PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31.08.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud. 

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dna. consilier local Vîju Steluța;

La ședință mai participă: dl. Brisiuc Dan și  dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, dna. Lăpușneanu Iona, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna. Florea Fica, din cadrul Compartimentului Stare civilă și dl. Sârbu Radu, din cadrul presei locale.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:  

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C                                                                                                                                                                               

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 462 mp., înscris in C.F. nr. 30759 Năsăud, nr. top. 944/2/3, 944/2/4, 944/2/5, 944/2/6, 945/1, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor locali, ordinea de zi este suplimentată cu un nou proiect de hotărâre, respectiv:

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 85/2020 privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dna. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Mihai Eminescu, bl. 2C                                                                                                                                                                             

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna septembrie 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al orașului Năsăud în domeniul public al orașului Năsăud, a imobilului-teren în suprafață de 462 mp., înscris in C.F. nr. 30759 Năsăud, nr. top. 944/2/3, 944/2/4, 944/2/5, 944/2/6, 945/1, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 85/2020 privind acordarea unor premii familiilor domiciliate în orașul Năsăud, care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Diverse

Dl primar face următoarele mențiuni: ”Vă rog să îmi permiteți, doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, să vă mulțumesc domniilor voastre. Acest mandat, comparativ cu mandatul din anii 2012-2016, a fost un mandat bun din punct de vedere al activității Consiliului Local. Îmi exprim speranța că și pe mai departe, consilierii locali, indiferent de culoarea politică, vor veni în Consiliul Local cu gândul de a produce mutații în bine, de a genera investiți, de a dezvolta această comunitate și de a fi de acord și cu secțiunea de funcționare în bune condiții, așa cum se întâmplă lucrurile acum. Mă refer la criza epidemiologică.

Vă rog să fiți de acord, vom avea o rectificare de buget într-o ședință extraordinară săptămâna viitoare, și cu alocarea unei sume de aproximativ 65-70 mii lei pentru testarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic din școlile din Năsăud.

Am făcut o trecere în revistă în cadrul discuțiilor telefonice cu directorii școlilor din oraș și am constatat că sunt 2575 de elevi și 250 de copii la grădinița cu program prelungit. Total- 2825 de familii își trimit copiii la școlile din oraș. Ca atare, procedăm și noi în acest fel, cei care doresc. Nu îi putem obliga nici pe dascăli, nici personalul auxiliar și nici cel nedidactic, însă le oferim această șansă de a suporta din bugetul local contravaloarea testelor pentru SARS CoV-2 de așa natură încât să își trimită copiii la școală cu mai multă încredere. Este poate cel mai important eveniment care se va întâmpla în următoarele două decade. Dascălii vor intra în linia întâi, începând cu data de 14 septembrie, alături de polițiști, jandarmi, medici, etc,.

Ca atare, lucrurile sunt de o complexitate aparte.  Prestăm, ca și până acum, responsabilitate maximă. Haideți să ne punem în locul lor și să vedem, ce responsabilitate au ei din acest moment. După concluziile care le-am tras, la Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” 100% se va merge pe scenariul A, adică prezența la clasă 100%, la Colegiul ”G. Coșbuc”- 85% vor merge online pentru că sunt clasele terminale a 8-a și a 12-a. Conform obligativității instituite de lege, clasele terminale vor merge prin sistem de  învățământ față în față. Deci prin prezența fizică la clasă. La Liceul Economic- 100% prezență la clasă, Liceul Silvic- 100% prezență la clasă.

Am făcut, de aceea și venim cu această rectificare de buget, o estimare și am și comunicat cifrele pe care le putem transfera, pentru a asigura o parte din aparatura electronică, din laptopuri, internet. Este absolut regretabil că până în momentul de față, guvernanții nu au venit nici cu un cadru legal ferm, deoarece legea nu se discută, ci se respectă. Nu avem un cadru legal și nici resurse financiare pentru a veni în sprijinul școlilor. Cu toții suntem ușor îngrijorați pentru că avem o responsabilitate maximală legat de acest eveniment- începerea anului școlar. Ca atare sunt convins că veți fi de acord cu alocarea acestei sume prin rectificarea de buget care se va derula săptămâna viitoare pentru a acoperi contravaloarea testelor personalului didactic, personalului didactic auxiliar și nedidactic din școlile din Năsăud, Vă mulțumesc.”

Dna președinte de ședință, dna. consilier local Vîju Steluța dorește să facă următoarele mențiuni: ” Mâine este prima zi de toamnă. Doresc succes, în primul rând, colegilor mei profesori. Vor avea nevoie și de ajutorul lui Dumnezeu, având în vedere că trecem în linia întâi, dar și tuturor celorlalți colegi consilieri vă doresc să aveți o toamnă frumoasă și să aveți grijă de dumneavoastră.” 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Vîju Steluța                                                              Șoldea Vasile