PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 28.02.2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: dna. consilier Buhai Mihaela;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Oltean Dorel.

La ședință mai participă: reprezentanți ai Detașamentului de Jandarmerie, Năsăud, Poliției orașului Năsăud, Secției de Pompieri Năsăud, dna Bîrlădean Elvira, din cadrul Direcției de Asistență Socială Năsăud, dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, dna Lăpușneanu Ioana și dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dna. Acu Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu și dra. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2020, pe ruta Liviu Rebreanu—Lușca- Năsăud și retur

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului, cu rata inflației, pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud–str. Miron Cristea, jud. Bistrița-Năsăud și a Actului Adițional de modificare a contractului de închiriere

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului, cu rata inflației, pentru boxele metalice atribuite locatarilor blocurilor C1- C7 și D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, Jud. Bistrița- Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc și a actului adițional de modificare a contractului de închiriere     

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriilor recalculate cu rata inflației de 4,0% -  la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale și de serviciu, situate în orașul Năsăud precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe locative sociale și de serviciu                                 

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei recalculate - cu rata inflației de 4,0% -  la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre pentru însușirea Planului Local de Acțiuni privind incluziunea minorității rome la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața agro-alimentară a orașului Năsăud, str. Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL , situat în orașul Năsăud, jud. Bistrita-Nasaud, nr.16803/20.02.2017, incheiat intre Orasul Nasaud și Rus Silviu, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, ap.17

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

11. Diverse.

Cu acordul unanim al consilierilor prezenți se suplimentează ordinea de zi cu încă trei proiecte de hotărâri, respectiv:

12.Proiect de hotărâreprivind aprobarea încheierii convenției între orașul Năsăud și S.C. Eurofunghi S.R.L, în vederea preluării cantităților de ciuperci comestibile culese de către locuitorii orașului Năsăud, de pe terenurile cu vegetație forestieră care aparțin domeniului public și privat al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

13. Proiect de hotărârepentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 122/2019 privind aprobarea Regulamentului  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. consilier local Rogozan Florin dorește să menționeze faptul că nu i se pare normal ca materialele de ședință, respectiv cele care privesc suplimentarea ordinii de zi, să fie prezentate consilierilor locali cu puțin timp înainte de ședință.

Dl primar răspunde că există posibilitatea de a nu vota proiectul de hotărâre sau de a se abține.

Ceea ce argumentează urgența și ceea ce s-a dorit a fost doar corelarea, conform Legii  nr. 153/2017, a salariului minim brut pe economie care în anul 2020 este de 2230 lei față de anul 2019 când salariul a fost de 2080 lei.

Înainte cu o zi de ședința Consiliului local s-a primit adresa de la Serviciul Juridic contencios din cadrul Instituției Prefectului , județul Bistrița- Năsăud și s-a considerat imperios necesar să fie supus dezbaterii Consiliului Local cât mai repede.

De asemenea, așa cum s-a discutat  și la momentul validării bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Năsăud pe anul 2020, impactul pe care îl are această corelare a salarului minim pe economie cu coeficienții existenți corelați cu Legea nr. 153/2017, a salarizării unitare  este de 7,2%, și nu s-a imaginat ipoteza aceasta în care Instituția Prefectului prin Serviciul Juridic Contencios a refuzat actul respectiv. De aceea s-a impus dezbaterea la acest moment. Dacă există suspiciuni, dl primar aduce la cunoștință că există posibilitatea de a nu le vota sau de a nu le adopta.

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud prezintă raportul de activitate specific pentru anul 2019.

Dl consilier Marica Marius dorește să expună situația existentă în zona caselor de schimb valutar de pe raza orașului, respectiv faptul că în aceste zone sunt multe persoane de etnie romă care șicanează persoanele care trec pe acolo. S-au luat măsuri pentru această situație?

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud răspunde că aceștia au fost sancționați conform puținelor acte normative existente pentru această situație.

De asemenea, s-a încercat conștientizarea cetățenilor care practică schimbul de valută la persoanele neautorizate.  Se poate observa faptul că numărul persoanelor care apelează la aceste servicii a scăzut datorită agențiilor bancare de pe raza orașelor și a caselor de schimb valutar.

S-au aplicat în anul 2019 în jur de 10 sancțiuni pentru aceste fapte și va rămâne în atenția organelor abilitate aceste aspecte.  

Dl consilier Marica Marius mai precizează că pe strada Poderei mai există o clădire deținută de către dl. Căluș în care locuiesc persoane fără documente de identitate. Dl consilier întreabă ce măsuri se pot lua pentru ca acele persoane să intre în legalitate.

