PROCES VERBAL
 
Încheiat azi, 29.11.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.
 
     Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;
     Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Maghiar Marius.
     La ședință mai participă: dna Soare Carmen, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene, dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și taxe, dl. Burduhos Dumitru, și dl. Iovu Ioan, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat, 
     Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.
     Dl primar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   
          
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței, bl. D2
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, Bl. 2                       
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2019
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră de 33,4 ha, identificată din UP IV Sîngeorz-Băi UA 13A, UA 13C, UA 20A, UA 21A, UA 24A, UA 24B, UA 25A, UA 25B, UA 25C și UA 25V aflată în domeniul public al orașului Năsăud, din Parcul Național Munții Rodnei și introducerea în Parcul National Munții Rodnei a unei suprafețe echivalente de teren cu vegetație forestieră aflată în domeniul public al orașului Năsăud, identificată din UP V Rodna UA 32A, UA 32B și UA 32C  
Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea
Cu acordul unanim al consilierilor prezenți, ordinea de zi este suplimentată cu un nou proiect de hotărâre, respectiv: 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc “Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
 
Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C                                            
Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:
„pentru” 17 voturi;
„împotriva” 0 voturi;
„abțineri ” 0 voturi.
Proiect de hotărâre adoptat.  
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Bistriței, bl. D2
 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:  
„pentru ”    17 voturi;
„împotriva ”  0 voturi;
„abțineri ”    0 voturi.
Proiect de hotărâre adoptat.
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe sociale, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Tudor Vladimirescu, Bl. 2              
Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:  
„pentru ”    17 voturi;
„împotrivă ”  0 voturi;
„abțineri ”    0 voturi.
Proiect de hotărâre adoptat.
 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna decembrie 2019
Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:            
„pentru ”    17 voturi;
„împotrivă ”  0 voturi;
„abțineri ”    0 voturi;
Proiect de hotărâre adoptat.
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la  contractele de închiriere a boxelor metalice atribuite locatarilor blocurilor situate pe str. Miron Cristea, loc. Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud, pentru depozitarea lemnului de foc
 Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:            
„pentru ”    17 voturi;
„împotrivă ”  0 voturi;
„abțineri ”    0 voturi;
Proiect de hotărâre adoptat.
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii unei suprafețe de teren cu vegetație forestieră de 33,4 ha, identificată din UP IV Sîngeorz-Băi UA 13A, UA 13C, UA 20A, UA 21A, UA 24A, UA 24B, UA 25A, UA 25B, UA 25C și UA 25V aflată în domeniul public al orașului Năsăud, din Parcul Național Munții Rodnei și introducerea în Parcul National Munții Rodnei a unei suprafețe echivalente de teren cu vegetație forestieră aflată în domeniul public al orașului Năsăud, identificată din UP V Rodna UA 32A, UA 32B și UA 32C  
     Dl Burduhos Dumitru, din cadrul Compartimentului Administrarea Domeniului Public și Privat precizează succint faptul că este vorba despre cariera Valea Secii. Suprafața de aproximativ 14 ha a fost cuprinsă în cadrul parcului. Carierea are 2 ha. Aceasta poate fi extinsă, însă trebuie scoasă din perimetrul parcului. Legislația în vigoare dă posibilitatea extinderii suprafeței dacă, mai întâi această suprafață se scoate din perimetrul parcului. Așa cum este prezentat în anexele proiectului de hotărâre, se scoate din perimetrul parcului, o suprafață de 33 ha, și se predă o altă suprafață echivalentă în aria protejată. Această suprafață care se scoate din parc cuprinde o zonă a zăcământului de 14 ha, și o zonă tampon perimetrală de 100 m. în jurul zăcământului ce exista în licența de exploatare inițială. Din adresa administratorului fondului forestier reiese că din punct de vedere al veniturilor nu are nici un dezavantaj.
Dl primar dorește să precizeze că firma, inițial Macon, acum Valsecmar, a exploatat zăcământul din anul 2005, în schimb nu a plătit nici un fel de redevență pentru suprafața de teren l cărui proprietar este Orașul Năsăud. Firma sau firmele au plătit redevențele către Agenția pentru Resurse Minerale. La acest moment, la solicitarea acestui schimb avem posibilitatea de a încheia un contract de concesiune, iar redevența să revină bugetului local. Apoi,  pentru suprafața ce urmează a fi scoasă din fondul forestier, suma se plătește la Consiliul local. Așadar Orașul Năsăud nu are nimic de pierdut, ci dimpotrivă, are de câștigat încheierea unui contract de concesiune al cărui redevență revine bugetului local, iar prin scoaterea din fondul forestier, sumele se plătesc către bugetul local.
Dna. consilier local Vîju Steluța întreabă  dacă, Consiliul local are competența de a scoate această suprafață de teren.
     Dl. primar răspunde afirmativ, asigurând consilierii locali că nu ar prezenta un proiect de hotărâre fără suport legal integral.
     Dl. secretar general al orașului Năsăud lămurește faptul că, Consiliul Local Năsăud își exprimă doar acordul cu privire la scoaterea acestei suprafețe, scoaterea efectivă va fi efectuată de către Ministerul Mediului.
     Dl consilier local Marica Marius afirmă că probela care în opinia domniei sale este foarte gravă, este aceea că respectivul domn exploatează din anul 2006 până în anul 2019 fără nici un aviz și fără să plătească ceva către bugetul local , fără autorizație de la Agenția de Mediu și Agenția Resurselor Minerale. 13 ani nu l-a deranjat nimeni pe respectivul domn.
     Dl primar răspunde că din informațiile deținute până la acest moment nu au existat pârghii legale pentru a determina firma respectivă să plătească o chirie sau redevență. Cu toate acestea, sunt organisme abilitate care să verifice dacă plătesc sau nu. Dl primar apreciază că nu ar fi putut exploata fără să plătească  redevența la Agenția Resurselor Minerale.
     Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu mai sunt întrebări, amendamente, obiecții, se supune aprobării:            
„pentru”    17 voturi;
„împotrivă”  0 voturi;
„abțineri”    0 voturi;
Proiect de hotărâre adoptat.
 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat și a bugetului indicativ actualizat aferent proiectului “Eficientizarea energetică a Spitalului Orășenesc “Dr. George Trifon”, oraș Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”
Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:            
„pentru”    17 voturi;
„împotrivă”  0 voturi;
„abțineri”    0 voturi;
Proiect de hotărâre adoptat.
 
Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.
 
 
  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General
      Maghiar Marius                                                               Șoldea Vasile