Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel: 0263 361 026 Secretariat
tel: 0263 361 027 Relații cu Publicul
tel: 0263 361 295 Evidența Populației

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

   Poliția Locală

  Tel: 
Adresa: Piața Unirii, Nr.15

Programare online cărți de identitate

 ANUNȚ PUBLIC INIȚIERE PUZ Spațiu Comercial AXA

ANUNȚ PUBLIC INIȚIERE PUZ

Primăria orașului Năsăud, P-ta Unirii nr. 15, Jud. Bistrița -Năsăud, anunță persoanele interesate privind intenția de inițiere PUZ in vederea construirii: „Spațiu Comercial AXA, totem reclama, împrejmuire si branșamente utilități”, de către: Născu Viorel Vasile, Născu Rodica Dana și AXA NC COMEXIM SRL, domiciliati in orașul Năsăud, Str. Horea nr. 40 pe un teren din orașul Năsăud situat pe strada Bl Grănicerilor, identificat in CF NR. 30690, Nr. Cad. 30690 si CF NR. 30692, NR. CAD 30692

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale si Turismului nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de Informare si consultarea publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare si cu Regulamentul Local de implicare in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si de amenajare a teritoriului, in orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud.

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITĂ OBSERVAȚII SI PROPUNERI PRIVIND INTENȚIA DE ELABORARE A PLANULUI URBANISTIC ZONAL IN PERIOADA 23.06.2020 - 17.07.2020

PERSOANA RESPONSABILA CU INFORMAREA SI CONSULTAREA PUBLICULUI: Arh. șef Vasile Leahu

Adresa: Oraș Năsăud , telefon 0263-361026 , 361027,Fax 0263-361029, e-mail pon@primarianasaud.ro

Observațiile sunt necesare in vederea stabilirii cerințelor de elaborare a Planului Urbanistic zonal.

Răspunsul la observațiile transmise va fi pus la dispoziția publicului prin anunț la sediul Primăriei orașului Năsăud si prin anunț publicat pe pagina de internet pina la data de 17.07.2020

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pina la aprobarea planului sunt:

• Implicarea publicului in etapa pregătitoare

• Implicarea publicului in etapa de documentare si elaborare a studiilor de fundamentare.

• Implicarea publicului in etapa elaborării propunerilor

• Implicarea publicului in etapa aprobării P.U.G., conform prevederilor

Legii nr. 52/2003 si cf. Legii 544/2011.

• Implicarea publicului in monitorizarea implementării P.U.G.,

cf. Legii nr. 544/2001

DOCUMENT DE PLANIFICARE  A PROCESULUI DE INFORMARE

SI CONSULTARE PUBLICA PENTRU DOCUMENTATIA PUZ

 

In vederea ,, Întocmire documentație P.U.Z. pentru construire spațiu comercial AXA , totem reclama, împrejmuire si branșamente si utilități ” , pe un teren  înscris in CF NR. 30690, Nr. CAD. 30690 si CF NR. 30692 , NR.CAD 36092 situat in intravilanul orasului Năsăud .

Document elaborat in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Dezvoltării Regionale si Turismului NR. 2701/30.12.2010, pentru aprobarea metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism , cu modificările si completările ulterioare.

Persoanele responsabile cu coordonarea activităților de informare si consultare a publicului:

- Responsabil din partea Compartimentului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului Vasile  Leahu –Arh. Șef.

- Responsabil din partea Serviciului de Informații pentru cetățeni si Relații Publice George  Sârbu.

- Beneficiar Nascu Viorel Vasile , Nascu Rodica Dana , cu domiciliul in Năsăud, Str. Horea nr. 40 si AXA NC COMEXIM S.R.L. cu sediul in Năsăud Str. Horea nr. 40 

Proiectant General S.C. RUNCANIA –PROIECT S.R.L.: Bistrița , Str. A. Mureșianu , nr. 5, Bl. 5 Sc. A, Ap. 10.( reprezentant Arh. Cornel Ioan Runcan )Coordonator Urbanism Arh. Cornel Adrian Suciu ,atestat RUR.

1.DATE GENERALE

a)  Date de identificare a documentației ( denumire, amplasament, număr proiect, faza, data)

Denumire PUZ: ,, Construire spațiu comercial AXA , totem reclama, împrejmuire si branșamente si utilități   ”

Amplasament: Oraș Năsăud, Bl Grănicerilor FN., zona sud est pe o artera principala, respectiv bulevardul Grănicerilor, învecinându-se in partea de est cu terenuri proprietate privata, iar in partea de sud cu terenuri private, in partea de nord cu bulevardul Grănicerilor si in vest cu proprietăți private.

Destinația terenului  este arabil  are o suprafață de 1665 mp.         

b)  Date de identificare a beneficiarului: Nascu Viorel Vasile si Nascu Dana Rodica cu domiciliul in Năsăud, Str. Horea nr. 40 si AXA NC COMEXIM S.R.L. cu sediul in Năsăud Str. Horea nr. 40, jud. Bistrița –Năsăud

c)  Date de identificare a proiectantului 

Proiectant General S.C. RUNCANIA –PROIECT S.R.L.: Bistrița , Str. A. Mureșianu , nr. 5, Bl. 5 Sc. A, ,Ap. 10.

