Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din oraşul Năsăud, în anul fiscal 2021

Consiliul Local al oraşului Nãsãud, întrunit în şedinţa ordinară, în prezenţa a _____ consilieri;

         Având în vedere:

 • raportul biroului Impozite şi taxe, nr. ____/_______2020;
 • Referatul de aprobare al primarului oraşului Nãsãud, nr.______ /2020;
 • prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
 • prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 1/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedura fiscalã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a  - Reţeaua de localitãţi, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Legii nr. 273/18.07.2006, privind finanţele publice locale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
 • prevederile Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud nr. 103/2002, privind încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul  oraşului Nãsãud şi localitãţile componente, Luşca şi Liviu Rebreanu;
 • prevederile Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud nr. 111/2012, privind stabilirea cuantumului minim pentru chiria aferentã terenurilor agricole cuprinse in domeniul public si privat al oraşului Nãsãud, pe anul 2012;
 • prevederile Hotãrârii Consiliului Local Nãsãud nr. 88/2012, modificatã si completatã de  Hotãrârea Consiliului Local Nãsãud nr.102/2012, privind stabilirea cuantumurilor minime ale chiriilor pentru închirierea spatiilor/terenurilor apartinând domeniului public si privat, altele decat cele agricole, ale oraşului Nãsãud.
 • Comunicatul de presa nr.62/11.03.2020, a Institutului Național de Statistică, afișat pe site-ul oficial al Ministerului Finantelor Publice, potrivit căruia,  pentru indexarea impozitelor si taxelor locale aferente anului fiscal 2021 se  utilizeazărata inflatiei de 3,8%, cu exceptia autovehiculelor de transport cu masa totalămaxim autorizatăde peste 12 tone pentru care nu se aplicăindexarea intrucat nivelul acestui impozit a fost actualizat prin O.U.G. nr.79/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr.227/2015, Cod fiscal, in vederea respectarii prevederilor Directivei Comisiei Europene 1999/62/CE de aplicare a taxelor la vehiculele grele de marfăpentru utilizarea anumitor infrastructuri, prin actualizarea impozitelor pentru autovehiculele de transport de marfăcu masa autorizatăegalăsau mai mare de 12 tone;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. ___________/_______2020;
 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. ___________/_______2020;
 •  raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. ___________/_______2020;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate,  nr._________/_______2020;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr._________/_______2020;
 • prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizionalã în administraţia publicã;
 • Procesul-verbal de afişare a Proiectului de hotãrâre iniţiat, nr. _____ din _____2020;
 • Procesul-verbal privind rezultatul afişãrii, nr. _______ din _____2020;

 

În temeiul art. 87, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. c) și art.139 alin. (3) lit. c)  din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

CAP.I – IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLÃDIRI

Art.1 – IMPOZITUL PE CLÃDIRILE PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICEPE ANUL 2021,

 1. CLĂDIRI REZIDENȚIALE

(1)Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul  pe clădiri se  calculează  prin aplicarea cotei de 0,1 %, asupra valorii impozabile a clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, conform Anexei nr.1,  care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(3)În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se ia in calcul valoarea impozabilă cea mai mare, corespunzătoare materialului cu ponderea cea mai mare.

(4)Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol sau la mansardă, exceptând suprafeţele podurilor neutilizate ca locuinţă, ale scărilor şi teraselor neacoperite.

(5)Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafaţa construită desfăşurată a clădirii se determină prin înmulţirea suprafeţei utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,4.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate, cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevãzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(7) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie, se reduce cu 0,10.

(8) Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(9)În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 50% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

B. CLĂDIRI NEREZIDENŢIALE

(1)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3 %  asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.

Pentru anul 2021 se va aplica cota de 1,3 %.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(3) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculată conform prevederilor alin. (1), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile.

C. CLĂDIRI CU DESTINAŢIE MIXTĂ

(1)Calculul impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice

În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculează prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial, conform art.1 lit. A, cu  impozitul determinat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial,conform art.1 lit. B.

(2) În cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art.1 lit. A.

(3)Dacă suprafeţele folosite în scop rezidenţial şi cele folosite în scop nerezidenţial nu pot fi evidenţiate distinct, se aplică următoarele reguli:

a)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care nu se desfăşoară nicio activitate economică, impozitul se calculează conform art.1 lit. A;

b)în cazul în care la adresa clădirii este înregistrat un domiciliu fiscal la care se desfăşoară activitatea economică, iar cheltuielile cu utilităţile sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfăşoară activitatea economică, impozitul pe clădiri se calculează conform art.1 lit. B.

ART.2 – IMPOZITUL PE CLÃDIRILE PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICEPE ANUL 2021.

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de persoanele juridice:

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,3 % asupra valorii impozabile a clădirii.

(2)Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,6 %, inclusiv, asupra valorii impozabile a clădirii.

(3)Pentruclădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul clădirilor cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice, impozitul se determină prin însumarea impozitului calculat pentru suprafaţa folosită în scop rezidenţial conform alin. (1), cu impozitul calculat pentru suprafaţa folosită în scop nerezidenţial, conform alin. (2) sau (3).

(5) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri, valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:

a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;

b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;

d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;

e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;

f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.

(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării.

(7)Prevederile alin. (6) nu se aplică în cazul clădirilor care aparţin persoanelor faţă de care a fost pronunţată o hotărâre definitivă de declanşare a procedurii falimentului.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%.

(9)În cazul în care proprietarul clădirii pentru care se datorează taxa pe clădiri nu a actualizat valoarea impozabilă în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, diferenţa de taxă faţă de cea stabilită conform alin. (1) sau (2), după caz, va fi datorată de proprietarul clădirii.

ART.3 - DECLARAREA, DOBÂNDIREA, ÎNSTRĂINAREA ŞI MODIFICAREA CLĂDIRILOR

(1) Impozitul pe clădiri este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate clădirea la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul dobândirii sau construirii unei clădiri în cursul anului, proprietarul acesteia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe clădiri începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3)Pentru clădirile nou-construite, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizaţia de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b) pentru clădirile executate integral la termenul prevăzut în autorizaţia de construire, data din aceasta, cu obligativitatea întocmirii procesului-verbal de recepţie în termenul prevăzut de lege;

c) pentru clădirile ale căror lucrări de construcţii nu au fost finalizate la termenul prevăzut în autorizaţia de construire şi pentru care nu s-a solicitat prelungirea valabilităţii autorizaţiei, în condiţiile legii, la data expirării acestui termen şi numai pentru suprafaţa construită desfăşurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speţă pereţi şi acoperiş. Procesul-verbal de recepţie se întocmeşte la data expirării termenului prevăzut în autorizaţia de construire, consemnându-se stadiul lucrărilor, precum şi suprafaţa construită desfăşurată în raport cu care se stabileşte impozitul pe clădiri.

