PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 31.10.2019, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 17;

Preşedinte de şedinţă:  dl. consilier local Fetti Silviu.

La ședință mai participă: dna Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A și str. Bistriței bl. D2

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2019-2020

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 61/27.06.2019, privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010, având ca obiect închirierea suprafeței de teren de 60,00 mp., situat în orașul Năsăud, str. Piața Nouă, nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației, şi modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de începere a licitațiilor şi negocierilor, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă şi tipul licitației

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Cu acordul unanim al consilierilor prezenți se suplimentează ordinea de zi cu două proiecte de hotărâri, respectiv:

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă în C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

9, Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâri şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuție bugetară al Orașului Năsăud, pe trimestrul III, anul 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 17 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de închiriere la contractele de închiriere pentru suprafețe cu destinație de locuințe ANL, situate în orașul Năsăud, județul Bistrița-Năsăud, str. Mihai Eminescu bl. 2C, str. Iacob Mureșianu, bl. 2A și str. Bistriței bl. D2

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu sunt obiecții, întrebări amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotriva”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de merit unor elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din orașul Năsăud, pe anul școlar 2019-2020

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii. Nu sunt obiecții, întrebări, amendamente, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 61/27.06.2019, privind prelungirea pe termen de 1 an  a  contractelor de închiriere a locurilor pe parcare din parcările de reședință aparținând domeniului public al Orașului Năsăud, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, pe luna noiembrie 2019

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării contractului de închiriere nr. 12033/01.06.2010, având ca obiect închirierea suprafeței de teren de 60,00 mp., situat în orașul Năsăud, str. Piața Nouă, nr. 3, jud. Bistrița-Năsăud

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier administrat de către Ocolul Silvic Feldru, proprietate publică a orașului Năsăud, a criteriilor, priorităților, destinației, şi modului de valorificare a masei lemnoase respective, a prețurilor de referință, a prețurilor de începere a licitațiilor şi negocierilor, a prețurilor de vânzare directă pentru masa lemnoasă respectivă şi tipul licitației

Dl consilier Marica Marius își exprimă nemulțumirea față de prețurile ridicate pentru  lemne în cazul cetățenilor cu venituri modeste.

Dl primar menționează faptul că înțelege situația aceasta însă volumul de masă lemnoasă pentru lemne de foc este unul mic, iar cu privire la prețul pe transport, acesta nu poate fi suportat de către Primăria orașului Năsăud.

Cu toate acestea, dl. primar precizează faptul că dacă există sugestii, își exprimă dorința de a le analiza în vederea sprijinirii cetățenilor orașului Năsăud.

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă în C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32

Având în vedere faptul că, consilierii locali prezenți în cadrul ședinței apreciază prețul de licitație stabilit prin studiu ca fiind prea ridicat, inițiatorul proiectului, dl primar, retrage proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren de 553 mp. din domeniul public al orașului Năsăud, situată la intrarea în incinta stadionului orașului Năsăud, înscrisă în C.F. nr. 28480 Năsăud, nr. top. 32, de pe ordinea de zi.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor modificări de natură tehnică și financiară necesare pentru realizarea investiției: „MODERNIZARE DRUMURI AGRICOLE ÎN ORAȘUL NĂSĂUD, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD”

Proiectul a fost dezbătut şi discutat pe larg în comisii, nu  sunt amendamente, obiecții, întrebări, se supune aprobării:

„pentru”    17 voturi;

„împotrivă”  0 voturi;

„abțineri”    0 voturi;

Proiect de hotărâre adoptat.

10. Diverse

Dl primar prezintă adresa d-nei Rogozan Violeta Gabriela înregistrată  la Primăria orașului Năsăud sub nr. 39683/28.10.2019 prin care solicită finanțarea serviciului de pază pentru Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” în sensul asigurării serviciului de pază de către o firmă autorizată în protecție și pază.

Dl primar apreciază că această măsură ar trebui luată pentru toate școlile și că acest lucru trebuie avut în vedere în momentul creionării bugetului pentru anul 2020. În acest an însă, din păcate, nu se poate da curs acestei solicitări.

Dl primar prezintă rapoartele sintetice transmise de către Colegiul Național George Coșbuc, Năsăud,  Liceul Silvic ”Transilvania” Năsăud și Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu”

Se avizează favorabil aceste rapoarte de către consilierii locali prezenți.

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

  Preşedinte de şedinţă,                         Contrasemnează: Secretar General

      Fetti Silviu                                                               Șoldea Vasile