” Năsăud

Proiectul a fost dezbătut și discutat pe larg și în comisii. Nu  sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi

„abțineri” -  0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Diverse

Dl primar precizează următoarele: ”am discutat cu dl. director de la Direcția Sanitar-Veterinară referitor la oborul de animale. Neputând deschide târgul de animale în această perioadă, am convenit la ideea de a face acolo un târg de vechituri sau târg de mașini, etc. pentru a da o utilitate acestui loc. Poate că aceasta ar fi o idee bună pentru a aduce bani la bugetul local. Aș dori să cunosc și părerile domniilor voastre”.

Dl consilier local Bulea Pavel propune ca în ziua de luni să fie organizat acolo un târg de vechituri.

Dl consilier local Oltean Dorel propune ca târgul de vechituri să fie organizat pentru tot timpul săptămânii.

Dl primar concluzionează ca acest subiect să rămână o temă de gândire până  la ședința următoare.

Dl. primar prezintă adresa Școlii Gimnaziale ”Mihai Eminescu” Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22723/15.01.2021, prin care se solicită reabilitarea terenului de sport aferent școlii.

Dl primar propune cuprinderea unor sume de bani în buget pentru reabilitarea terenurilor de sport și propune ca eventual acestea să fie administrate chiar de către școală.

Se poate cere o chirie exact ca și la sala de sport de la Liceul Economic, să fie reparată nocturna, să fie sudate plasele, să fie reparate porțile, să fie aranjată zona, precizează dl. primar.

De asemenea, dl primar informează consilierii locali referitor la două apartamente care au fost date în administrare la Colegiul Național George Coșbuc și Bibliotecii. Dl primar menționează că aceste contracte au expirat. S-au făcut solicitări de prelungire a protocolului, însă domnia sa apreciază că ar fi mai bine ca acestea să rămână în administrarea Consiliului local ca si apartamente de protocol.

Consilierii locali exprimă un vot de principiu, în unanimitate, pentru această propunere.

Dl primar mai propune ca pentru stabilirea bugetului local pe anul 2021, să fie organizate mai multe întâlniri pentru discuții referitoare la repartizarea sumelor.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință,                         Contrasemnează: Secretar General

      Bodea Marius                                                              Șoldea Vasile