(4)Declararea clădirilor în vederea impunerii şi înscrierea acestora în evidenţele autorităţilor administraţiei publice locale reprezintă o obligaţie legală a contribuabililor care deţin în proprietate aceste imobile, chiar dacă ele au fost executate fără autorizaţie de construire.

(5) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unei clădiri este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul va fi datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra clădirii la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(6) În cazul extinderii, îmbunătăţirii, desfiinţării parţiale sau al altor modificări aduse unei clădiri existente, inclusiv schimbarea integrală sau parţială a folosinţei, precum şi în cazul reevaluării unei clădiri, care determină creşterea sau diminuarea impozitului, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data modificării respective şi datorează impozitul pe clădiri determinat în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(7) În cazul desfiinţării unei clădiri, proprietarul are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data demolării sau distrugerii şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor, inclusiv în cazul clădirilor pentru care nu s-a eliberat autorizaţie de desfiinţare.

(8) Dacă încadrarea clădirii în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe clădiri, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(9) În cazul clădirilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile <LLNK 11996     7 11 211   0 57>Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea de cadastru, ca anexă la declaraţia fiscală.

(10) În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b) în cazul încetării contractului de leasing, impozitul pe clădiri se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află clădirea, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

(11) Taxa pe clădiri se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

(12) Persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

(13) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe clădiri datorate, persoana care datorează taxa pe clădiri are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

(14) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

(15)Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

ART.4 - PLATA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLÃDIRI

(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de  10%.

(3) Impozitul pe clădiri, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(4) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(5) Taxa pe clădiri se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

 

CAP.II – IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN

 

ART. 5 CALCULUL IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN

(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.

(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,  impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută Anexa nr.3, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre,  iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie  (3,00) corespunzător rangului de localitate III.

(4)În cazul persoanelor juridice, impozitul pe teren amplasat in intravilan, se stabileste conform Anexei nr.4, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, excepţie facând prevederile alin. (2)-(3) care prevad cã,  pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se calculează conform Anexei nr.5,care face parte integrantã din prezenta hotarâre, numai dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii:

a) au prevăzut în statut, ca obiect de activitate, agricultură;

b) au înregistrate în evidenţa contabilă, pentru anul fiscal respectiv, venituri şi cheltuieli din desfăşurarea obiectului de activitate prevăzut la lit. a).

(5) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.6,care face parte integrantã din prezenta hotarâre. înmulţită cu coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut la Anexa nr.1, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(6) Înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente, anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei.

ART.6 -  DECLARAREA ŞI DATORAREA IMPOZITULUI ŞI A TAXEI PE TEREN

(1) Impozitul pe teren este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care are în proprietate terenul la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2)În cazul dobândirii unui teren în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, şi datorează impozit pe teren începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul în care dreptul de proprietate asupra unui teren este transmis în cursul unui an fiscal, impozitul este datorat de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra terenului la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior anului în care se înstrăinează.

(4) Dacă încadrarea terenului în funcţie de rangul localităţii şi zonă se modifică în cursul unui an sau în cursul anului intervine un eveniment care conduce la modificarea impozitului pe teren, impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul modificării categoriei de folosinţă a terenului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o nouă declaraţie de impunere la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data modificării folosinţei, şi datorează impozitul pe teren conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(6) În cazul terenurilor la care se constată diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile <LLNK 11996     7 11 211   0 16>Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafeţele care corespund situaţiei reale, dovedite prin lucrări de cadastru. Datele rezultate din lucrările de cadastru se înscriu în evidenţele fiscale, în registrul agricol, precum şi în cartea funciară, iar impozitul se calculează conform noii situaţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se înregistrează la organul fiscal local lucrarea respectivă, ca anexă la declaraţia fiscală.

(7) În cazul unui teren care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe teren se datorează de locatar, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost încheiat contractul;

b) în cazul în care contractul de leasing financiar încetează altfel decât prin ajungerea la scadenţă, impozitul pe teren se datorează de locator, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care terenul a fost predat locatorului prin încheierea procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing;

c) atât locatorul, cât şi locatarul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se află terenul, în termen de 30 de zile de la data finalizării contractului de leasing sau a încheierii procesului-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing însoţită de o copie a acestor documente.

(8) Taxa pe teren se datorează pe perioada valabilităţii contractului prin care se constituie dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. În cazul contractelor care prevăd perioade mai mici de un an, taxa se datorează proporţional cu intervalul de timp pentru care s-a transmis dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

(9) Persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care intră în vigoare contractul prin care se acordă dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă, la care anexează o copie a acestui contract.

(10) În cazul unei situaţii care determină modificarea taxei pe teren datorate, persoana care datorează taxa pe teren are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află terenul, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a înregistrat situaţia respectivă.

(11) Declararea terenurilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor terenuri la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

(12) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe teren.

(13) Impozitul pe teren se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(14) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(15) Impozitul pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(16) În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, prevederile alin. (2) şi (3) se referă la impozitul pe teren cumulat.

(17) Taxa pe teren se plăteşte lunar, până la data de 25 a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului prin care se transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă.

CAP. III -  IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

ART.7  Impozitului pe mijloacele de transport

(1) Orice persoană care are în proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat/înregistrat în România datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport.

(2) Impozitul pe mijloacele de transport se datorează pe perioada cât mijlocul de transport este înmatriculat sau înregistrat în România.

(3) Impozitul pe mijloacele de transport se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale unde persoana îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(4) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de locatar.

ART.8  Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijloacele de transport se calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport.

(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din aceasta cu suma corespunzătoare din Anexa nr.7, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%, în baza prezentei hotarâri.

(4) În cazul unui ataş, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele respective.

(5) În cazul unui autovehicul de transport de marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.9, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(6)În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în Anexa nr.10, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(7) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (6), taxa asupra mijlocului de transport este egală cu suma corespunzătoare din Anexa nr.8, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(8) În cazul mijloacelor de transport pe apă, impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa 12, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(9) În înţelesul prezentului articol, capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transport se stabileşte prin cartea de identitate a mijlocului de transport, prin factura de achiziţie sau un alt document similar.

ART.9    Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport

(1)Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.

(2) În cazul înmatriculării sau înregistrării unui mijloc de transport în cursul anului, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data înmatriculării/înregistrării, şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(3) În cazul în care mijlocul de transport este dobândit în alt stat decât România, proprietarul datorează impozit începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării acestuia în România.

