Năsăud, Piața Unirii nr.15

tel:0263 361 026 Secretariat
tel:0263 361 027 Relații cu Publicul
tel:0263 361 295 Evidența Populației
tel:0263 361 634 Impozite și Taxe CASIERIE
tel:0263 361 504 Impozite și Taxe FAX

Anunțuri recente

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (doar pentru acordarea beneficiilor de asistență socială)

 


 

PROIECT DE HOTĂRÂRE
 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Năsăud și instituirea taxei speciale de salubrizare
 
Consiliul Local Năsăud,
Întrunit în ședință ordinară, în prezența a __ consilieri;
 
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre inițiat de primarul orașului Năsăud;
- raportul Compartimentului Gestiunea deșeurilor, Mediu nr. 38389/11.11.2019;
- referatul de aprobare al primarului orașului Năsăud nr. _____________;
- Hotărârea AGA ADI Deșeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20/22.10.2019 privind aprobarea Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Bistriţa-Năsăud;
- art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12) – (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată; 
- art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25 – 27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011privind regimul deșeurilor, republicată;
- art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale;
- art. 454, lit. g) și art. 484, alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
- prevederile O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 5, alin. (1), lit. g), pct. I, II și III; art. 5; alin. (2), lit. h); art. 16, alin. (4), lit. h), art. 17, alin. (1), lit. c) din Statutul actualizat tehnic al A.D.I. Deșeuri Bistrița – Năsăud;
- adresa  A.D.I. deșeuri nr. 48/07.10.2019, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 39378/21.10.2019 cu nota justificativă privind aprobarea regulamentului – cadru de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Bistrița – Năsăud;
- faptul că majorarea taxei este necesară deoarece se va începe colectarea selectivă de la cetățenii care locuiesc la case și care au primit saci galbeni în care se va colecta plastic și metal și care vor fi luați de doua ori pe lună, urmând să se distribuie pubele galbene în locul sacilor galbeni, acestea generând costuri suplimentare. În zona blocurilor se vor pune suplimentar pubele de 1,1 mc pentru deșeuri menajere, iar cele semi-îngropare urmează a fi folosite doar pentru deșeuri reciclabile;
- faptul că din taxa specială de salubrizare se asigură finanțarea următoarelor activității: colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și similare, al deșeurilor din construcții în limita a 200 kilograme/gospodărie/an; colectarea deșeurilor voluminoase în cadrul campaniilor; sortarea deșeurilor reciclabile de la persoane și agenți economici; colectarea și compostarea deșeurilor verzi, biodegradabile în cadrul campaniilor; depozitarea controlată a deșeurilor;    
- prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat, servicii, comerț, nr. ______________;
- raportul comisiei pentru învățământ, sănătate, culte, cultură, probleme ale tineretului, activități sportive şi de agrement, nr. _________________;
- raportul comisiei pentru agricultură, silvicultură, zootehnie şi urmărirea aplicării Legii nr. 18/1991, Legii nr. 169/1998 şi Legii nr.1/2000, nr. _______________;
- raportul comisiei pentru  administrație publică locală, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăților cetățenilor, muncă şi protecție socială, relații cu cetățenii, disciplină, imunitate, nr. _____________;
- raportul comisiei pentru amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, urbanism, ecologie, protecția mediului, ________________;
- procesul-verbal de afișare a proiectului de hotărâre nr.39717/29.10.2019;
- procesul-verbal de rezultat al afișării, nr. _______________;
 
    În temeiul art. 129 alin.2, lit. d), alin. 4, lit. c); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
 
H O T Ă R Ă Ş T E :
Art. 1. . Se aproba Regulamentul de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în Orașul Năsăud, prevăzut  în anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
Art. 2. Se stabilește cuantumul taxei speciale de salubrizare începând cu data de 12.12.2019, pentru fiecare categorie distinctă de utilizatori, inclusiv cota aferentă contribuțiilor legale la Fondul de Mediu, după cum urmează:
- Taxă utilizatori casnici din mediul urban: 11,5 lei/pers/luna 
- Taxa utilizatori non-casnici: conform art. 26 din Anexa 9 la Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare
 
Art. 3. Taxa specială de salubrizare instituită conform art. 1 şi 2  se face venit la bugetul local al Orașului Năsăud.
 
Art. 4. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea nr. 22/28.02.2019 a Consiliului Local al Orașului Năsăud privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2019, în orașul Năsăud și localitățile componente Lușca și Liviu Rebreanu.
Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afișată la sediul Primăriei Orașului Năsăud, str. Piața Unirii, nr. 15, jud. Bistrița-Năsăud, şi va fi publicată pe pagina de internet a instituţiei www.primarianasaud.ro
Art. 6. – (1) Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 12.12.2019.
(2) – Începând cu data intrării în vigoare a noului regulament se va modifica structura şi cuantumul taxei speciale de salubrizare conform dispozițiilor instituite de acesta, regularizarea şi penalizările urmând a fi aplicate pe măsura punerii în funcțiune a infrastructurii de monitorizare a deșeurilor colectate şi a sistemului de închidere a platformelor publice.
 
Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Compartimentul Gestiunea deșeurilor, Mediu, și Biroul Impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Năsăud.
 
Art. 8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului şi se transmite  prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către:
 
 
- Instituția Prefectului Județul Bistrița-Năsăud;
- Primarul orașului Năsăud;
- Biroul Impozite și taxe;
- Compartimentul Gestiunea deșeurilor, Mediu;
- Compartimentul Relații cu publicul.
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                       
_______________________        Contrasemnează
SECRETAR GENERAL                                                          ………………….
 

ANEXE

Regulament - cadru instituire taxa

Anexe 1 - 8 Reg TAXA

Anexa 9 Reg TAXA

Anexa 10 Reg TAXA

Anexa 11 Reg TAXA