PROCES VERBAL

Încheiat azi, 22.12.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți inițiatorul proiectului de hotărâre, dl. primar Dorin-Nicolae Vlașin, viceprimarul orașului Năsăud, dl. Bodea Marius și președintele de ședință, dna. consilier local Bidică Emilia.

Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line”Skipe”.

Astfel, au participat 14 consilieri, lipsind dl. consilier Timoce Călin și dna. consilier local Muntean Aurelia.

Facem precizarea că dl consilier local Maghiar Marius a participat la ședința în plen până la supunerea spre votare a proiectului de hotărâre.

La solicitarea de a exprima votul cu privire la proiectul de hotărâre, s-a constatat că acesta nu se mai afla conectat  la platforma online folosită pentru desfășurarea ședinței.

Preşedinte de şedinţă- dna. consilier local Bidică Emilia;

 

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, dl. Dorin Vlașin

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                        Contrasemnează: p. Secretar General

      Bidică Emilia                                                              Buta Roxana