(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(5) În cazul oricărei situaţii care conduce la modificarea impozitului pe mijloacele de transport, inclusiv schimbarea domiciliului, sediului sau punctului de lucru, contribuabilul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale cu privire la mijlocul de transport la organul fiscal local pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile, inclusiv, de la modificarea survenită, şi datorează impozitul pe mijloacele de transport stabilit în noile condiţii începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

(6) În cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia se aplică următoarele reguli:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează de locatar începând cu data de 1 ianuarie a anului următor încheierii contractului de leasing financiar, până la sfârşitul anului în cursul căruia încetează contractul de leasing financiar;

b) locatarul are obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la organul fiscal local în a cărui rază de competenţă se înregistrează mijlocul de transport, în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatarului, însoţită de o copie a acestor documente;

c) la încetarea contractului de leasing, atât locatarul, cât şi locatorul au obligaţia depunerii declaraţiei fiscale la consiliul local competent, în termen de 30 de zile de la data încheierii procesului-verbal de predare-primire a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului în posesia locatorului, însoţită de o copie a acestor documente.

(7) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului pe mijloacele de transport.

ART.10    Plata impozitului

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

(3) Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

CAP.  IV  TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR

ART.11 Orice persoană care trebuie să obţină un certificat, un aviz sau o autorizaţie menţionată în prezentul capitol trebuie să plătească o taxă la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale înainte de a i se elibera certificatul, avizul sau autorizaţia necesară.

ART.12 Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizaţiilor de construire şi a altor avize şi autorizaţii

(1) Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban, este egală cu suma stabilită conform Anexei nr. 11, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

(2) Taxa pentru prelungirea unui certificat de urbanism este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(3) Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism şi amenajarea teritoriului, este de 18,00 lei.

(4) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii de construire pentru o clădire rezidenţială sau clădire-anexă este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii.

(5) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte construcţii decât cele menţionate la alin. (4) este egală cu 1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente.

(6) Pentru taxele prevăzute la alin. (4) şi (5) stabilite pe baza valorii autorizate a lucrărilor de construcţie se aplică următoarele reguli:

a) taxa datorată se stabileşte pe baza valorii lucrărilor de construcţie declarate de persoana care solicită avizul şi se plăteşte înainte de emiterea avizului;

b) pentru taxa prevăzută la alin. (4), valoarea reală a lucrărilor de construcţie nu poate fi mai mică decât valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

c) în termen de 15 zile de la data finalizării lucrărilor de construcţie, dar nu mai târziu de 15 zile de la data la care expiră autorizaţia respectivă, persoana care a obţinut autorizaţia trebuie să depună o declaraţie privind valoarea lucrărilor de construcţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale;

d) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care se depune situaţia finală privind valoarea lucrărilor de construcţii, compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale are obligaţia de a stabili taxa datorată pe baza valorii reale a lucrărilor de construcţie;

e) până în cea de-a 15-a zi, inclusiv, de la data la care compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale a comunicat valoarea stabilită pentru taxă, trebuie plătită orice diferenţă de taxă datorată de către persoana care a primit autorizaţia sau orice diferenţă de taxă care trebuie rambursată de autoritatea administraţiei publice locale.

(7) Taxa pentru prelungirea unei autorizaţii de construire este egală cu 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizaţiei iniţiale.

(8) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de desfiinţare, totală sau parţială, a unei construcţii este egală cu 0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părţii desfiinţate.

(9) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoarea de  18,00 lei.

(10) În termen de 30 de zile de la finalizarea fazelor de cercetare şi prospectare, contribuabilii au obligaţia să declare suprafaţa efectiv afectată de foraje sau excavări, iar în cazul în care aceasta diferă de cea pentru care a fost emisă anterior o autorizaţie, taxa aferentă se regularizează astfel încât să reflecte suprafaţa efectiv afectată.

(11) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei necesare pentru lucrările de organizare de şantier în vederea realizării unei construcţii, care nu sunt incluse în altă autorizaţie de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de şantier.

(12) Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de amenajare de tabere de corturi, căsuţe sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţie.

(13) Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de la 11,00 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie.

(14) Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu este de 16,00 lei, inclusiv, pentru fiecare record.

(15) Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă este de 11,00 lei.

ART.13 TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI

(1) Taxa pentru eliberarea autorizaţiilor sanitare de funcţionare este de 24,00 lei.

(2) Taxele pentru eliberarea atestatului de producător, respectiv pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol  sunt de 16,00 lei ( 4,00 lei atestat de producator si 12,00 lei carnet de comercializare).

(3) Persoanele a căror activitate se încadrează în grupele 561 - Restaurante, 563 - Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor şi 932 - Alte activităţi recreative şi distractive potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, actualizată prin <LLNK 12007   337 50CL01   0 70>Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, datorează bugetului local al comunei, oraşului sau municipiului, după caz, în a cărui rază administrativ-teritorială se desfăşoară activitatea, o taxă pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizaţiei privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în funcţie de suprafaţa aferentă activităţilor respective, în sumă de:

 

TAXA PENTRU ELIBERAREA AUTORIZAŢIILOR PENTRU DESFĂŞURAREA UNOR ACTIVITĂŢI

 

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE  PENTRU ANUL FISCAL 2021

a) pânã la 25 mp

350

367

b) între 25 mp sI 50 mp inclusiv

1200

1256

c) intre 51 mp si 100 mp inclusiv

1800

1883

d) intre 101 mp si 150 mp inclusiv

2400

2511

e) intre 151 mp si 300 mp inclusiv

3600

3766

f) intre 301 mp si 400 mp inclusiv

3800

3975

g) intre 401 mp si 500 mp inclusive

4000

4184

h) intre 501 mp si 700 mp inclusiv

5500

5753

i) intre 701 mp si 900 mp inclusiv

7000

7322

j) peste 901 mp

8000

8368

 

(4) Autorizaţia privind desfăşurarea activităţii de alimentaţie publică, în cazul în care comerciantul îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege, se emite de către primarul în a cărui rază de competenţă se află amplasată unitatea sau standul de comercializare.

CAP. V TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMĂ ŞI PUBLICITATE

ART.14 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate

(1) Orice persoană care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană datorează plata taxei, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.

(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.

(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate, în cotã de 2%.

(4) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.

ART.15   Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate

(1) Orice persoană care utilizează un panou, un afişaj sau o structură de afişaj pentru reclamă şi publicitate, datorează plata taxei anuale prevăzute în prezentul articol către bugetul local al oraşului Nãsãud.

