Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 Anunț concurs în vederea ocupării posturilor contractuale vacante, pe durată nedeterminată de Șofer, treapta II și administrator treapta II

ANUNŢ

       PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, organizează concurs,în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernuluinr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, în vederea ocupării posturilor contractuale vacante, pe durată nedeterminată  de:

 

       1. Șofer, treapta II la Compartimentul transporturi din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud

         Condiţii de  participare la concurs:

  • studii medii/generale;
  • permis de conducere categoriile B, C, CE 
  • vechime în specialitate: minim 1 an;

Bibliografia

      1. OUG nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare;

      2.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă( art.37- 40)

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă (art.55-56)

Titlul XI , capitolul II– Răspunderea disciplinară ( art. 247-252)

 

  Calendarul de desfăşurare a concursului:

1.Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie  a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfăşura în data de 08.12.2020  la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3.Interviul va avea loc în data de 10.12.2020 la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor se afişează la afişierul de la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15.

 

         2.Administrator, treapta II la Compartimentul  administrare capele mortuare din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud – 2 posturi

         Condiţii de  participare la concurs:

  • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
  • vechime în muncă: minim 1 an;

 

 

Bibliografia

      1.Legea nr.102/2014  privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare , cu modificările şi completările ulterioare.

      2.Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Capitolul II – Executarea contractului individual de muncă( art.37- 40)

Capitolul V, Secțiunea 1 – Încetarea contractului individual de muncă (art.55-56)

Titlul XI , capitolul II– Răspunderea disciplinară ( art. 247-252)

 

Calendarul de desfăşurare a concursului:

1.Selecţia dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecţiei se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecţie  a dosarelor.

2.Proba scrisă se va desfăşura în data de 10.12.2020  la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3.Interviul va avea loc în data de 14.12.2020 la orele 10,00, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

 

          Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului, respectiv până la data de 26.11.2020, la compartimentul resurse umane şi vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

    a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului oraşului Năsăud;

    b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

    c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

    d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţelecare atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

    e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului ;

    f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii ;

    g) curriculum vitae;

                          

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoţite de documentele originale.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la secretarul comisiei de concurs/soluţionare contestaţii – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei oraşului Năsăud, Piaţa Unirii, nr. 15, tel.0263/361026, interior 223.

                 

                  PRIMAR,                               SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

          DORIN NICOLAE VLAȘIN                                          VASILE ȘOLDEA