PROCES VERBAL

Încheiat azi, 18.02.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Oltean Dorel.

La ședință mai participă dl.  Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil, dra Săplăcan Monica, din cadrul Compartimentului Resurse umane,  Dna Cosma Someșan Dana și dna Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative, și dl. Sîrbu Radu din cadrul presei locale.

Înainte de a se trece la votarea procesului verbal al ședinței anterioare se aduce la cunoștință consilierilor locali faptul că după ședința Consiliului Local Năsăud, din data de 30.01.2020, în cadrul căreia s-a dezbătut proiectul de hotărâre privindaprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a cofinanțării proiectului ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Bistrița Năsăud’’ finanțat prin POIM 2014-2020, a Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 si mandatarea speciala a reprezentantului Consiliului local al orașului Năsăud sa voteze si sa semneze in Adunarea Generala a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in județul Bistrița-Năsăud adoptarea Hotărârii privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ’’Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Bistrița-Năsăud’’ finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare (P.O.I.M.) 2014/2020 si a Planului anual de evoluție a tarifelor/ strategia tarifara si sa semneze actul adițional pentru includerea Planului anual de evoluție a tarifelor in  Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3/17.09.2008, s-a solicitat de către A.D.I. Apă-Canalizare, modificarea anexei nr. 1, la nivelul județului, în sensul eliminării din tabel a celor două coloane referitoare la exprimarea în lei a valorilor privind indicatorii economici ai investiției în prețuri curente.

Consilierii locali își exprimă acordul pentru această modificare.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii valabilității a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “ Modernizare Drumuri Agricole în Oraşul Năsăud, județul Bistriţa Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți se suplimentează ordinea de zi cu două noi proiecte de hotărâri, respectiv:

5. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 75/2017 privind aprobarea componenței comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. roiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între U.A.T. Oraș Năsăud și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 17 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud, pe anul 2020

Dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil face următoarele precizări:

” Sunt 2 bugete respectiv, bugetul local și bugetul de venituri proprii și subvenții.

La bugetul local, veniturile proprii sunt în sumă de 15.968.000 lei din care impozitul pe venit ce rămâne la nivelul localității 63%, adică 7.486.000 lei, cu circa un milion mai mult estimat  de finanțele publice față de anul trecut. Sperăm că se pot realiza. Sumele alocate de Consiliul Județean – 1.000.000 lei., pentru echilibrare. Sumele defalcate din TVA 5.218.000 lei care includ și cheltuielile cu asistența personală a persoanelor cu handicap. 1.770.000 lei, la nivelul de 50% din suma solicitată. Subvențiile pentru cheltuielile de capital sunt în sumă de 5.575.000 lei aici incluzând și cele două programe naționale PNDL 2 – investiții în continuare  pentru cele 4 străzi și podul, precum și fonduri externe nerambursabile planificate de 16.850.000 lei. Să sperăm că le putem și realiza. Sunt multe proiecte cu valori mari, în special mobilitatea urbană unde am planificat în primul an 11.000.000.

Cheltuielile 44.966.000 lei. Pe structură, cheltuieli de personal 9.048.000 lei reprezentând 20,13% din bugetul local. Cheltuielile cu bunuri și servicii 7.707.000 lei reprezentând 17,14%, cheltuieli cu dobânzile și ratele la creditul ce îl avem până în 2026,  260 mii lei echivalent a 058%, transferurile pentru instituții, respectiv Casa de Cultură, spital și centrele pentru îngrijirea persoanelor vârstnice 569 mii lei, reprezentând 1,27%, cheltuielile cu asistența socială 1.948.000 lei, adică 4,34% și cheltuielile de investiții, inclusiv cele din fonduri externe nerambursabile 24.980 mii lei, adică 55,56%.

Referitor la cheltuielile de capital ne-am preconizat acest an să facem centrul de zi pentru persoanele vârstnice, anul I de investiție,  2.842.000 lei, investițiile în continuare cele nefinalizate- Capelele din Lușca poate 431.000 și Liviu Rebreanu 395.000 lei. Urmează parcarea dintre blocuri unde a rămas un rest de 432.000 lei, modernizările de străzi PNDL 2 și podul din Lușca și am mai prins la eficientizare energetică blocuri 613.000 lei, are o cofinanțare de 326.000 lei dar cuprinzând valori neactualizate a documentației de atribuire. Urmează să fie actualizată toată documentația la prețurile actuale. Vom vedea ce sume vor reieși. Avem și creșterea mobilității urbane, așa cum spunea și dl primar, partea de infrastructură fiind planificată anul acesta, cele 7 străzi, 11.002.000 lei și drumurile agricole restul de executat. Pentru toate aceste investiții am prins o cofinanțare din bugetul local de 2.555.000 lei. Practic de anul trecut 1.349.000 lei și diferența un vărsământ din economiile de la secțiunea de funcționare pentru dezvoltare.