(2) Valoarea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se calculează anual prin înmulţirea numărului de metri pătraţi sau a fracţiunii de metru pătrat a suprafeţei afişajului pentru reclamă sau publicitate cu suma stabilită de consiliul local, conform Anexei nr.13, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

a) în cazul unui afişaj situat în locul în care persoana derulează o activitate economică, suma este de 34,00 lei.

b) în cazul oricărui altui panou, afişaj sau oricărei altei structuri de afişaj pentru reclamă şi publicitate, suma este de 24,00 lei.

(3) Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate se recalculează pentru a reflecta numărul de luni sau fracţiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afişează în scop de reclamă şi publicitate.

(4) Taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(5) Prin excepție de la alin. (4) taxa pentru afişajul în scop de reclamă şi publicitate, datorată aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată.

(6) Persoanele care datorează taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate sunt obligate să depună o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale în termen de 30 de zile de la data amplasării structurii de afişaj.

CAP. VI IMPOZITUL PE SPECTACOLE

ART.16 (1) Orice persoană care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă, are obligaţia de a plăti impozitul pe spectacole.

(2) Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă.

ART.17 - Calculul impozitului

(1) Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, conform Anexei nr.14, care face parte integrantã din prezenta hotarâre.

a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice.

(2) Suma primită din vânzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele plătite de organizatorul spectacolului în scopuri caritabile, conform contractului scris intrat în vigoare înaintea vânzării biletelor de intrare sau a abonamentelor.

    CAP.VII – ALTE TAXE

Art.18-  Taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativăeste în cuantum de 530,00 lei. Taxa se face venit la bugetul local.

Art.19 -Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileste taxa în cuantum de 40,00 lei.

Art.20- Se stabileşte taxa pentru soluționarea cererilor legale ale cetățenilor privind eliberarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor privind imobilele terenuri și construcții,în cuantum de 75,00 lei.

Art.21– Se stabileste taxa pentru solutionarea cererilor legale ale cetatenilor privind constatarea unor pagube sau altor evenimente produse pe imobile terenuri și constructii,în cuantum de 60,00 lei.

Art.22 – Se stabilește taxa de consultanță în vederea întocmirii documentației privind eliberarea autorizațiilor de liberă practică, în cuantum de 80,00 lei.

Art.23 – Se stabilește taxa pentru căutarea unor documente în arhivă, precum și eliberarea unor copii după aceste documente, conform Anexei nr.15, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

Art.24– Se stabilește taxa pentru eliberarea informațiilor de interes public solicitate pe suport hârtie, conform Anexei nr.15, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

CAP.VIII – SANCŢIUNI

ART.25 - Se stabilesc amenzile contravenţionale  aplicabile în anul 2021, pentru  persoanele fizice şi juridice, cuprinse in Anexa nr.16  care face parte integrantã din prezenta hotărâre.

CAP.IX – FACILITÃŢI FISCALE

ART.26 - Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clãdiri,  a impozitului pe teren şi a taxei asupra mijloacelor  de transport, datorate  pentru întregul an de cãtre persoanele fizice si persoanele juridice, pânã la data de 31 martie a anului fiscal 2021, Consiliul Local acordã o bonificaţie de 10%.

ART.27 -  Sunt scutite de la plata impozitului, cladirile care, potrivit legii, sunt clasate ca: monumente istorice de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale.

Art.28 -  Sunt scutite de la plata impozitului, clădirile utilizate pentru  furnizarea de servicii sociale de catre organizatii neguvernamentale și intreprinderi sociale ca furnizori de serviciii sociale.

Art.29 -  Este scutită de la plata impozitului clădirea folosită ca domiciliu, aflată in proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevazute la art.3 alin. (1) lit. b)  și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 arecunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei românedin decembrie 1989,cu modificările si completările ulterioare, excepție făcând suprafețele pentru care se desfășoară activitate economică.

CAP. X – DISPOZIŢII FINALE

Art.30 - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de 01.01.2021.

Art.31- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul oraşului Năsăud, prin biroul impozite şi taxe, biroul finaciar-contabil, compartimentul A.D.P.P., serviciul urbanism, compartimentul juridic şi compartimentul audit, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.32-Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al oraşului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, cãtre:

- Instituţia Prefectului Judeţului Bistriţa-Nãsãud;

- Biroul impozite şi taxe;

- S.P.C.L.E.P.;

- Biroul financiar-contabil;

- Compartimentul tehnic-investiţii;

- Compartimentul stare civilã ;

- Serviciul  Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

- Biroul Managementului Proiectelor Europene;

- Compartimentul gestiunea deşeurilor, mediu şi transporturi;

- Compartimentul agricol;

- Compartimentul de administrare a domeniului public şi privat;

- Compartimentul comercial;

- Compartimentul juridic;

- Compartimentul audit;

- Compartimentul relaţii cu publicul şi informaţii publice;

- Media localã.

PRIMAR,

Dorin-Nicolae VLAȘIN

 

ANEXA nr.1  la PH nr. __/2020                                                                                                                                                                                                             pag.1 - 2

VALORILE IMPOZABILE

pe metru pãtrat de suprafaţã construitã desfãşuratã la clãdiri, în cazul persoanelor fizice

-Valoarea impozabilã**) (lei/m2)

Nr.

crt.

 

 

TIPUL CLÃDIRII

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Cu instalaţii de apã, canalizare, electrice, încãlzire (condiţii cumulative***)

Fãrã instalaţii de apã, canalizare, electrice sau încãlzire

Cu instalaţii de apã, canalizare, electrice, încãlzire (condiţii cumulative***)

Fãrã instalaţii de apã, canalizare, electrice sau încãlzire

 

0

1

2

3

4

1

A. Clãdire cu cadre din beton armat sau cu pereţI exteriori tip caramidã arsã sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

1.000

600

1.048

629

2

B. Clãdire cu pereţii exteriori din lemn, din piatrã naturalã, din cãrãmidã nearsã, din vãlãtuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratment termic şi/sau chimic.

300

200

315

210

3

C.Clãdire anexã cu cadre din beton armat sau cu pereţI exteriori din cãrãmidã arsã sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic.

200

175

210

184

4

D. Clãdire anexã cu pereţii exteriori din lemn, din piatrã naturalã, din cãrãmidã nearsã, din vãlãtuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic

125

75

131

79

 

5

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresã încãperi amplaste la subsol, demisol şi/sau la mansarda, utilizate ca locuinţã în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit.A-D.

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

75% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

6

F. În cazul contribuabilului care deține la aceeaşi adresã încãperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansarda, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţã, în oricare dintre tipurile de clãdiri prevãzute la lit. A-D

 

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

50% din suma care s-ar aplica clãdirii

 

NOTA 1:

 

               1.Pentru determinarea suprafeţei construite desfãşurate, în cazul clãdirilor care nu pot fi efectiv mãsurate pe conturul exterior, asupra suparafeţei utile se aplicã coeficientul de transformare de 1,4.