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud răspunde că au fost sesizați cu această problemă și chiar împreună cu dl primar și dl viceprimar i-au invitat la sediul primăriei pe proprietarul imobilului. Cu sprijinul acestuia s-a reușit dirijarea lor spre domicilii, aceștia având domiciliul în raza altor județe administrativ teritoriale.

 Reprezentantul Poliției orașului Năsăud precizează că din informațiile deținute au fost câteva familii care nu aveau locuință și atunci  locuiau vara pe marginea râului Someș și probabil din bunăvoința proprietarului au fost primiți acolo.

Cu toate acestea, menționează reprezentantul Poliției orașului Năsăud, nu s-a înregistrat, în ultimul timp, nici un caz măcar de tulburare a liniștii publice sau scandal acolo, aceștia fiind în atenția poliției.

Cu privire la actele de identitate, acesta propune inițierea unei  acțiuni împreună cu Serviciul Local de Evidență a persoanelor  și Poliția locală

Dl consilier Oltean Dorel întreabă care este motivul pentru care nu se mai eliberează cazierul judiciar în orașul Năsăud.

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud răspunde că acestea se eliberează din nou de o săptămână. Motivul pentru care nu au mai fost eliberate o perioadă de timp este acela al lipsei de personal pe mai multe sectoare de activitate. Serviciul pentru eliberarea cazierelor judiciare funcționează cu program normal cu o singură pauză între orele 13.30-14.30 când sunt activități de schimbare/predare a serviciului/ echipamentului și dotărilor.

Dl consilier Boțan Ioan întreabă dacă s-au luat unele măsuri pentru protejarea populației de coronavirusul în zona orașului.

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud răspunde că au fost luate măsuri la nivel național și județean și le-au fost transmise. Au în vedere cetățenii care tranzitează zona,  cetățenii care se cazează la pensiunile de pe raza orașului și apreciază de asemenea că ar fi utilă o informarea a administratorilor pensiunilor de a comunica în timp util cazările cetățenilor străini, în special a celor care vin din zone unde sunt probleme.

Dl. consilier local Vlașin Dorin întreabă dacă partea de intervenție conform strategiei adoptate împreună cu Jandarmeria dă roade.

Reprezentantul Poliției orașului Năsăud răspunde că acest lucru a fost determinat de lipsa de personal. Se asigură prezență prin rotație atât pe raza orașului Năsăud cât și în comunele adiacente. S-au efectuat acțiuni care au dat și roade.

Reprezentantul Detașamentului de Jandarmerie Năsăud prezintă raportul de activitate specific pentru anul 2019.

Cu această ocazie, reprezentantul Detașamentului de Jandarmerie Năsăud propune delimitarea pieței care se desfășoară săptămânal în ziua de joi.

Dl primar precizează ca s-au încheiat parteneriate cu comercianții prin Compartimentul Comercial al Primăriei orașului Năsăud însă lucrurile se mișcă foarte greu, comercianții fiind foarte conservatori în acest sens, argumentând că vând într-un anumit loc de 10-15 ani.

Dl primar menționează că se va ține cont de sugestia reprezentantului Detașamentului de Jandarmerie Năsăud și se va încerca orientarea pe tipuri de comerț.

Reprezentantul Secției de Pompieri Năsăud prezintă raportul de activitate specific pentru anul 2019.

Dl consilier Marica Marius întreabă dacă nu cumva o cauză a numărului de incendii este faptul că nu există hornari autorizați.

Dl primar răspunde că există hornari autorizați pe raza orașului.

Dl primar mulțumește reprezentanților Detașamentului de Jandarmerie, Năsăud, Poliției orașului Năsăud și Secției de Pompieri Năsăud pentru prezentarea rapoartelor de activitate, implicarea, viteza de reacție, promptitudinea și eficiența de care dau dovadă în exercitarea atribuțiilor de serviciu precum și pentru siguranța oferită cetățenilor orașului Năsăud.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilitați, transport elevi pentru anul calendaristic 2020, pe ruta Liviu Rebreanu—Lușca- Năsăud și retur

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului, cu rata inflației, pentru locurile de parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud–str. Miron Cristea, jud. Bistrița-Năsăud și a Actului Adițional de modificare a contractului de închiriere

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului, cu rata inflației, pentru boxele metalice atribuite locatarilor blocurilor C1- C7 și D1- str. Miron Cristea, loc. Năsăud, Jud. Bistrița- Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc și a actului adițional de modificare a contractului de închiriere