Bugetul de  venituri proprii și subvenții îl reprezintă în mare parte spitalul cu 33.432 mii lei, Casa de Cultură 340 mii lei, școlile cu bugetele lor din venituri proprii 974.000 lei și piața cu un buget de 419.000 lei din care am estimat că vom face un vărsământ la bugetul local de 270.000 lei din care să mai acoperim cheltuielile.

De specificat că la asistenții personali am lăsat trimestrul IV descoperit mizând pe faptul că în partea a doua a anului va veni Guvernul cu creșterea de la 50% la 70% pentru echilibrare și mizând pe faptul că fundamentarea tuturor cheltuielilor inclusiv la asistenți le-am făcut pe baza organigramei și a statului de personal, respectiv 35 de persoane angajate și 140 de indemnizații. La ora actuală avem 25 de angajați. Ar fi o rezervă. Si atunci dacă nu se angajează permanent, va rezulta economie.”

Dl viceprimar, Vlașin Dorin propune următoarele amendamente:

1. Reducerea sumei de 100.000 de la capitolul 84.02.03.03. art 20, străzi- reparații curente și suplimentarea cu această sumă la capitolul zone verzi- reparații curente pentru cumpărarea unui covor de cauciuc pentru parcul de copii.

2. Reducerea sumei de 100.000 de la capitolul 84.02.03.03. art 20, străzi- reparații curente și suplimentarea cu această sumă pentru realizarea unei investiții constând în înființarea unei piețe agroalimentare de mici dimensiuni între blocuri (câteva mese din fibră de sticlă, locuri de parcare).

Dl primar dorește să facă următoarea completare: ”La capitolul la care s-a făcut sugestia de amendament, de 100.000 lei pentru covorul cauciucat la parcul de joacă pentru copii, s-au mai luat 100.000 lei și s-au adăugat pentru documentația tehnică, respectiv la varianta ocolitoare a orașului, unde trebuie pregătit studiul de fezabilitate, sumă pe care este posibil să o  recuperăm. Deocamdată însă pentru a putea demara acest proiect va trebui să încheiem un protocol și condiția obligatorie este să avem suma respectivă. De altfel, estimarea s-a făcut la 560.000 lei  plus TVA., ceea ce însemna aproximativ 660.000 lei. ”

În opinia domniei sale, în cartierul de blocuri, s-a înlocuit conducta de apă, s-a bulversat tot cartierul. Consideră că dacă se utilizează suma de 1.200.000 în estimarea făcută, s-ar putea reabilita artera principală, strada Miron Cristea, aleile, se pot bordura și atunci în partea a doua, la rectificarea din luna iulie, se va face  pavarea  parcului cu dalele din cauciuc.

Dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil dorește să menționeze cu privire la cel de-al doilea amendament că amenajarea unei piețe oricât de mici va implica realizarea unei documentații tehnico-economice, branșamente la apă, dotări, ceea ce se poate discuta mai bine în partea a doua a anului.

Dl primar precizează de asemenea și faptul că regimul juridic al terenului implică unele probleme întrucât cu privire la acesta există litigii între orașul Năsăud și U.C.G.N.. Ideea este agreată și binevenită.  Este vorba despre o investiție. Trebuie făcut un studiu de impact și identificată suprafața de teren care să aibă un regim juridic limpede.

Dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil precizează că s-a supus aprobării Consiliului local în cadrul studiilor de fezabilitate, un  studiu de fezabilitate pentru reabilitare, eficientizare energetică la Liceul economic. S-au cuprins 64.000 lei la valoarea estimată. Astăzi, în urma achiziției, valoarea este de 27.000 lei. Din diferența rezultată s-ar putea iniția un studiu de fezabilitate pentru ideea d-lui viceprimar până în partea a doua a anului.

Dl primar apreciază că este o idee bună.

Dl viceprimar răspunde că este de acord cu demararea unui studiu de fezabilitate, motiv pentru care renunță la cel de-al doilea amendament propus.

Revenind la primul amendament, dl primar apreciază că este necesară renunțarea și la acest amendament urmând ca în luna iulie, după rectificarea bugetară să se identifice suma necesară pentru achiziționarea covorului.

