PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Năsăud

pe anul 2020

Consiliul Local Năsăud,

Întrunit în ședință  extraordinară, în prezența a __ consilieri ;

Având în vedere :

 

 • proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud nr. 22395/31.01.2020;
 • referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. 22679/05.02.2020;
 • raportul Biroului Financiar-contabil nr. __________________;
 • prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
 • prevederile Legii nr. 273/2006, a finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Scrisoarea cadru nr. 463549/12.09.2019 elaborată de Ministerul Finanțelor Publice, privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatori principali de credite;
 • Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Bistrița Năsăud nr.BNG_STZ-164/10.01.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr.21659/15.01.2020,  prin care se comunică Decizia nr.1/10.01.2020 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița Năsăud privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare, finanțarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării în învățământul preșcolar, a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice comunitare de evidentă a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor;
 • Adresa Administrației Județene a Finanțelor Publice a Județului Bistrița Năsăud nr._________________, înregistrată la instituția noastră sub nr.________________,  prin care se comunică repartizarea pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023 a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea cheltuielilor aferente unităților de învățământ preuniversitar de stat, cheltuieli prevăzute la art.104 alin 2 lit. b) –d) din Legea educației naționale nr.1/2011   alocate orașului Năsăud, prin Decizia nr. ___/______ a șefului administrației județene a finanțelor publice;
 • Adresa Consiliului Județean Bistrița Năsăud, 2248/30.01.2020, înregistrată la instituția noastră sub nr. _____/__________, prin care se comunica Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud, nr.10/29.01.2020 privind repartizarea pe anul 2020 și a estimărilor pe anii 2021-2023 a cotelor defalcate din impozitul pe venit, a sumelor alocate din cote defalcate din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale si a sumelor din fondul la dispoziția Consiliului Județean Bistrița Năsăud pe anul 2020, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020;
 • prevederile Hotărârii Consiliului Local Năsăud nr. 1/2020, privind impozitele si taxele locale pe anul 2020;
 • raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. _______________;
 • raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. _________________;
 •  raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. __________________;
 • raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate,  nr. _______________;
 • raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, nr. ________________;
 • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
 • proces verbal de afișare a proiectului de hotărâre, nr. 22396/31.01.2020;
 • proces verbal de rezultat al afișării, nr.________________;

 

În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. a) și art. 139, alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. -Se aprobă bugetul general consolidat, de venituri şi cheltuieli, al orașului Năsăud, pe anul 2020, la venituri în sumă de 77928 mii lei și la cheltuieli în sumă de 79732 mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11).

ART.2.(1).-Se aprobă bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe, pe anul 2020, la venituri în sumă de43668 mii lei, la cheltuieli în sumă de 45017 mii lei, conform anexei nr.2, (formular cod 11/01);

(2).Se aprobă bugetul local, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole şi la cheltuieli, pe capitole, subcapitole şi paragrafe,  după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare, cu venituri în sumă de 20037 mii lei şi cheltuieli în sumă de 20037  mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de23631 mii lei şi cheltuieli în sumă de 24980 mii lei;

(3).Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al orașului Năsăud pe anul 2019, în sumă de 1349 mii lei, în cursul exercițiului bugetar al anului 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, în condițiile art. 58 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

ART.3.(1). Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial  din venituri proprii, pe anul 2020, detaliat, la venituri, pe capitole şi subcapitole în sumă de 34710 mii lei şi la cheltuieli pe capitole, subcapitole şi paragrafe, în sumă de 36165 mii lei, conform anexei nr.3,(formular cod 11/02);

(2).Se aprobă bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2020, pe secțiuni, după cum urmează:

a) secțiunea de funcționare, cu venituri în sumă de 34669 mii lei şi cheltuieli în sumă de34815 mii lei;

b) secțiunea de dezvoltare, cu venituri în sumă de 41  mii lei şi cheltuieli în sumă  de 350 mii lei.

ART.4.- Se aprobă utilizarea  excedentului anual al bugetului de venituri proprii și subvenții al orașului Năsăud pe anul 2019, în sumă de 455 mii lei, în cursul exercițiului bugetar al anului 2020, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu suma de 309 mii lei și pentru finanțarea secțiunii de funcționare cu suma de 146 mii lei, în condițiile art. 58 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

ART.5.- Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli, pe articole şi aliniate, pentru fiecare capitol şi subcapitol, din bugetele prevăzute la art. 2-3, pe anul 2020, conform anexei nr.4(formular cod 11/06).

ART.6.- Se aprobă programul de investiții publice, pe anul 2020, pentru bugetele prevăzute la art. 2-3, conform anexei nr.5, (formular cod 14).

ART.7.- Se aproba fișa obiectivelor, proiectelor şi categoriilor de investiții, pe anul 2020, conform anexei nr.6(formular cod 15).

ART.8.-   Anexele nr.1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.9.- Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarul orașului Năsăud, prin Biroul Financiar-contabil, Biroul Impozite şi taxe, Compartimentul Audit şi Compartimentul Juridic, din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

ART.10.- Prezenta hotărâre intra în vigoare la data aducerii la cunoștință publică prin afișare la sediul consiliului local şi site-ul Primăriei orașului Năsăud.

ART.11- Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite prin intermediul secretariatului consiliului local, către:

 • Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
 • Primarul orașului Năsăud;
 • Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud;
 • Trezoreria Năsăud;
 • Biroul Financiar-contabil;
 • Compartimentul Audit;
 • Biroul Impozite şi taxe;
 • Compartimentul Juridic;
 • Unităţile subordonate Consiliului Local Năsăud, finanţate integral sau parţial din bugetul  local;
 • Compartimentul Relaţii cu publicul şi informaţii publice ;
 • Biroul Managementul proiectelor, monitorizarea procedurilor administrative. 

 

Primarul orașului Năsăud,

Mircea Romocea 

 

ANEXE:

Buget 2020 total Oras Nasaud

Liste investitii Primarie

Liste investitii Spital