Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 
 
 
 


Consultare publică locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E

Nr.23097 din  26.01.2021

DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE ȘI

CONSULTARE PUBLICĂ PENTRU DOCUMENTAȚIA PUZ

 

În vederea construirii ,,Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E” cu Apartamente destinate închirierii în Năsăud, Str. Bistriței nr. 36, jud. Bistrița –Năsăud.

Document elaborat în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de înformare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de înformare și consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism și Amenajarea Teritoriului Vasile  Leahu –Arh. Șef.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni și Relații Publice George  Sârbu.

- Beneficiar Primăria orașului Năsăud  , cu sediul  în Năsăud, P-ta Unirii nr. 15

- Proiectant General S.C. RUNCANIA –PROIECT S.R.L.: Bistrița , Str. A. Mureșianu, nr. 5, Bl. 5 Sc. A, Ap. 10. (reprezentant Arh. Cornel Ioan Runcan) Coordonator Urbanism Arh. Cornel Adrian Suciu, atestat RUR.

1. DATE GENERALE

a)  Date de identificare a documentației (denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,,Locuințe pentru tineri în regim de înălțime P+3E cu Apartamente destinate închirierii , în Năsăud , Str. Bistriței nr. 36, jud. Bistrița –Năsăud”.

Amplasament: Oraș Năsăud, Str. Bistriței, partea de sud a orasului Năsăud, lângă drumul DN 17 B, învecinându-se în partea de est cu un pârâu și drumul DJ 17 B, iar în partea de sud cu terenuri private, în partea de nord cu un drum de servitute și locuințe particulare și în vest cu proprietăți private și căi de acces.

Destinația terenului este ”curți, construcții, arabil și are o suprafață de 994 mp.

b)  Date de identificare a beneficiarului: Primaria orasului Nasaud  cu sediul  in Năsăud, P-ta Unirii nr.15  , jud. Bistrița –Năsăud

c)  Date de identificare a proiectantului

Proiectant General S.C. RUNCANIA – PROIECT S.R.L.: Bistrița , Str. A. Mureșianu , nr. 5, Bl. 5 Sc. A, ,Ap. 10.

Coordonator Urbanism Arh. Cornel Adrian Suciu

d) Identificarea grupurilor ținta a părților potențial interesate, persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism (denumire, adresa, telefon, reprezentant) și către care se vor transmite scrisori de notificare.

e) Identificarea membrilor grupului de lucru (denumire, adresa, telefon reprezentant) Denumire: Primăria orașului Năsăud, Compartiment Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Adresa: P-ța Unirii nr. 15 tel 0263361027, int. 33 reprezentant Vasile Leahu – Arh. șef

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior (Certificatul de Urbanism nr.140/10.12./2020)

2. CALENDARUL INFORMĂRII (date estimate și perioade ale informării)

a) În etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 17.12.2020.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. –lui:

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orașului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea în scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț în presa (minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local)

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada și modul de primire / depunere a sugestiilor scrise publicului:

- perioada de la apariție a anunțului 17.12.2020- 12.01.2021 (25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicata mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul între orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud la adresa www.primarianasaud.ro

- scrisori prin posta pe adresa instituției (cu data de trimitere la perioada indicată)

- alte forme(explicitare)-adrese de e-mail, fax 0263-361029.

Data limita și modalitatea de răspuns (15 zile de la data limita pentru depunere  de către public a sugestiilor și observațiilor în etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

b) În etapa elaborării propunerilor finale, avizării și aprobării documentației.

- data estimata 15.02.2021. Transmiterea rezultatului informării și consultării publicului către structura de specialitate a Primarului orașului Năsăud.

1. Redactarea Raportului informării și consultării publicului

- data estimată 16.02.2021

2. Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării  și modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor și al observațiilor.

- data estimata 16.08.2021.

- modalitatea de publicare a raportului: publicarea pe pagina de internet a Primăriei   orașului Năsăud, la adresa: www.primarianasaud.ro, secțiunea Informații Publice, subsecțiunea Consultare Publică, afișare la sediul Primăriei orasului Năsăud.

- data limita de contestare al raportului (cel puțin 5 zile de la publicare)

- modul de  depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

- data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orasului Năsăud spre însușire sau respingere: data estimată 16.02.2021.

Această etapă se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale și Turismului nr. 2701/2010, cu modificările și completările ulterioare, respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională la administrația publică, republicată (r1) și a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de   interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale și consultare a publicului, va fi afișat la sediul Primăriei orașului Năsăud după data de 16.02.2021 și pe șite-ul Primăriei www.primarianasaud.ro.

c) În etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Această etapă se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  și se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare. În acest sens, vor fi furnizate și puse la dispoziție în urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice, planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementari a proprietarilor, precum și planșa de reglementari al terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM ȘI

AMENAJARE  A TERITORIULUI

Arh. Șef Ing. Vasile Leahu