Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Anunț concurs de recrutare inspector, clasa I, grad superior biroul financiar-contabil

Nr.19510/04.01.2021

ANUNȚ

Având în vedere prevederile art. II din Legea nr.203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr.15, organizează concurs  de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacantă, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, astfel:

Inspector, clasa I, grad superior în cadrul biroului financiar-contabil din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

Condiții de participare la concurs:

- candidații trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art.465 alin.(1)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Condiții specifice:

- studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentăîn domeniul  științe economice;

- vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 7 ani ;

Concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante, constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

1. Selecția dosarelor- în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere;

2. Proba scrisă– 04.02.2021, orele 10,00;

3. Interviu- maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise

Probele concursului de recrutare se vor desfășura la sediul Primăriei orașului Năsăud, str. Piața Unirii, nr.15.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din Hotărârea Guvernului nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare  și se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Primăriei orașului Năsăud și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv în perioada 04.01.2021 – 25.01.2021, orele 16,00, la sediul Primăriei orașului Năsăud și vor cuprinde următoarele documente:

Dosarele candidaților vor conține în mod obligatoriu:

1. Formularul de înscriere, postat pe site-ul autorității.www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

2Curriculum vitae, modelul comun european;

3. Copia actului de identitate;

4. Copii ale diplomelor destudii, certificatelor și altor documente care atestă efectuarea unor specializări și perfecționări;

5. Copia carnetului de muncă și a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcției, postată pe site-ul autoritățiiwww.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

Adeverințele care au un alt format decât cel prevăzut (postată pe site-ul autorității) trebuie să cuprindă elemente similare din care să rezulte cel puțin următoarele informații: funcția/funcțiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfășurării activității, vechimea în muncă acumulată, precum și vechimea în specialitatea studiilor.

6. Extras din registrul general de evidență a salariaților.

7. Copia adeverinței care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului.Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății Publice.

8.Cazierul judiciarcare poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data și ora organizării interviului, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de numire.

9. Declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste calitatea sau lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia.postat pe site-ul autorității www.primarianasaud.ro, secțiunea ”COMPARTIMENTE ȘI ACTE NECESARE”;

Copiile de pe actele enumerate mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Bibliografie

1. Constituția României, republicată.

2. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, partea a VI-a, titlul I și titlul II (art.365-art.537).

3. Ordonanța Guvernului nr.137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Legea nr.202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Legea nr.82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

6. Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

7. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.1917/2005 pentru aprobarea <LLNK 12005     0282AZh1   0 21>Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare.

Atribuții conform fișei postului

- asigură și urmărește zilnic primirea extraselor de cont de la Trezorerie, verifică aceste extrase, le confruntă cu documentele justificative și aduce la cunoștința Trezoreriei orice neregulă constatată;

- asigură execuția de casă a bugetului general consolidat al orașului Năsăud, în concordanță cu legislația în vigoare;

- întocmește zilnic execuția bugetului de cheltuieli al instituției pe capitole, subcapitole, articole și aliniate, urmărind ca plățile efectuate să se încadreze în creditele bugetare aprobate;

- întocmește și ține evidența angajamentelor bugetare și legale , precum și raportările acestora;

- întocmește lucrările privind proiectele de buget, rectificările bugetare, dările de seamă contabile;

- conduce evidența contabilă a furnizorilor, atât sintetic cât și analitic, prezentând periodic șefului de birou situația acestora;

- prezintă șefului de birou situația creditelor disponibile pe capitole, subcapitole, articole și aliniate în vederea încadrării cheltuielilor angajate în credite disponibile;

- întocmește ordinele de plată pentru viramentele aferente salariilor în termenele prevăzute de lege;

- întocmește ordonanțările și ordinele de plată pentru plățile ce se fac din bugetele componente ale bugetului general consolidat al orașului Năsăud;

- întocmește ordonanțările de plată a salariilor în colaborare cu inspectorul care întocmește statele de plată și le prezintă la viza pentru control financiar preventiv;

- întocmește corect toate documentele cu care lucrează respectând toate actele normative în vigoare și păstrează în bune condiții documentele în vederea arhivării lor;

- colaborează cu instituțiile subordonate Consiliului Local urmărind periodic încadrarea acestora în creditele aprobate prin buget;

- urmărește modul de cheltuire a fondurilor publice de către aceste instituții, informând periodic șeful de birou asupra celor constatate;

- asigură fondul arhivistic la nivelul compartimentului prin încheierea, numerotarea și inventarierea dosarelor obținute, în vederea predării lor la arhivă;

- gestionează mijloacele fixe și obiectele de inventar, precum și materialele din dotarea Primăriei.

 Relații suplimentarese pot obține de  la compartimentul resurse umane, inspector Săplăcan Monica, din cadrul Primăriei orașului Năsăud, strada Piața Unirii, nr.15, tel.0263/361026, interior 23, fax.0263361028, email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..                                                                                                                         

 

         PRIMAR                                                      SECRETAR GENERAL

DORIN-NICOLAE VLAȘIN                                       VASILE ȘOLDEA