Anunț important!

Rugăm cetățenii din locuințele individuale ale orașului Năsăud și cele două localități componente care nu și-au preluat pubela galbenă de la sediul Primăriei orașului Năsăud, să se prezinte la sediul primăriei pentru ridicarea pubelei, de luni până vineri între orele 10.00-13.00.
În vederea întocmirii procesului verbal de predare – primire trebuie să aveți asupra dumneavoastră cartea de identitate.
Vă mulțumim pentru înțelegere!

Compartiment Mediu și Gestiunea Deșeurilor,
Insp. Acu Mihaela

Primarul orașului Năsăud,
Mircea Romocea

Anunț

Pubelele cu deșeuri menajere de la locuințele individuale se vor ridica de către SC SUPERCOM SA în zilele de miercuri și vineri începând cu ora 07:00.

Vă rugam să respectați programul și vă mulțumim pentru înțelegere.

Imagini pentru pubele

DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare

Anexa 1 DECLARAŢIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici din orașul Năsăud,în conformitate cu H.C.L nr. 122 / 2019

Anexa 2 DECLARAȚIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietari de imobile persoane fizice, pentru imobile închiriate persoanelor juridice în conformitate cu H.C.L nr. 122 / 2019

Anexa 3 DECLARAȚIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru proprietarii de imobile persoane juridice, care închiriază persoanelor fizice în conformitate cu H.C.L nr. 122 / 2019

Anexa 4 DECLARAȚIE DE IMPUNERE în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare pentru utilizatori non-casnici (operatori economici, instituții publice, asociații non-profit altele decât asociațiile de proprietari/locatari, PFA) în conformitate cu H.C.L nr. 122 / 2019

Compartimentul Gestiunea Deșeurilor, Salubrizare, Mediu, Transporturi.

Activitatea compartimentului are la bază un pachet de legi, hotărâri de guvern, ordonanțe de urgență, hotărâri ale Consiliului Local, norme sanitare, elaborate pentru satisfacerea cererii cetățenilor din orașul Năsăud și cele 2 cartiere Lușca și Liviu Rebreanu.

- Ordonanța de Urgență (republicată) nr. 195/2005, privind protecția mediului;

- Ordonanța de Urgență (republicată) nr. 243/2000, privind protecția atmosferei;

- Ordonanța de Urgență (republicată) nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, aprobate și modificate cu Legea nr. 515/2002;

- Ordinul 536/1997 al Ministrului Sănătății, privind aprobarea normelor de igienă și a recomandărilor privind modul de viață al populației

- Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 20/2002, privind gospodărirea urbană a Orașului Năsăud și a celor două cartiere Lușca și Liviu Rebreanu;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 878/2005, privind accesul publicului la informațiile privind mediul;

- Legea 416/2001, privind venitul minim garantat;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 195/2002, privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin Legea nr. 49/2006, raportate la Regulamentul de aplicare a acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006;

- Ordinul Ministerului Administrației și Internelor nr. 1501/2006, privind procedura înmatriculării, radierii și eliberării autorizației de circulație provizorie sau pentru probe, a vehiculelor;

- Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr. 41/2007, pentru aprobarea Regulamentelor privind activitatea de înregistrare a vehiculului pentru care nu există obligația înmatriculării;

- Legea nr. 421/2002, privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului;

- Legea nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

- Legea nr. 101/2006, privind serviciul de salubrizare al localităților;

- Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

- Ordonanța de Urgența a Guvernului României nr. 78/2000, privind regimul deșeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 349/2002, privind gestionarea ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;

- Ordinul nr. 880/2004, privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșeuri de ambalaje;

- Hotărârea Guvernului nr. 1470/2004 pentru aprobarea Strategiei Naționale de Gestionare a Deșeurilor și Planului Național de Gestiune a Deșeurilor;

- Hotărârea Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electrocasnice (DEEE);

- Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;

- Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică;

- Legea nr. 152/1998, privind înființarea ANL, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului României nr. 60/2004;

- Legea nr. 61/1991, pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice;

Acest compartiment este subordonat direct viceprimarului și colaborează cu toate compartimentele din primărie.

Atribuții cu caracter general ale Compartimentului:

- Gestionarea deșeurilor și salubrizare:

 • urmărește și răspunde de respectarea graficelor de ridicare a reziduurilor menajere de către prestatorul de servicii;
 • urmărește menținerea curățeniei și ordinii la punctele de depozitare stabilite pentru rezidurile menajere și materiale refolosibile;
 • urmărește modul de depozitare a materialelor, inclusiv cele rezultate din demolări;
 • urmărește starea de funcționare a gurilor de scurgere pentru evacuarea apelor meteorice ;
 • asigură legătura cu cetățenii din localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu și face propuneri pentru rezolvarea problemelor edilitar gospodărești ale acestora;
 • verifică starea de curățenie a spațiilor verzi, a spațiilor de joacă pentru copii, a malurilor râului Someș dar și a pâraielor ce traversează orașul, respectiv Valea Podului, Valea Spinului, Valea Caselor și Valea Malului;
 • constată și face propuneri pentru sancționarea în conformitate cu legislația în vigoare, persoanelor fizice și juridice care încalcă normele de gospodărire întreținere și curățenie a orașului;
 • soluționează în termen corespondența repartizată;
 • asigură efectuarea salubrizării pe drumurile publice;

   ANL-uri și locuințe sociale, acte necesare pentru dosar:

 • cerere;
 • certificate de naștere în copie a membrilor de familie;
 • copie B.I./C.I.;
 • certificat de căsătorie (dacă este cazul)
 • adeverință de la locul de muncă obligatoriu în Năsăud

  - mașini fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului;
  - înregistrarea vehiculelor, mopedelor, atelajelor;

  Acte necesare:

 • cererea solicitantului;
 • copie BI/CI sau sau CUI pentru persoane juridice;
 • actul de proprietate al vehiculului în original și copie (traducere legalizată în cazul vehiculelor pentru care există acte eliberate de alte țări);
 • dovada de efectuare a inspecției tehnice;
 • dovada încheierii asigurării obligatorie de răspundere civilă auto;
 • dovada plății taxei de înregistrare la biroul Impozite și taxe;
 • dovada plății contravalorii plăcuțelor cu nr. de înregistrare;

  - planifică și controlează activitatea de muncă în folosul comunității cu personalul cuprins conform Legii 416/2001, privind venitul minim garantat;

  - coordonează activitatea de MEDIU pe sectorul orașului Năsăud și a celor doua cartiere Lușca și Liviu Rebreanu;

 • propune măsuri obligatorii pentru toate persoanele fizice și juridice cu privire la întreținerea și înfrumusețarea clădirilor a curților a curților și împrumuturilor acestora, a spațiilor verzi din curți și dintre clădiri, arborilor și arbuștilor decorativi;
 • constată contravenții și aplică sancțiuni persoanelor fizice și juridice care încalcă normele de gospodărire, întreținere și înfrumusețare;
 • organizează și răspunde de redifuzarea acțiunilor de deratizare și dezinsecție la nivelul orașului Năsăud și a celor doua cartiere Lușca și Liviu Rebreanu;
 • răspunde la sesizările și reclamațiile cetățenilor prin ieșire în teren și luarea de măsuri în limitele atribuțiilor și a legalității;
 • organizează și răspunde de acțiunile lunare de colectare a DEFE;
 • asigură intervenția cu personal lucrativ în situații de urgență;
 • eliberează rapoarte pentru inițierea de proiecte de hotărare, dispoziții, pentru rezolvarea diferitelor probleme;

  Cerere Vehicul

  Cerere Moped

  Cerere Atelaj