               2. Valoarea impozabilă a clădirii, se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

    a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani şi 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;

    c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

3.    În cazurile în care nu sunt întrunite cumulativ aceste condiţii, se vor utiliza valorile impozabile, în lei/m2, prevãzute în col.4.

4.    În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal,pentru clãdirile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate date în administrare ori în folosinţã, dupã caz,  se stabileşte taxa pe clãdiri care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţii similare impozitului pe clãdiri.

5.Pentru determinarea valorilor impozabile, pe ranguri de localitãţi şi zone în cadrul acestora, la nivelurile menţionate în prezenta anexã se vor aplica urmãtorii coeficienţi de corecţie:

 

Zona în cadrul localitãţilor

Rangul localitãţii

III

A

2,30

B

2,20

C

2,10

D

2,00

 

6.Pentru clãdirile structurate în blocuri cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficienţii de corecţie menţionaţi la pct.1 vor fi diminuaţi cu 0,10.

NOTA 2: În conformitate cu prevederile art.456 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de la plata impozitului/ taxa pe clãdiri:

a) clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin <LLNK 12007   111 10 201   0 18>Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

b) clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

c) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 38>art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

d) clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

 

Anexa nr.2 la PH nr.------/2020                                                                                                    pag.1

IMPOZITUL/TAXA

pe terenurile situate în intravilan – terenuri cu construcţii

 

lei/ha/an -

Zona în cadrul localitãţii

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

A

6.545

6.862

B

4.447

4.662

C

2.113

2.215

D

1.230

1.290

Nota 1:

            *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

Nota 2: În conformitate cu prevederile art.464 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe teren/taxa :

     a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

    d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

ANEXA nr.3 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                                                                                 pag.1

IMPOZITUL/TAXA*)

pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la o altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii,

- lei/ha/an

Nr.

crt.

 

 

CATEGORIA   DE  FOLOSINŢĂ

 NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

30

22

20

16

2

Pãşune

21

19

15

13

22

20

16

14

3

Fâneaţã

21

19

15

13

22

20

16

14

4

Vie

47

35

28

19

50

37

30

20

5

Livadã

54

47

35

28

57

50

37

30

6

Pãduri sau alt teren cu vegetaţia forestierã

28

21

19

15

30

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

0

16

14

9

0

8

Drumuri şi  cãi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

Nota 1:

            *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Cosul fiscal,, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

      Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localitãţi, ţinându-se seama de ierarhizarea localitãţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementatã prin Legea nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localitãţI, la nivelurile prevãzute în anexa de mai sus se va aplica coeficientul de corecţie pozitivã pentru localitãţi urbane de rangul III (Nãsãud) de 3,00.

Nota 2: În conformitate cu prevederile art.464 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe teren/taxa :

     a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

    b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

    c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

    d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;.

 

Anexa nr.4 la PH nr.------/2020 

IMPOZITUL/TAXA

PE  TERENURILE AMPLASATE IN INTRAVILAN – TERENURI CU CONSTRUCŢII – PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

- lei/ha/an –

Zona în cadrul localitãţii

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

A

6.545

6.862

B

4.447

4.662

C

2.113

2.215

D

1.230

1.290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA nr.5 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                      pag.1

IMPOZITUL/TAXA*)

pe terenurile amplasate în intravilan pentru contribuabilii,persoane juridice

- orice altã categorie de folosinţã decât cea de terenuri cu construcţii -

- lei/ha/an

Nr.

crt.

 

 

CATEGORIA   DE  FOLOSINŢĂ

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

1

Teren arabil

28

21

19

15

30

22

20

16

2

Pãşune

21

19

15

13

22

20

16

14

3

Fâneaţã

21

19

15

13

22

20

16

14

4

Vie

47

35

28

19

50

37

30

20

5

Livadã

54

47

35

28

57

50

37

30

6

Pãduri sau alt teren cu vegetaţia forestierã

28

21

19

15

30

22

20

16

7

Teren cu ape

15

13

8

0

16

14

9

0

8

Drumuri şi  cãi ferate

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Neproductiv

0

0

0

0

0

0

0

0

Notã:

            *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz, în condiţiile similare impozitului pe teren.

      Pentru determinarea impozitului pe terenuri, diferenţiat pe ranguri de localitãţi, ţinându-se seama de ierarhizarea localitãţilor urbane şi rurale pe ranguri, reglementatã prin Legea nr.351/2001, privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a IV-a – Reţeaua de localitãţI, la nivelurile prevãzute în anexa de mai sus se va aplica coeficientul de corecţie pozitivã pentru localitãţi urbane de rangul III (Nãsãud) de 3,00.

 ANEXA nr.6 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                                                                                pag.1 - 2

IMPOZITUL/TAXA*)

pe terenurile amplasate în extravilan

- lei/ha/an

Nr.

crt.

 

ZONA

CATEGORIA   DE  FOLOSINŢÃ

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Zona

A

Zona

B

Zona

C

Zona

D

Zona

D

1

Teren cu construcţii

31

28

26

22-31

24

2

Arabil

50

48

45

42-50

45

3

Pãşune

28

26

22

20-28

21

4

Fâneaţã

28

26

22

20-28

21

5

Vie pe rod alta decât cea prevãzutã la nr. crt.5.1

55

53

50

49-55

52

6

Vie pânã la intrarea pe rod

X

X

X

0

0

7

Livadã pe rod, alta decât cea prevãzutã la nr crt.6.1

56

53

50

48-56

51

8

Livadã pânã la intrarea pe rod

X

X

X

0

0

9

Pãdure sau alt teren cu vegetaţie forestierã cu excepţia celui prevzut la nr. crt.7.1

16

14

12

8-16

9

10

Pãdure în vârstã de pânã la 20 de ani şi pãdure cu rol de protecţie

X

X

X

0

0

11

Teren cu apã, altul decât cel cu amenajãri piscicole

6

5

2

1-16

2

12

Teren cu amenajãri piscicole

34

31

28

26-34

28

13

Drumuri şi cãi ferate

X

X

X

0

0

14

Teren neproductiv

X

X

X

0

0

Notã: *) În conformitate cu prevederile Legii nr.227/2015, privind Cosul fiscal, , pentru terenurile proprietate publicã sau privatã a statului ori a unitãţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţã, se stabileşte taxa pe teren care reprezintã sarcina fiscalã a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţã, dupã caz. În condiţiile similare impozitului pe teren.

