PROCES VERBAL

Încheiat azi, 11.12.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Dat fiind contextul actual  și necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor respiratorii (Covid-19) cauzate de acest virus, precum și dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 noiembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  desfășurarea ședinței s-a realizat astfel:  La sediul Consiliului Local Năsăud, au fost prezenți inițiatorul proiectelor de hotărâri, dl. primar Dorin-Nicolae Vlașin, președintele de ședință, dna. consilier local Bidică Emilia, dna. consilier Talpoș Claudia, dl. consilier Logigan Bogdan, secretarul general al orașului Năsăud, dl. Șoldea Vasile, consilier juridic Buta Roxana, din cadrul Compartimentului Pregătire Documente C.L.N., consilier personal, dl. Urdă Viorel, șef Birou Financiar-contabil, dl. Stoian Gheorghe și dl Dan Brisiuc, pentru asigurarea suportului informatic. Ceilalți membrii prezenți au participat la ședință prin platforma on-line ”Skype”.

Astfel, au participat 15 consilieri, lipsind dl. consilier Bulea Pavel și dl. consilier Pop Ionel.

Dl. consilier Fetti Silviu a participat doar începând cu exprimarea votului secret în cadrul proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Someș-Țibleș.

Preşedinte de şedinţă- dna. consilier local Bidică Emilia;

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020     

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, dl. Dorin Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Someș-Țibleș

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, dl. Dorin Vlașin

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Someș-Țibleș

Propunerea pentru desemnarea reprezentantului Orașului Năsăud în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Someș-Țibleș este:

  • dl. consilier Logigan Bogdan;

În urma votului secret, voturile s-au prezentat astfel:

1. Dl. consilier Logigan Bogdan: pentru 16   împotrivă 0   abțineri 0;

Se impune precizarea că dl. consilier Fetti Silviu a fost prezent doar la momentul exprimării votului secret, după această etapă ne mai participând la ședință din motive tehnice legate de conexiunea prin programul utilizat, la internet.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: .Secretar General

      Bidică Emilia                                                              Șoldea Vasile