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriilor recalculate cu rata inflației de 4,0% -  la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale și de serviciu, situate în orașul Năsăud precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe locative sociale și de serviciu

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi

„împotrivă” o voturi

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea chiriei recalculate - cu rata inflației de 4,0% -  la contractele de închiriere pentru suprafețele locative cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, str. Bistriței, bl. D2, str. Mihai Eminescu, bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, precum și modelul actului adițional de modificare a contractelor de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe ANL

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

6. Proiect de hotărâre pentru însușirea Planului Local de Acțiuni privind incluziunea minorității rome la nivelul orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, pentru anul 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, amendamente, obiecții, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi  statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud şi serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud,  pe anul 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

8. Proiect de hotărâreprivind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, situate în piața agro-alimentară a orașului Năsăud, str. Piața Nouă, cuprinse în domeniul public al orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

9. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință, pe luna martie 2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractul de închiriere pentru suprafețe locative cu destinație de locuințe  ANL,  situat în orașul Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, nr.16803/20.02.2017, încheiat intre Orașul Năsăud și Rus Silviu, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A, ap.17

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției între orașul Năsăud și S.C. Eurofunghi S.R.L, în vederea preluării cantităților de ciuperci comestibile culese de către locuitorii orașului Năsăud, de pe terenurile cu vegetație forestieră care aparțin domeniului public și privat al orașului Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 122/2019 privind aprobarea Regulamentului  de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în orașul Năsăud

Dl. consilier local Marica Marius afirmă că nu înțelege sintagma ”depune declarație proprietarul imobilului sau chiriașul, dup caz”.

Dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe  răspunde că s-a avut în vedere situația în care într-un imobil locuiește atât proprietarul cât și chiriașul spre exemplu persoană juridică, deoarece trebuie să plătească amândouă persoanele, persoana juridică nu își poate deduce această cheltuială care ar putea fi plătită doar de proprietar.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual  din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud și de la serviciile subordonate Consiliului Local Năsăud

Dl primar dorește să facă următoarele precizări: ”În anul 2019, salariul minim brut pe economie a fost 2080 lei. În anul 2020 salariul minim brut pe economie este 2230 lei. Tot ce s-a făcut a fost corelarea coeficienților generați și stabiliți prin Consiliul Local prevăzuți în Legea nr 153/2017 cu acest salariu minim brut pe economie. Este vorba despre funcționarii publici și personalul contractual. Nu este vorba despre primar și viceprimar unde coeficienții sunt exacți în ceea ce privește indemnizația primarului și viceprimarului.  Conform  Legii nr. 153/2017, respectiv într-un oraș de rangul 4 cum este orașul Năsăud, coeficientul este 6 care se înmulțește cu 2080 (rămas pentru primar și viceprimar la nivelul anului 2019).

Pentru viceprimar, coeficientul este 5. Ca atare, coeficienții nu s-au modificat nicăieri. S-a corelat salariul minim brut pe economie cu acei coeficienți existenți în anul 2019, unde s-a produs acea majorare de 7.2% care  a fost discutată la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020.”

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă majorarea se putea face pe compartimente sau era obligatorie majorarea 7.2% pentru întreg aparatul. Dl consilier întreabă dacă dl primar este mulțumit la fel de fiecare compartiment.

Dl primar dorește să amintească faptul că în anul 2012 salariile funcționarilor publici și a personalului contractual erau derizorii. Dl primar menționează că în opinia domniei sale este o oportunitate meritată întrucât este un volum de muncă considerabil. Sunt în momentul de față 10 sau 12 proiecte în derulare.

Dl primar mai afirmă că motivând în acest fel funcționarii publici și personalul contractual nu prezintă nici un risc. Nici organigrama nu este încărcată.

Dl primar întreabă pe dra. Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane câte posturi sunt și câte din acestea sunt ocupate.

Dra. Săplăcan Monica răspunde că sunt 179 posturi din care ocupate sunt 128.

Dl consilier local Marica Marius întreabă ce impact presupune această creștere de 7, 2%.

Dl primar răspunde că este de aproximativ 30.000 lei/ lună.

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă în afară de salariu ce alte sporuri, suplimente, norme mai sunt. Afară de sporul pentru proiecte europene.

Dl primar răspunde că există voucherele de vacanță și indemnizația de hrană.

Dl consilier local Marica Marius întreabă care este cuantumul indemnizației de hrană.