            ***). Impozitul pe ternul amplasat în extravilan se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului exprimatã în ha cu suma corespunzãtoare prevãzutã în tabelul de mai sus, înmulţitã cu urmãtorii coeficienţI de corecţie:

 

Zona în cadrul localitãţilor

Rangul localitãţii

III

A

2,30

B

2,20

C

2,10

D

2,00

 

Nota 2: În conformitate cu prevederile art.464 din Legea nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de plata impozitului pe teren/taxa :

a) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război şi a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

c) terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat şi a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate;

d) terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 12006    82180 302   2 71>art. 2 lit. a), c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările şi completările ulterioare;.

 ANEXA nr.7 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                                              pag.1

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT  

  

Nr.

Crt.

 

Tipuri de autovehicule

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Suma, în lei, pentru fiecare grupã de 200 cm3 sau fracţiune din acestea

Suma, în lei, pentru fiecare grupã de 200 cm3 sau fracţiune din acestea

 

I.              Vehicule nmatriculate (lei/200 cmc sau fractiune din aceasta)

1

 

 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri si autoturisme cu  

capacitatea cilindricã de pânã la 1600 cm3i  inclusiv

8

9

2

 Motociclete, tricicluri, cvadricicluri  cu  capacitatea

cilindricã peste 1600 cm3i  inclusiv

9

10

3

 

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 1601 cm3 şi 2000 cm3 inclusiv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

18

20

4

 

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2001 cm3 şi0 2600 cm3 inclusiv

72

76

5

Autoturisme cu capacitatea cilindricã între 2601 cm3 şi 3000 cm3 inclusiv

144

151

6

Autoturisme cu capacitatea cilindricã de peste 3.001 cm3

290

304

7

Autobuze, autocare, microbuze

24

26

8

 

 

Alte autovehicule cu masa totalã maximã autorizate de pânã la 12 tone inclusiv, precum şi  autoturismele de teren din producţie internã

30

33

9

Tractoare înmatriculate

18

20

II.             Vehicule inregistrate (lei/200 cmc)

10

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã < 4800 cmc

2-4

5

11

Vehicule înregistrate cu capacitate cilindricã > 4800 cmc

4-6

7

12

Vehicule fãrã capacitate cilindricã evidentiata

50,00 lei/an – 150 lei/an

53 lei/an

 

NOTA : În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

ANEXA nr.8 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                                                        pag.1

  

IMPOZITUL PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

PENTRU REMORCI, SEMIREMORCI SI RULOTE

 

 

Masa totalã maximã autorizatã

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Impozitul, în lei

Impozitul, în lei

a) pânã la 1 tonã inclusiv

9

10

b) peste 1 tonã dar nu mai mult de 3 tone, inclusiv

34

36

c) peste 3 tone dar nu mai mult de 5 tone, inclusiv

52

55

d) peste 5 tone

64

67

NOTA :  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

 

Anexa nr.9 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                pag    1-2

 

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2021

Autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE APROBATE  PENTRU ANUL FISCAL 2021

 

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneu­matică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneuma tică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

I.

Vehicule cu două axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 13 tone

0

142

0

142

 

 

2.

Masa de cel puţin 13 tone, dar mai mică de 14 tone

142

395

142

395

 

 

3.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 15 tone

395

555

395

555

 

 

4 .

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 18 tone

555

1257

555

1257

 

 

5.

Masa de cel puţin 18 tone

555

1257

555

1257

 

II.

Vehicule cu 3 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 15 tone, dar mai mică de 17 tone

142

248

142

248

 

 

2 .

Masa de cel puţin 17 tone, dar mai mică de 19 tone

248

509

248

509

 

 

3.

Masa de cel puţin 19 tone, dar mai mică de 21 tone

509

661

509

661

 

 

4 .

Masa de cel puţin 21 tone, dar mai mică de 23 tone

661

1019

661

1019

 

 

5.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

1019

1583

1019

1583

 

  

6.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 2 6 tone

1019

1583

1019

1583

 

 

7.

Masa de cel puţin 2 6 tone

1019

1583

1019

1583

 

III

 

Vehicule cu 4 axe

 

 

 

 

 

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

661

670

661

670

 

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 27 tone

670

1046

670

1046

 

 

3.

Masa de cel puţin 27 tone, dar mai mică de 2 9 tone

1046

1661

1046

1661

 

 

4 .

Masa de cel puţin 2 9 tone, dar mai mică de 31 tone

1661

2464

1661

2464

 

 

5.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 32 tone

1661

2464

1661

2464

 

 

6.

Masa de cel puţin 32 tone

1661

2464

1661

2464

 

                 

 

Anexa nr.10 la PH nr.------/2020                                                                                                                                              pag    1-2

Nivelurile impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 470 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile în anul fiscal 2021

 

Combinaţii de autovehicule (autovehicule articulate sau trenuri rutiere) de transport marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare de 12 tone

 

 

 

Numărul axelor şi masa totală maximă autorizată

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE APROBATE  PENTRU ANUL FISCAL 2021

 

 

 

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneu­matică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

Vehicule cu sistem de suspen­sie pneuma tică sau un echiva­lent

recunoscut

Vehicule cu alt sistem de suspensie

 

I.

Vehicule cu 2+1 axe

 

 

1.

Masa de cel puţin 12 tone, dar mai mică de 14 tone

0

0

0

0

 

 

2.

Masa de cel puţin 14 tone, dar mai mică de 16 tone

0

0

0

0

 

 

3.

Masa de cel puţin 16 tone, dar mai mică de 18 tone

0

64

0

64

 

  

4 .

Masa de cel puţin 18 tone, dar mai mică de 20 tone

64

147

64

147

 

5.

Masa de cel puţin 20 tone, dar mai mică de 22 tone

147

344

147

344

 

6.

Masa de cel puţin 22 tone, dar mai mică de 23 tone

344

445

344

445

 

7 .

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

445

803

445

803

 

8.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 28 tone

803

1.408

803

1.408

 

9.

Masa de cel puţin 28 tone

803

1.408

803

1.408

II.

Vehicule cu 2+2 axe

 

1.

Masa de cel puţin 23 tone, dar mai mică de 25 tone

138

321

138

321

 

2.

Masa de cel puţin 25 tone, dar mai mică de 2 6 tone

321

528

321

528

 

3.

Masa de cel puţin 26 tone, dar mai mică de 28 tone

528

775

528

775

 

4 .

Masa de cel puţin 28 tone, dar mai mică de 2 9 tone

775

936

775

936

 

5.

Masa de cel puţin 29 tone, dar mai mică de 31 tone

936

1537

936

1537

 

6.

