PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 12.12.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 12;

Absenți: Vlașin Dorin, Rogozan Florin, Moldovan Adriana, Tomi Iacob, Boțan Ioan;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Marica Marius.

La ședință mai participă dna Acu Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea Deșeurilor, Mediu și dna Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Năsăud și instituirea taxei speciale de salubrizare

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 12 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Năsăud și instituirea taxei speciale de salubrizare

Dna Acu Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea deșeurilor, Mediu face o scurtă prezentare făcând următoarele mențiuni: ”La nivelul anului 2019 trebuia ca rata de colectare selectivă să fie de 50%. În orașul Năsăud s-a atins cota de doar 6.7%, motiv pentru care apreciez că s-a făcut un lucru bun cu distribuirea sacilor galbeni pentru colectarea selectivă (plastic și metal), pubelele negre fiind doar pentru deșeuri menajere.

Consider că este necesară majorarea taxei deoarece la finalul proiectului se vor distribui pubelele galbene care vor fi ridicate o dată pe lună, iar la zona blocurilor, pubelele vor fi închise, cetățenii primind cheie pentru a deschide zona pubelelor în funcție de zona arondată.

O parte din majorarea taxei va merge către Fondul de Mediu, unde se plătește 80 lei/tonă la nivelul anului 2020 pentru că nu colectăm selectiv.”

Dl consilier Marica Marius, întreabă cum se depune cererea pentru stabilirea cuantumului taxei speciale.

Dl primar răspunde că în acest sens s-a realizat o campanie de informare a populației și urmează să se mai organizeze o nouă campanie.

Dna Acu Mihaela completează că în cazul în care persoanele nu vor depune această cerere, se vor stabili taxele pentru 4 persoane, din oficiu și se vor comunica înștiințări de plată la domiciliu.

Dl primar precizează că această situație este bine controlată în proporție de 80%.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente. Proiectul de hotărâre se supune aprobării:

„pentru” 12 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Marica Marius                                                            Șoldea Vasile