Dra. Săplăcan Monica răspunde că suma este de 346 lei impozabili. Această sumă se calculează raportat la nr. de zile lucrate.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    16 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

 

14. Diverse

Dl. consilier local Cârcu Andrei informează că în urma discuțiilor avute cu unii dintre medicii care au cabinete la policlinică, aceștia au întrebat dacă ar fi posibilă amenajarea unei parcări în față, pe locul unde este amenajat spațiul verde, motivat de faptul că pe străduța respectivă se produce în permanență blocaj, angajații nu au loc pentru parcarea mașinilor și de fiecare dată, pacienții nu au loc pentru parcarea mașinilor.

Dl primar răspunde că din păcate răspunsul este unul negativ întrucât s-a întocmit registrul spațiilor verzi. Este vorba despre o anumită suprafață de spațiu verde/cap de locuitor.

Lucrurile s-ar putea schimba doar la momentul întocmirii unui P.U.G. care din păcate nu va fi foarte curând. Aceasta pentru că nu s-au găsit companii care să dorească acest lucru în ciuda solicitărilor făcute.

Dna. consilier local Vâju Steluța dorește să informeze Consiliul local  că, Colegiul Național ”George Coșbuc” este în inspecție școlară generală începând cu data de 24 februarie 2020. Se preconizează că va mai dura o săptămână. Totodată dorește să întrebe pe dl. primar dacă are cunoștință despre cum decurge această inspecție.

Dl primar răspunde că în data de 26.02.2020 a fost invitat la Direcțiunea C.N. ”G.COȘBUC” unde a avut o întrevedere cu inspectorul școlar adjunct , inspectorul coordonator și dl Gavrilă Câmpan.

Dl primar menționează că opțiunea și opinia reprezentantului Ministerulului Educației  este de a se repartiza profilul pedagogic la acele licee cu tradiție. Or dacă este vorba de tradiție, menționează dl. primar, Liceul pedagogic Năsăud a dat  Transilvaniei și țării sute de absolvenți de învățători și educatoare de a lungul anilor.

Au promis că vor preciza în procesul verbal că nu vor face acest lucru.

Dl primar menționează că a informat că atât autoritatea publică locală cât și școala vor utiliza toate pârghiile legale pentru a menține acest profil aici.

Un motiv în plus este și acela că la Creșa orașului unde sunt înscriși aproximativ 50 de copii, este nevoie de 1-2 absolvenți de Liceu pedagogic cu condiția să se ceară pentru viitor o clasă cu educatori puericultori care sunt pentru creșă. Ca atare, nu se va întâmpla acest lucru. Au confirmat că această inspecție a fost programată încă de la început, este o inspecție generală și că nu au venit cu vreo rea intenție.

Dl primar prezintă adresa d-lui Tabără Flaviu care solicită concesionarea fostei cooperative situate în localitatea Liviu Rebreanu și demolarea acesteia pentru construirea unui magazin alimentar.

Dl consilier local Oltean Dorel opinează că trebuie încurajat mediul privat și că asta ar putea aduce și bani la bugetul local.

Dl  consilier local Vlașin Dorin apreciază că pe suprafața respectivă de teren se poate construi un parc pentru copii.

Consilierii locali prezenți exprimă un acord favorabil pentru soluționarea cererii formulate de către dl Tabără Flaviu.

Dl. primar prezintă Consiliului local un raport al Curții de Conturi a României- Camera de Conturi Bistrița-Năsăud privind modul de ducere la îndeplinire a recomandărilor transmise prin Scrisoarea de recomandări nr. 1246/02.07.2019, înregistrat la Primăria orașului Năsăud sub nr. 22765/07.02.2020.

Dna consilier local Bidică Emilia propune ca în urma evaluării performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al orașului Năsăud, d-lui Șoldea Vasile, secretar general al orașului Năsăud să i se acorde calificativul ”Foarte bine” pentru anul 2019.

Consilierii locali își exprimă acordul pentru acest calificativ.

Dl primar dorește să menționeze, de asemenea, că apreciază acest calificativ ca fiind pe deplin meritat având în vedere meticulozitatea și responsabilitatea  cu care dl. secretar general tratează toate documentele.

Dl secretar general, dl. Șoldea Vasile mulțumește d-lui primar și Consiliului Local pentru încrederea acordată și calificativul acordat.

Dl consilier local Timoce Călin întreabă dacă există vreo șansă pentru parcul de la Liceul Silvic.

Dl primar răspunde că este un parc dendrologic cuprins în întregime cu regim special  în registrul zone verzi.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Oltean Dorel                                                              Șoldea Vasile