Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Anunț concurs consilier debutant biroul management proiecte europene

Nr. 24268/10.02.2021

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, organizează concurs în vederea ocupării postului contractual vacant, pe durată determinată  de:

Consilier, grad debutant la Biroul management proiecte europene, monitorizare proceduri administrative,în echipa de implementare a proiectului ”REABILITAREA, MODERNIZAREA, DOTAREA ȘCOLII GIMNAZIALE ”MIHAI EMINESCU” NĂSĂUD ȘI A INFRASTRUCTURII URBANE ADIACENTE”,  până la data de 31.12.2022.

Procedura de ocupare prin concurs a funcției contractuale se desfășoară în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții de  participare la concurs:

  • studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul științe inginerești sauștiințe economice;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: nu este cazul;

Bibliografia

1. Legea nr. 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ghidul Solicitantului - Axa prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020.

3. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului.

 4. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

5. Hotărârea Guvernului nr. 519/2014privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecțiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexele la <LLNK 12011    66182 3;1   0 45>Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea  și sancționarea neregulilor apărute în obținerea  și utilizarea fondurilor europene și/sau  a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările si completările ulterioare.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 24.02.2021, la compartimentul resurse umane și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului orașului Năsăud;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății ;

f) curriculum vitae;

                          

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

 

Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecției se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție  a dosarelor.

2. Proba scrisă se va desfășura în data de 04.03.2021  la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3. Interviul va avea loc în data de 09.03.2021 la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului etapei contestate.

Rezultatele contestațiilor se afișează imediat după soluționare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului și a contestațiilor, dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs și de soluționare a contestațiilor se afișează la afișierul de la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263/361026, interior 23.

                 

                  PRIMAR,                                          SECRETARUL GENERAL AL ORAȘULUI

      DORIN-NICOLAE VLAȘIN                                               VASILE ȘOLDEA