Masa de cel puţin 31 tone, dar mai mică de 33 tone

1.537

2133

1.537

2133

 

7 .

Masa de cel puţin 33 tone, dar mai mică de 36 tone

2.133

3239

2.133

3239

 

8.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

2.133

3239

2.133

3239

 

9.

Masa de cel puţin 38 tone

2.133

3239

2.133

3239

III

Vehicule cu 2+3 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.698

2.363

1.698

2.363

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 40 tone

2.363

3.211

2.363

3.211

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone

2.363

3.211

2.363

3.211

IV.

Vehicule cu 3+2 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

1.500

2.083

1.500

2.083

 

2.

 

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de 4 0 tone

2.083

2.881

2.083

2.881

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 4 4 tone

2.881

4.262

2.881

4.262

 

4.

Masa de cel puţin 44 tone

2.881

4.262

2.881

4.262

V.

Vehicule cu 3+3 axe

 

1.

Masa de cel puţin 36 tone, dar mai mică de 38 tone

853

1.032

853

1.032

 

2.

Masa de cel puţin 38 tone, dar mai mică de

4 0 tone

1.032

1.542

1.032

1.542

 

3.

Masa de cel puţin 40 tone, dar mai mică de 4 4 tone

1.542

2.454

1.542

2.454

 

4 .

Masa de cel puţin 44 tone

1.542

2.454

1.542

2.454

                         

ANEXA nr.11 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                                                            pag.1 - 1

 

TAXA

pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor

 - lei -

1.Taxã pentru eliberarea certificatului de urbanism, în mediul urban

 

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Suprafaţa pentru care se obţine certificatul de urbanism (art.474 alin.1)

a) pânã la 150 minclusiv

5-6

7

b) între 151 şi 250 m2 inclus

6-7

8

c) între 251 şi 500 m2 inclusiv

7-9

11

d) între 501 şi 750 m2 inclusiv

9-12

14

e)între 751 şi 1000 m2 inclusiv

12-14

17

f) peste 1000 m2                                                                                                                                            

14 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depãşeşte 1.000 mp

19 + 0,01 lei/mp pentru fiecare mp care depãşeşte 1.000 mp

2. Taxã pentru avizarea certificatului de urbanism de cãtre comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de cãtre primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului judeţean, se stabilește de consilul local în sumă de până la 15 lei, inclusiv. (art.474 alin 4)

0-15,00 lei

18,00 lei

3.  Taxa pentru eliberarea autorizaţiei de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare şi prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice şi a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol şi alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecţiune şi explorare şi se calculează prin înmulţirea numărului de metri pătraţi de teren ce vor fi efectiv afectaţi la suprafaţa solului de foraje şi excavări cu o valoare cuprinsă între 0 şi 15 lei.<LLNK820003139666100001>

 (art.474 alin 10)

0-15,0 lei

pentru fiecare mp afectat

18,00 lei

pentru fiecare mp afectat

4.Taxa pentru autorizarea amplasării de chioşcuri, containere, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame situate pe căile şi în spaţiile publice este de până la 8 lei, inclusiv, pentru fiecare metru pătrat de suprafaţă ocupată de construcţie..(art.474 alin.14)

 

8,00-10,00  lei

pentru fiecare mp de suprafaţã ocupatã de construcţie

 

11,00 lei

pentru fiecare mp de suprafaţã ocupatã de construcţie

5. Taxa pentru eliberarea unei autorizaţii privind lucrările de racorduri şi branşamente la reţele publice de apă, canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie şi televiziune prin cablu se stabileşte de consiliul local şi este de până la 13 lei, inclusiv, pentru fiecare racord. <LLNK820003139668100001>

 (art.474 alin 15)

 

0-13,00 lei

pentru fiecare racord

 

16,00 lei

pentru fiecare racord

6. Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă se stabileşte de către consiliile locale în sumă de până la 9 lei, inclusiv.<LLNK820003139669100001>

 (art.474 alin16)

0-9,00 lei

11,00 lei

       

 

NOTÃ:  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, sunt scutite de taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor următoarele:

a) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt veterani de război, văduve de război sau văduve nerecăsătorite ale veteranilor de război;

b) certificatele, avizele şi autorizaţiile ai căror beneficiari sunt persoanele prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

ANEXA nr.12 la PH nr.------/2020                                                                                                                                                                                                                            pag.1 – 1

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APÃ -2021 (art.470 ali.8)

 

MIJLOACE DE TRANSPORT PE APĂ

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

 

 

1.Luntre, bãrci fãrã motor, folosite pentru pescuit si uz personal

21

22

2.Bãrci fãrã motor, folosite în alte scopuri

56

59

3.Bãrci cu motor

210

220

4.Nave de sport si agrement (între 0-1.119)

0-1.119

534

5.Scutere de apã

210

220

6. Remorchere si impingãtoare:

X

X

a)       Pânã la 500 CP, incluziv

559

585

b)      Peste 500 CP si pânã la 2000 CP, inclusiv

909

951

c)       Peste 2000 CP si pânã la 4000 CP, inclusiv

1.398

1.463

d)      Peste 4000  CP

2.237

2.340

7. vapoare – pentru fiecare 1000 tdw sau fractiune din acesta

182

191

8. Ceamuri, slepuri si baraje fluviale:

X

X

a)cu capacitatea de încarcare pânã la 1500 de tone, inclusiv

182

191

b)cu capacitatea de încarcare de peste 1500 de tone si pânã la 3000 tone, inclusiv

280

293

c) cu capacitatea de încãrcare de peste 3000 de tone.

490

513

  NOTA :  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, nu se datorează impozitul pe mijloacele de transport pentru:

 a) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

b) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

c) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la <LLNK 11990   118 411832   1 37>art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;

d) mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi <LLNK 12004   341 10 202   4 39>art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu

 

Anexa nr.13 la PH nr.------/2020

TAXA PENTRU AFIȘAJ IN SCOP DE RECLAMÃ ȘI PUBLICITATE

lei/m2(fracţiune de m2) /an

 

 
 
Denumirea taxei

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

1. In cazul unui afişaj situat in locul in care persoana deruleazã o activitate economicã suma este de până la 32,00 lei, inclusiv (art.478 alin.2 lit.a)

 

32

 

34

2. In cazul oricãrui altui panou, afişaj sau oricărei alte structuri de afişaj  pentru reclamã și publicitate suma este de până la 23 lei, inclusiv (art.478  alin2 lit.”b”)

 

23

 

24

 

 

 

NOTÃ:

1. Se excepteazã de la platã serviciile de reclamã şi publicitate realizate prin mijloace de informare în masã, scrise si audiovizuale, persoanele fizice si persoanele juridice.

