PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 25.09.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Vlașin Dorin;

Absenți: dl. consilier local Marica Marius, dl. consilier local Oltean Dorel, dl. consilier local Bodea Marius.

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unei comisii pentru soluționarea contestației formulate cu privire la suma acordată Parohiei Ortodoxe Române Năsăud I prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 95/2020 privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2020 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 82/2020 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„ pentru”- 14 voturi;

„ împotriva ” -  0 voturi;

„ abțineri ” -  0 voturi.

 

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al U.A.T. Orașul Năsăud, pe anul 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru” 14 voturi;

„ împotriva” 0 voturi;

„ abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea constituirii unei comisii pentru soluționarea contestației formulate cu privire la suma acordată Parohiei Ortodoxe Române Năsăud I prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 95/2020 privind aprobarea proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă în anul 2020 de la bugetul local al orașului Năsăud, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 82/2020 privind aprobarea Ghidului de eligibilitate, al solicitantului, privind regimul finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al orașului Năsăud, pentru activități nonprofit de interes local,  în anul 2020 și Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2020 privind aprobarea Ghidului Solicitantului pentru ajutoarele financiare destinate cultelor religioase din orașul Năsăud pe anul 2020

Propunerile pentru desemnarea reprezentanților din partea Consiliului Local în Comisia pentru soluționarea contestației formulate cu privire la suma acordată Parohiei Ortodoxe Române Năsăud I prin Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 95/2020 sunt:

  • Dna. Consilier Șofroni Adela;
  • Dna. Consilier Buhai Mihaela;
  • Dna. Consilier Vîju Steluța;

În urma votului secret,  Dna. Consilier Șofroni Adela a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Buhai Mihaela a fost ales membru cu 13 voturi pentru, 1 împotrivă și 0 abțineri.

Dna. Consilier Vîju Steluța a fost ales membru cu 14 voturi pentru, 0 împotrivă și 0 abțineri.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotriva ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe termen de 1 an a  contractelor de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„ pentru ”    14 voturi;

„ împotrivă ”  0 voturi;

„ abțineri ”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Vlașin Dorin                                                             Șoldea Vasile