Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construire spațiu comercial Axa, totem reclamă, împrejmuire și branșamente

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință ordinară, în prezența a __ consilieri

Având în vedere : 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud, nr. 40768/17.12.2020;
 • nota de necesitate și fundamentare întocmită de către Comp. Urbanism, nr. 40767/17.12.2020;
 • referatul de aprobare al Primarului orașului Năsăud, nr. 40770/17.12.2020;
 • raportul Compartimentului Urbanism, nr. 40771/17.12.2020;
 • anunțul public de inițiere a Planului de Urbanism Zonal, pentru construire spațiu comercial Axa, totem reclamă, împrejmuire și branșamente nr. 29491/23.06.2020;
 • avizul de oportunitate al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism nr. 29491/01.07.2020;
 • avizul de inițiere a întocmirii documentației de urbanism nr. 32706/31.07.2020;
 • cererea domnului Nașcu Viorel-Vasile, reprezentant legal al AXA NC COMEXIM S.R.L., înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 38030/22.10.2020;
 • Certificatul de urbanism nr. 58/03.06.2020 întocmit de Primăria orașului Năsăud și înregistrat sub nr. 27877/03.06.2020;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
 • Ordin M.L.P.A.T nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al planului urbanistic zonal”- Indicativ GM-010-2000;
 • prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în   elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului,     în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizională în administrația  publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. ___________/_______;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. ________________;
 • procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 40769/17.12.2020;
 • procesul verbal de rezultat al afișării, nr. ________/___________;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin (7) lit. k) și art. 139 alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se însușește Raportul informării și consultării publicului pentru construire spațiu comercial Axa, totem reclamă, împrejmuire și branșamente, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru construire spațiu comercial Axa, totem reclamă, împrejmuire și branșamente, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
 • Primarul orașului Năsăud;
 • Compartimentul Urbanism;
 • Compartimentul relații cu publicul;
 • Biroul Managementul proiectelor europene și administrarea monitorului local;
 • Reprezentantul legal al S.C. Axa NC Comexim S.R.L., dl. Nașcu Viorel-Vasile;
 • O.C.P.I. B-N;

 

Primarul orașului Năsăud,

Dorin Vlașin

Memoriu de prezentare (aviz   oportunitate).pdf

plan incadrare in PUG.pdf

plan incadrare in zona.pdf

Plan Urbansitic Zonal.pdf

Raportul Informarii si Consultarii Publicului.pdf