2. Taxa pentru serviciile de reclama si publicitate, stabilita in baza unui contract sau a unei alt fel de intelegere incheiata cu alta persoana, se calculeaza prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate. Taxa pentru servicii de reclama si publicitate se varsa la bugetul local, lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei in care a intrat in vigoare contractul de prestari servicii de reclama si publicitate.

 

Anexa nr.14 la PH nr.------/2020 

IMPOZITUL PE SPECTACOLE,

MANIFESTARE ARTISTICÃ SAU DISTRACTIVÃ

(art.481 alin.2 lit.a și b)

                                                                                                                                      

 

 
 
Felul activitãţii

 

NIVELURILE APLICABILE IN ANUL FISCAL 2021

Impozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor, dupã cum urmeazã:

               a) 2%, în cazul unui spectacol de teatru, de exemplu o piesă de teatru, balet, operă, operetă, concert filarmonic sau altă manifestare muzicală, prezentarea unui film la cinematograf, un spectacol de circ sau orice competiţie sportivă internă sau internaţională;

            b)  5% în cazul oricărei altei manifestări artistice.

 

Notã:  În conformitate cu prevederile  Legii nr.227/2015, privind Codul fiscal, spectacolele organizate în scopuri umanitare sunt scutite de la plata impozitului pe spectacole.

Anexa nr.15 la PH nr.------/2020

REGULAMENT

privind stabilirea şi încasarea unor taxe pentru prestarea unor servicii în interesul persoanelor fizice şi juridice

pentru anul 2021

CAP. I

Art.1.(1) – Pentru soluţionarea cererilor legale ale cetãţenilor privind eliberarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor  privind imobilele terenuri şi construcţii, se stabilește taxa de 75,00 lei.

(2) – Se stabileste taxa pentru solutionarea cererilor legale ale cetaţenilor, privind constatarea unor pagube sau alte evenimente produse pe imobile terenuri si constructii, in cuantum de 60,00 lei.

Art.2.(1) – Cetãţenii care doresc eliberarea  procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor/ notei de constatare vor depune în acest sens, o cerere la compartimentul relaţii cu publicul. Formularul de cerere este pus la dispoziţia cetãţeanului în mod gratuit.

(2) – Cererea va fi însoţitã de dovada achitãrii taxei stabilite la art.1.

(3) – Procesul-verbal de recepție și nota de constatare se vor elibera în termenul legal de cãtre compartimentele urbanism si amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public si privat si respectiv, compartimentul agricol/alte compartimente de specialitate.

Art.3. – Pentru desfacerea casatoriei (divort pe cale administrativa) a fost stabilitã taxa de 530,00 lei.

Art.4 – Se stabileşte taxa de consultanţã în vederea întocmirii documentaţiei privind eliberarea autorizaţiilor de liberã practicã, în cuantum de 80,00 lei.

Art.5-Pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri, deţinute de consiliile locale, se stabileste taxa în cuantum de 40,00 lei.

Art.6.(1) – Taxele instituite în prezentul regulament se vor achita în numerar, anticipat eliberãrii documentelor solicitate, la casieria biroului impozite şi taxe din cadrul Primãriei oraşului Nãsãud.

(2) – În caz de renunțare  la cerere, taxa achitatã se va restitui solicitantului.

(3) – Cetãţeanul nu va putea solicita restituirea taxei în cazul în care, rezolvarea nu este posibilã din culpa sa.

Art.7 - Veniturile prevãzute la art. 1, art. 3-6, vor fi utilizate pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a compartimentelor de specialitate care asigurã prestarea acestor servicii, respectiv cheltuieli materiale (dotãri, amenajãri spaţii, întreţinere  sisteme de calcul şi implementare de programe destinate optimizãrii activitãţii, achiziţionare de materiale consumabile şi alte cheltuieli necesare pentru asigurarea de condiţii normale de muncã a funcţionarilor desemnaţi pentru prestarea acestor servicii).

CAP. II

Taxe speciale administrate de biroul secretariat, relații cu publicul și arhivă

Art.8 – Pentru căutarea unor documente în arhivă, precum și eliberarea unor copii după aceste documente, se stabilește taxa de 20,00 lei/document, la care se adaugă taxa de 1,00 pentru fiecare pagină eliberată.

Art.9 – Pentru eliberarea informațiilor de interes public solicitate pe suport hârtie, se stabilește taxa de 1,00 leu/pagină, reprezentând costul serviciilor de copiere.

Art.10. – Veniturile prevăzute la art. 9 și art. 10 vor fi utilizate pentru acoperirea costurilor serviciilor de copiere.

Art.11.  – Taxele instituite prin prezentul regulament, constituie venit integral la bugetul local al oraşului Nãsãud.

Art.12 – Încasarea şi urmãrirea taxelor stabilite prin prezentul regulament vor fi realizate de cãtre biroul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art.13 – Sumele rãmase neutilizate din taxele încasate se reporteazã în anul urmãtor cu aceeaşi destinaţie.

Anexa nr.16 la PH nr.------/2020

AMENZI CONTRAVENŢIONALE

aplicabile conform Legii nr.227/2015, Cod fiscal, - pentru persoane fizice

- lei -

 
Contravenţia sancţionatã

NIVELURILE APROBATE  - Legea nr.227/2015 – Cod fiscal

NIVELURILE STABILITE/INDEXATE 

  PENTRU ANUL FISCAL 2021

Art. 493.(3) Contravenţia prevãzutã la  alin.2 lit.”a”
Depunerea peste termen a declaraţiilor de impunere

 

De la 70 la 279

 

De la 73 la 290

Art.493.(3)Contravenţia prevãzutã la alin.2 lit.”b”  -
Nedepunerea declaraţiilor de impunere, nerespectarea prevederilor referitoare la înstrãinarea, înregistrarea, radierea bunurilor impozabile, comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate  precum şi refuzul de a furniza informaţii sau documente de natura celor ce privesc depãşirea termenului de 15 zile lucrãtoare de la data solicitãrii acestora

 

 De la  279 la 696

 

 

 De la  290 la 722

Art.493.(4) Încãlcarea normelor tehnice privind tipãrirea, înregistrarea, vânzarea, evidenţa şi gestionarea dupã caz a abonamentelor şi a biletelor de intrare la spectacole.

 

De la 325 la 1.578

 

De la 337 la 1.638

Art.493.(4.1) Necomunicarea informațiilor și a documentelor de natura celor prevăzute la art.494 alin.12 în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii solicitării, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la:

De la 500 la 2500

De la 519la 2.595

 

Notã: Conform art. 493, alin(5), în cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevãzute  în tabelul de mai sus se majoreazã cu 300 %.