PROCES VERBAL

Încheiat azi, 09.01.2020, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Oltean Dorel, Moldovan Adriana, Vîju Steluța;

Absentând președintele de ședință, în condițiile art. 123 alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, se alege președinte de ședință dl. consilier local Boțan Ioan pentru a conduce ședința Consiliului Local Năsăud din data de 09.01.2020.

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Boțan Ioan.

La ședință mai participă dl. Magdea Cornel, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl Leahu Vasile, din cadrul Compartimentului Urbanism, dl. Catarig Sorin, din cadrul Compartimentului Achiziții publice, dl Francia Adrian, arhitect și dl Sîrbu Radu din cadrul presei locale.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării și modificării tarifelor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-Cadru de servicii nr. 21433/27.02.2017 încheiat între Orașul Năsăud și S.C. „Urbana” S.A.

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru introducerea în intravilanul localității Năsăud a terenului identificat în C.F. nr. 30455 Năsăud nr. cad. 30455 în vederea construirii unor locuințe individuale

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor locali prezenți se suplimentează ordinea de zi cu un nou proiect de hotărâre, respectiv proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă exercițiului financiar 2019

Dl. președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:          

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din orașul Năsăud, în anul fiscal 2020

Dl primar menționează că s-a modificat cota de impozitate a persoanelor juridice pentru clădirile nerezidențiale de la 1,6% la 1,4%.

De asemenea, menționează faptul că impozitele și taxele nu au crescut, ci dimpotrivă acestea au scăzut, modificarea obligatorie conform legii fiind doar rata de inflație care a determinat ajustarea unor impozite/taxe.

Dl viceprimar Vlașin Dorin dorește să menționeze că se observă faptul că această cotă de 1,4% este la fel și la municipiul Bistrița apreciind că este un lucru bun.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre modificat conform amendamentului se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea ajustării și modificării tarifelor de salubrizare în orașul Năsăud, stabilite prin Acordul-Cadru de servicii nr. 21433/27.02.2017 încheiat între Orașul Năsăud și S.C. „Urbana” S.A.

Dl. primar explică faptul că această creștere de 7,12% este generată de creșterea salariului minim brut pe țară față de 2080 lei în anul 2019, 2230 lei în anul 2020, iar taxa de depozit de 149 lei. Acestea sunt cele două ajustări făcute pentru actualizarea acordului- cadru.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre modificat conform amendamentului se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal, pentru introducerea în intravilanul localității Năsăud a terenului identificat în C.F. nr. 30455 Năsăud nr. cad. 30455 în vederea construirii unor locuințe individuale

Dl arhitect Fracia Adrian face o scurtă descriere a planului urbanistic zonal.

Menționează că accesul dinspre amplasament înspre oraș se va face pe strada modernizată, terenul în suprafață de 8940 mp. va fi parcelat în 7 parcele pentru construit locuințe individuale în regim izolat.

Accesul la fiecare parcelă în parte se va face de pe un drum privat de circa 1000mp. Fiecare parcelă va avea o suprafață minimă de 1000 mp. Locuințele la un procent de ocupare a terenului de 40%, va rezulta o suprafață construită de 3120 mp. Suprafața de spații verzi amenajate va fi de 15%, însemnând 1170 mp. Diferența care rămâne de 2210 mp. înseamnă grădini de agrement care înseamnă spații verzi sau grădini de zarzavat, etc. Alimentarea electrică se va face aerian, alimentarea cu apă se face printr-o captare care vine de mai sus. Pentru apele uzate menajere  se va face un bazin subteran care vor fi vidanjate periodic de către AQUABIS.

Locuințele vor avea regimul locuințelor de mai jos de acestea. Arhitectura va fi una dintre cele existente, regim de înălțime fiind P+E.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea utilizării unei sume, din excedentul anului precedent, pentru acoperirea integrală a deficitului secțiunii de dezvoltare aferentă exercițiului financiar 2019

Dl primar face mențiunea că această suma va fi folosită exclusiv pentru cofinanțări, respectiv cote de cofinanțare pentru cele 4 străzi, podul rutier de peste râul Someșul Mare și Centrul de Zi pentru persoane în vârstă.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Boțan Ioan                                                            Șoldea Vasile