Dl viceprimar apreciază că se impune aprobarea amendamentului având în vedere că lucrările la asfalt vor avea o durată de viață relativ scurtă și că în luna iulie ar trebui ca deja parcul să  fie pregătit.

Dna consilier Vâju Steluța apreciază de asemenea, că parcul ar trebui pregătit pentru vară deoarece, în opinia domniei sale, dacă vor începe lucrările în luna iulie si vor fi gata iarna când tinerii nu se vor putea bucura de parc. Dna consilier mai întreabă și dacă această reparație a  parcului cu covor de cauciuc ar dăuna mult bugetului local.

Dl primar răspunde că este vorba despre o neînțelegere. Este vorba despre o reparație aici în momentul în care vom avea banii. Dacă vor fi la prima rectificare, din luna iulie, în două săptămâni se poate face. Nu este nevoie de proiect acolo, ci despre o reparație. Se achiziționează covorul cauciucat și se instalează. Intr-o săptămână va fi gata.

Dna consilier întreabă ce se va întâmpla dacă nu vor fi bani la prima rectificare.

Dl primar răspunde că se vor identifica soluțiile cu siguranță.

Dl consilier local Boțan Ioan apreciază că trebuie avute în vedere prioritățile și cele ce s-au propus a fi făcute deja.

Se supune la vot amendamentul propus de către dl viceprimar.

„pentru” 6 voturi (Vlașin Dorin, Marica Marius, Bodea Marius, Maghiar Marius, Vâju Steluța, Rogozan Florin);

„împotriva” 11 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Amendament respins.

Dl consilier local Rogozan Florin propune următorul amendament: Alocarea sumei de 10.000 lei pentru reabilitarea parcului de copii din cartierul Lușca.

Dl primar întreabă dacă este vorba despre parcul din curtea școlii.

Dl consilier Rogozan Florin răspunde afirmativ.

Dl primar apreciază că ar trebui reabilitată mai întâi clădirea școlii însă momentan nu sunt efective. De asemenea, apreciază că dacă nu este vorba despre domeniul public, nu se poate discuta despre alocarea unei sume.

Se supune la vot amendamentul propus de către dl consilier local Rogozan Florin.

„pentru” 6 voturi (Vlașin Dorin, Marica Marius, Bodea Marius, Maghiar Marius, Vâju Steluța, Rogozan Florin);

„împotriva” 11 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Amendament respins.

Dl primar asigură consilierii locali că se va identifica suma necesară pentru covorul cauciucat de 100.000 lei din parcul pentru copii.

Nu mai  sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2020.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe anul 2020 și estimările pe anii 2021-2023, a sumelor defalcate din TVA, destinate cheltuielilor prevăzute la art. 104, alin. 2, lit. b) – d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor destinate copiilor cu cerințe educaționale speciale precum si repartizarea sumelor alocate din Bugetul Local destinate finanțării transportului cadrelor didactice, burselor elevilor, precum si a altor cheltuieli în unitățile din învățământul preuniversitar de stat din orașul Năsăud

Dna consilier local Vâju Steluța întreabă care este motivul pentru care 3 dintre instituțiile de învățământ la capitolul CES sumele alocate sunt de 3000 lei, iar la Școala Generală Mihai Eminescu suma este de 132.000 lei.

Dl primar răspunde că numărul copiilor cu cerințe educaționale speciale este mai mare la această unitate de învățământ.

Dna consilier local Bidică Emilia precizează că nr. elevilor cu C.E.S. la această școală este de 94. La școala din centru sunt 40 de elevi, iar la școala de pe strada Valea Spinului sunt 54 de elevi.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea solicitării prelungirii valabilității a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 317/24.07.2017 in favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale-România, pentru acoperirea avansului necesar finanțării obiectivului de investiții “ Modernizare Drumuri Agricole în Oraşul Năsăud, județul Bistriţa Năsăud”, precum și aprobarea plății comisionului pentru acordarea acestei prelungiri

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

5.Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Năsăud nr. 75/2017 privind aprobarea componenței comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al orașului Năsăud

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare pentru realizarea obiectivului de investiții ”Varianta de ocolire a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”, încheiat între U.A.T. Oraș Năsăud și Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Dl primar menționează că s-a făcut deja primul pas, respectiv faptul că este aproape de a se încheia acest protocol de colaborare cu C.N.A.I.R. urmând să se efectueze studiul de fezabilitate așa cum a menționat mai devreme în cadrul acestei ședințe.

