Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Concurs administrator treapta II, administrare capele mortuare.

Nr.19511/04.01.2021

ANUNȚ

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr.15, organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării postului contractual vacant, pe durată nedeterminată  de:

Administrator, treapta II la Compartimentul  administrare capele mortuare din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Condiții de  participare la concurs:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: nu se solicită

Bibliografia

1. Legea nr.102/2014  privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile funerare , cu modificările și completările ulterioare.

2. Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă( art.37- 40)

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă (art.55-56)

Titlul XI , capitolul II– Răspunderea disciplinară ( art. 247-252)

Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecției se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție  a dosarelor.

2. Proba scrisă se va desfășura în data de 26.01.2021  la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3. Interviul va avea loc în data de 28.01.2021 la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 18.01.2021, la compartimentul resurse umane și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului orașului Năsăud;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății ;

f) curriculum vitae;

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 223.

                  

 

                  PRIMAR,                                             SECRETAR GENERAL

          DORIN NICOLAE VLAȘIN                          VASILE ȘOLDEA