PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor subordonate Consiliului Local Năsăud, respectiv Casa de Cultură „Liviu Rebreanu” Năsăud și Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud, pe anul 2020

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință  extraordinară, în prezența a __ consilieri ;

Având în vedere :

 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22398/31.01.2020;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 22678/05.02.2020;
 • raportul Biroului Financiar-contabil nr. __________________;
 • prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Scrisoarea cadru nr.463549/12.09.2019 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite;
 • Hotărârea Consiliului Local Năsăud nr._____ /2020, de aprobare a bugetului general consolidat al U.A.T. Năsăud pe anul 2020;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. _______________;
 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. _________________;
 •  raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. __________________;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate,  nr. _______________;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. ________________;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • proces verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 22399/31.01.2020;
 • proces verbal de rezultat al afișării, nr.________________;

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) și art. 139, alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă bugetul Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” instituție subordonată Consiliului Local al orașului Năsăud, finanțată integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, la venituri în sumă de 33123 mii lei, la cheltuieli în sumă de 33432 mii lei, conform anexei nr.1 si anexei nr.2 (formular cod 11/02 și 11/06),  după cum urmează, pe secțiuni:

- secțiunea de funcționare, cu venituri în sumă 33082 mii lei şi cheltuieli în sumă de  33082 mii lei;

- secțiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de 41 mii lei şi cheltuieli în sumă de 350 mii lei;

-excedentul anual al instituției in suma de 309 mii lei se utilizează, în cursul exercițiului bugetar, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare;

- Programul de investiții publice pe anul 2020, al instituției publice este prezentat în anexa 3, parte integrantă la prezenta hotărâre;

- Fișa obiectivelor, proiectelor și categoriilor de investiții, pe anul 2020, conform anexei 4 (formular cod 15).

 

Art.2. Se aprobă bugetul Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” instituție subordonată Consiliului Local al orașului Năsăud, finanțată integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, la venituri în sumă de 340 mii lei, la cheltuieli în sumă de 340 mii lei, conform anexei nr. 5 și anexei nr.6 (formular cod 11/02),  după cum urmează, pe secțiuni:

 - secțiunea de funcționare, cu venituri în sumă 340 mii lei şi cheltuieli în sumă de 340 mii lei;

Art.3.-  Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin biroul financiar-contabil, Biroul Impozite şi taxe, Compartimentul Audit şi Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului, managerul Casei de Cultură „Liviu Rebreanu” respectiv managerul Spitalului orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud.

Art.5.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică  prin grija secretarului general orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

· Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;

· Primarul orașului Năsăud;

· Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud;

· Trezoreria Năsăud;

· Biroul Financiar-contabil;

· Compartimentul Audit;

· Comp. Juridic;

· Spitalul orășenesc „Dr. George Trifon” Năsăud;

· Casa de Cultură „Liviu Rebreanu”;

· Compartimentul Relaţii cu publicul şi informaţii publice ;

· Biroul Managementul proiectelor, monitorizarea procedurilor administrative.

 

 

Primarul orașului Năsăud,

Mircea Romocea