Dna Soare Carmen din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene și monitorizarea procedurilor administrative face următoarele precizări:

” Așa cum spunea și dl primar, obiectivul de investiții ”Varianta de ocolire a orașului Năsăud, județul Bistrița-Năsăud” face parte din Master planul strategic general de transport al României aprobat prin H.G.R. nr. 666/2016. Această variantă ocolitoare este cuprinsă în cadrul categoriei de proiecte nivel 3 unde se includ variantele ocolitoare, drumurile TransRegio și drumurile EuroTrans. În ceea ce privește amplasamentele variantei ocolitoare, acestea se suprapun peste U.A.T. orașul Năsăud și vor face conectivitatea între DN 17 C și DN 17 D.

În urmă cu 6 luni a fost o echipă de experți ai Ministerului Transporturilor și s-a luat în considerare varianta de realizare a variantei de ocolire.

S-a concluzionat că există 4 aliniamente pe care se poate realiza această variantă de ocolire, toate situându-se în partea de sud a orașului Năsăud. Din studiile realizate și din analiza cost-beneficiu, varianta optimă a fost cea cu nr. 2 care are ca și caracteristici o lungime de 4750 m. și va fi o singură structură ce va traversa Someșul Mare și magistrala căii ferate. Această structură va fi un viaduct cu o lungime de 150 m. Ca și cost estimat pentru investiție va fi aproximativ 9, 4 milioane euro. Pentru această investiție partea de documentație tehnică, respectiv studiul de fezabilitate care revine în sarcina U.A.T. Oraș Năsăud este de aproximativ 1, 25%, adică  560.000 lei pachetul de documentație. Acesta ar cuprinde studiile de teren, studiul de trafic, cadastrarea în vederea exproprierii, studiile geotehnice, studiul de fezabilitate, urmând un PUZ pentru aliniamentul respectiv și Proiect pentru obținerea autorizației de construire. Toate aceste documente finalizate se predau către C.N.A.I.R., conform protocolului aprobat de către dumneavoastră, urmând ca C.N.A.I.R. să realizeze exproprierile prin H.G., iar ulterior se va realiza proiectul tehnic și investiția propriu zisă.

Proiectul se va realiza prin fonduri europene nerambursabile în cadrul OIM. urmând să încercăm recuperarea sumelor avansate pentru documentațiile tehnice ce revin orașului Năsăud.”

Dl primar menționează că ”traseul va fi de la intrare în orașul Năsăud, de la Valea Podului, 150 m.-200m. înspre Salva, în apropierea service-ului d-lui Lucian Blaga, trecere la nivel cu calea ferată, pod peste râul Someșul Mare, și în amonte, pe malul stâng al râului Someș, până la joncțiunea cu DN17 C, dincolo de podul rutier de pe DN17 C.

Proiectul este într-o fază incipientă, au fost doi experți de Ministerul transporturilor care au identificat traiectoria.

Sunt specialiști, ne-au încurajat, proiectul este fezabil. Totul este ca noi să avem determinarea necesară să îl punem în practică.”

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Diverse

Dl primar prezintă adresa Spitalului  orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud prin care se aduce la cunoștință existența unui dosar nr. 1527/112/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, reclamant fiind dr. Antohi Inesa. Se aduce la cunoștință prezentarea în Comitetul director al spitalului a raportului d-lui Cociș Simion, jurist al spitalului orășenesc în care se relatează starea conflictuală din cadrul instituției ce există între reclamantă și soția dânsului, cât și diagnostic- tensiune severă, fapt pentru care solicită sprijin juridic întrucât este singurul consilier juridic încadrat în unitate care prin atribuțiile de serviciu are ca sarcină principală apărarea intereselor unității. Conducerea unității a stabilit ca această situație să fie depășită prin solicitarea reprezentării de către un avocat însă fără a fi remunerat deoarece unitatea nu a avut prevăzută natura unei astfel de cheltuieli la fundamentarea bugetului.

Ulterior unitatea a încheiat un contract de consultanță juridică cu un birou de avocatură însă fără a fi achitat vreun onorariu. Suma a fost achitată de către dl jurist Cociș Simion.

Dl manager solicită un aviz de principiu pentru a face uz de serviciile cabinetului de avocat, fără a se plăti din bugetul spitalului.

Consilierii locali își exprimă acordul favorabil.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Oltean Dorel                                                            Șoldea Vasile