Coordonator Urbanism Arh. Cornel Adrian Suciu

d) Identificarea grupurilor ținta a parților potențial interesate , persoane fizice sau juridice, care pot fi afectați de prevederile propuse prin planul de urbanism ( denumire, adresa, telefon , reprezentant) si către care se vor transmite scrisori de notificare

e) Identificarea membrilor grupului de lucru ( denumire , adresa , telefon reprezentant)

Denumire : Primăria orasului Năsăud , Compartiment Urbanism si Amenajarea Teritoriului.

Adresa : P-ta Unirii nr. 15 tel 0263361027 , int. 33 reprezentant Vasile Leahu –Arh. șef

f) Actul de autoritate Publica de reglementare emis anterior ( Certificatul de Urbanism nr.58/03.06./2020)

2. CALENDARUL INFORMARII (date estimate si perioade ale informării)

a) In etapa pregătitoare

1. Data publicării anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z.-ului: 23.06.2020.

2. Modul de transmitere a anunțului de intenție privind elaborarea P.U.Z. –lui

Obligatoriu prin:

- publicarea pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud

- afișarea la sediul Primăriei orasului Năsăud

- afișarea pe panouri publicitare din zona de studiu

- transmiterea in scris a anunțului grupurilor ținta identificarea la cap 1

Opțional suplimentar prin:

- anunț in presa ( minim un anunț într-o zi lucrătoare într-un cotidian local )

- editare pliante – nu este cazul

- emisiune radio TV – nu este cazul

- dezbateri preliminare - nu este cazul

Perioada si modul de primire / depunere a sugestiilor scrise publicului :

- perioada de la apariție a anunțului 23.06.2020- 18.07.2020( 25 de zile calendaristice de la  data apariției anunțului)

- modul de depunere al sugestiilor la perioada indicata mai sus

Scrisori depuse la serviciul Relații cu Publicul intre orele 8.00-15.00

- comentarii pe pagina de internet a Primăriei orasului Năsăud la adresa w.w.w.primarianasaud.ro

- scrisori prin posta pe adresa instituției ( cu data de trimitere la perioada indicata )

- alte forme(explicitare)-adrese de e-mail, fax 0263-361029.

Data limita si modalitatea de răspuns( 15 zile de la data limita pentru depunere  de către public a sugestiilor si observațiilor in etapa I)

- modul de transmitere a răspunsurilor va fi conform cap.2, lit. a) pct. 2

 b)  In etapa elaborării propunerilor finale, avizării si aprobării documentației .

- data estimata 10.08.2020. Transmiterea rezultatului informării si consultării publicului      către structura de specialitate a Primarului orasului Năsăud.

2. Redactarea Raportului informării si consultării publicului

- data estimata 11.08.2020

3. Data limita de transmitere spre publicare a raportului informării  si modalitatea de publicare respectiv al contestațiilor si al observațiilor .

- data estimata 12.08.2020.

- modalitatea de publicare a raportului : publicarea pe pagina de internet al Primăriei   orasului Năsăud, la adresa: w.w.w.primarianasaud.ro, secțiunea Informații Publice, subsecțiunea Consultare Publica ,afișare la sediul Primăriei orasului Năsăud.

- data limita de contestare al raportului ( cel puțin 5 zile de la publicare )

- modul de  depunere a contestaților va fi identic cu cele stabilite la cap.2 lit. a).pct. 3

 - data de transmiterii raportului informării către Consiliul Local al orasului Năsăud spre însușire sau respingere : data estimata 11.09.0.2020.

Aceasta etapa se va îndeplini cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordinul Ministerului Dezvoltării regionale si Turismului nr. 2701/2010,cu modificările si completările ulterioare , respectiv prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala la administrația    publica, republicata (r1) si a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de   interes public, cu modificările si completările ulterioare .

Anunțul privind încheierea procedurii informaționale si consultare a publicului , va fi afișat la sediul Primăriei orasului Năsăud după data de 11.09. 2020.si pe siteul Primăriei www.primarianasaud.ro.

c) In etapa monitorizării implementării Planului Urbanistic Zonal

Aceasta etapa se desfășoară după aprobarea prin HCL a Planului Urbanistic Zonal  si se supune Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public , cu modificările si completările ulterioare .In acest sens, vor fi furnizate si puse la dispoziție in urma solicitărilor, conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public,cu modificările si completările ulterioare, planșa cu reglementările urbanistice , planșa de reglementari edilitare, planșa de reglementari a proprietarilor, precum si planșa de reglementari al terenurilor care reprezintă informații de interes public.

 

COMPARTIMENTUL DE URBANISM SI AMENAJARE  A TERITORIULUI

Arh. Șef

Ing. Vasile Leahu