Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru construirea magazinului Penny Market și Carmangerie, parcări auto, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, stâlp publicitare, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier, în orașul Năsăud

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a __ consilieri

Având în vedere : 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. ______________;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. _________________;
 • nota de fundamentare întocmită de către compartimentul Urbanism nr. ________________;
 • raportul Compartimentului Urbanism, nr. ______________________;
 • avizul de oportunitate al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • avizul de inițiere a întocmirii documentației de urbanism nr. 41974/19.12.2019;
 • cererea beneficiarilor, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. _______________;
 • Certificatul de urbanism nr. 176/24.09.2019 întocmit de Primăria orașului Năsăud și înregistrat sub nr. 37478/24.09.2019;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
 • Ordin M.L.P.A.T nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal”- Indicativ GM-010-2000;
 • prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în   elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului,     în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația  publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. ____________________;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. ________________;
 • procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr._________________;
 • procesul verbal de rezultat al afișării, nr. ______________________;

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin (7) lit. k) și art.139 alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se însușește Raportul informării și consultării publicului pentru construirea magazinului Penny Market și Carmangerie, parcări auto, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, stâlp publicitare, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier, în orașul Năsăud, prezentat în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. Se aprobă Planul urbanistic zonal pentru construirea magazinului Penny Market și Carmangerie, parcări auto, accese auto și pietonale, trotuare, sistematizare verticală, reclame pe fațadă și în parcare, stâlp publicitare, împrejmuire, branșamente la utilități și organizare de șantier, în orașul Năsăud, prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
 • Primarul orașului Năsăud;
 • Compartimentul Urbanism;
 • Compartimentul relații cu publicul;
 • Biroul Managementul proiectelor europene și administrarea monitorului local;
 • Beneficiarul cererii;
 • O.C.P.I. B-N;

 

Primarul orașului Năsăud

Mircea Romocea

 

Memoriu general

Regulament

Incadrare in localitate

Situatie existenta zonificare

Reglementări urbanistice Zonificare

Reglementări urbanistice Zonificare dwg

Reglementări rețele edilitare

Proprietate asupra terenurilor

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu, pentru ,,Construirea unui bloc de locuințe in regim de înălțime P+2E ”, în orașul Năsăud

 

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință extraordinară, în prezența a __ consilieri

 

Având în vedere : 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. ______________;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. ________________;
 • raportul Compartimentului Urbanism, nr. ______________________;
 • avizul de oportunitate al Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism;
 • avizul de inițiere a întocmirii documentației de urbanism nr.22373/30.01.2020;
 • cererea beneficiarului, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 23456/26.02.2020;
 • Certificatul de urbanism nr. 104/29.05.2019 întocmit de Primăria orașului Năsăud și înregistrat sub nr. 30228/29.2019;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului M.L.P.A.T nr. 91/1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare și a conținutului documentațiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991;
 • Ordin M.L.P.A.T nr. 176/N/2000 pentru aprobarea reglementării tehnice ”Ghid privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al planului urbanistic zonal”- Indicativ GM-010-2000;
 • prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Ordinului 2701/2010, pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 1/2012, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în   elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului,     în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud;
 • prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenta decizională în administrația  publică, cu modificările şi completările ulterioare;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. ____________________;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. ________________;
 • procesul verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr_________________;
 • procesul verbal de rezultat al afișării, nr. _____________________;

 

           În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (6) lit. c), alin (7) lit. k) și art.139 alin. (3), lit. e) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :

ART.1. Se însușește Raportul informării și consultării publicului pentru construirea unui bloc de locuințe în regim de înălțime P+2E, prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

           ART.2. Se însușește Planul Urbanistic de Detaliu, întocmit pentru ,,Construirea unui bloc de locuințe, în regim privat, în regim de înălțime P+2E ”, situat în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, pe terenul proprietate privată a solicitantului, prezentat în anexa nr 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

             ART.3. (1) Se vor respecta cu strictețe condițiile impuse prin Planul Urbanistic de Detaliu menționat la art. 2, raportat la prevederile Regulamentului local de urbanism aplicabil la data adoptării prezentei hotărâri.

                        (2)  Se  interzice începerea lucrărilor înainte de obținerea de către beneficiar a tuturor avizelor şi acordurilor legale, solicitate prin certificatul de urbanism, respectiv înainte de eliberarea Autorizației de construire de către Primăria orașului Năsăud , în condițiile legii.

             ART.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Compartimentul Urbanism, amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

             ART.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către: 

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
 • Primarul orașului Năsăud;
 • Compartimentul Urbanism;
 • Compartimentul relații cu publicul;
 • Biroul Managementul proiectelor europene și administrarea monitorului local;
 • Beneficiarul cererii;
 • O.C.P.I. B-N;

 

Primarul orașului Năsăud

Mircea Romocea

 

D01-DESFASURATE SITUATIA EXISTENTA

D02-DESFASURATE PROPUSE

MEMORIU PUD

REGULAMENT DE URBANISM

U02-SITUATIA EXISTENTA

U03-PROPRIETATI TERENURI

U04-RETELE EDILITARE

U05-REGLEMENTARI

U06-MOBILARE URBANISTICA