PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 04.11.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Se alege preşedinte de şedinţă dl. consilier local Rogozan Florin pentru a conduce prezenta ședință a Consiliului Local.;

Absenți: dl. consilier local Oltean Dorel.

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar felicită consilierii locali pentru mandatele obținute și urează mult succes și  putere de muncă consilierilor locali. Totodată, îi îndeamnă  pe aceștia să fie uniți.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin Vlașin

2. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin Vlașin

3. Proiect de hotărâre alegerea viceprimarului orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin Vlașin

 

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Dorin Vlașin

 

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva ” -  0 voturi;

„abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2020

Dl. președinte explică faptul că mai trebuie votat o dată președintele de ședință motivat de faptul că mai întâi s-a votat pentru președintele care să conducă ședința de astăzi, iar proiectul de hotărâre face referire la președintele de ședință pentru întreaga lună noiembrie.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a voturilor

 Propunerile pentru desemnarea Comisiei de validare și de numărare a voturilor sunt:

-      Dna. Consilier Talpoș Claudia- președinte;

-      Dna. Consilier Muntean Aurelia-secretar;

-      Dl. Consilier Timoce Călin- membru;

Membrii supleanți: Dl. Consilier Cira Ewald- membru;

Dl. Consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail- membru;

În urma votului secret,  Dna. Consilier Talpoș Claudia a fost aleasă membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Muntean Aurelia-secretar a fost aleasă membru cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. Consilier Timoce Călin a fost ales membru cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.   

Dl. Consilier Cira Ewalda fost ales membru supleant cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.   

Dl. Consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail a fost ales membru supleant cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.   

 Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru ” 16 voturi;

„împotriva ”  0 voturi;

„abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre alegerea viceprimarului orașului Năsăud

Propunerea pentru desemnarea viceprimarului orașului Năsăud, pentru perioada 2020-2024 este dl consilier Bodea Marius.     

În urma votului secret,  dl. consilier Bodea Marius a fost ales viceprimar al orașului Năsăud pentru perioada 2020-2024 cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru ” 16 voturi;

„împotriva ” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Dl. Bodea Marius mulțumește consilierilor locali și ține un scurt discurs.

Dl primar îi felicită pe dl. viceprimar Bodea Marius pentru mandatul obținut.

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al orașului Năsăud

Propunerile pentru desemnarea membrilor în cele cinci comisii sunt următoarele:

Comisia I– comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț:

Rogozan Florin;

Bulea Pavel;

Tomuța Rareș-Octav;

Dafinca Ștefan Daniel-Mihail;

Bodea Marius;

Oltean Dorel;

Cira Ewald;

În urma votului secret,  Dl. consilier Rogozan Florin a fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Bulea Pavela fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Tomuța Rareș-Octav a fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.   

Dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail a fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Bodea Mariusa fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.   

Dl. consilier Oltean Dorela fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.   

Dl. consilier Cira Ewalda fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.  

Ulterior, cu vot unanim al consilierilor prezenți, dl. consilier local Rogozan Florin a fost numit președintele comisiei, iar dl. Bulea Pavel, secretarul comisiei nr. I.

Comisia II- comisiapentruînvățământ, sănătate, cultură, culte, probleme ale tineretului

Talpoș Claudia;

Maghiar Marius;

Bodea Marius;

Gabor Emilian;

Bidică Emilia;

Cira Ewald;

Timoce Călin;

În urma votului secret,  Dna. Consilier Talpoș Claudia a fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Maghiar Mariusa fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri

Dl. consilier Bodea Mariusa fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Gabor Emiliana fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Bidică Emiliaa fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier  Cira Ewalda fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilierTimoce Călina fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Ulterior, cu vot unanim al consilierilor prezenți, dna. consilier local Talpoș Claudia a fost numit președintele comisiei, iar dl. Maghiar Marius, secretarul comisiei nr. II.

Comisia III- comisia pentru agricultură, silvicultură, zootehnie și urmărirea aplicării legii nr. 18/1991, legii nr. 169/1998 și legii nr. 1/2000

Muntean Aurelia;

Logigan Bogdan Ștefan;

Bulea Pavel;

Maghiar Marius;

Pop Ionel ;

Fetti Silviu;

Timoce Călin;

În urma votului secret,  Dna. Consilier Muntean Aureliaa fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Logigan Bogdan Ștefan sa fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri

Dl. consilier Bulea Pavela fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Maghiar Mariusa fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Pop Ionel a fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier  Fetti Silviua fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilierTimoce Călina fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Ulterior, cu vot unanim al consilierilor prezenți, dna. consilier local Muntean Aurelia a fost numită președintele comisiei, iar dl. Logigan Bogdan Ștefan, secretarul comisiei nr. III.

Comisia IV- comisia pentru administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă și protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate;

Dafinca Ștefan Daniel-Mihail; 

Muntean Aurelia; 

Bidică Emilia;

Logigan Bogdan Ștefan;

Rogozan Florin; 

Cicedea George;

Pop Ionel;

În urma votului secret, Dl. consilier Dafinca Ștefan Daniel-Mihail  a fost ales cu 15 voturi pentru, 0 împotrivă și 1 abțineri

Dna. Consilier Bidică Emiliaa fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Muntean Aureliaa fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Logigan Bogdan Ștefan sa fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Rogozan Florina fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier  Cicedea Georgea fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilierPop Ionel a fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Ulterior, cu vot unanim al consilierilor prezenți, dl. consilier local Dafinca Ștefan Daniel-Mihail a fost numit președintele comisiei, iar dna. Muntean Aurelia, secretarul comisiei nr. IV.

Comisia V- comisia pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului

Gabor Emilian;

Talpoș Claudia;

Bulea Pavel;

Tomuța Rareș-Octav;

Oltean Dorel;

Cicedea George;

Fetti Silviu.

În urma votului secret, Dl. consilier Gabor Emilian  a fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri

Dna. Consilier Talpoș Claudiaa fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

DL. Consilier Bulea Pavela fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier Tomuța Rareș-Octav  a fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Oltean Dorela fost aleasă cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilier  Cicedea Georgea fost ales cu 16 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dl. consilierFetti Silviua fost ales cu 15 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Ulterior, cu vot unanim al consilierilor prezenți, dl. consilier local Gabor Emilian a fost numit președintele comisiei, iar dna. Talpoș Claudia, secretarul comisiei nr. V.

Nu sunt obiecții, întrebări amendamente, proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: .Secretar General

      Rogozan Florin                                                              Șoldea Vasile