PROCES VERBAL

 

Încheiat azi, 16.10.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 16;

Absenți: Maghiar Marius.;

Preşedinte de şedinţă:dl. consilier local Fetti Silviu.

La ședință mai participă Dna. Acu Mihaela, din cadrul Compartimentului Gestiunea deșeurilor, Mediu,  și dna. Lăpușneanu Ioana, din cadrul Biroului Impozite și taxe.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

3. Proiect de hotărâreprivind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

 

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 16 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri ” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectelor de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Serviciului public de salubrizare în județul Bistrița-Năsăud

Dl viceprimar face o scurtă prezentare a strategiei propuse prin proiectul de hotărâre.

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, actualizat în baza prevederilor O.U.G. nr. 74/2018, aprobată prin Legea nr. 31/2019

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

3. Proiect de hotărâreprivind solicitarea operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate, conform O.U.G. nr. 74/2018, aferente Contractului de Concesiune nr. 1277/2018

Dl consilier local Rogozan Florin  face următoarele precizări: ”Abia am semnat un contract cu Supercom, prin luna martie, și deja venim cu majorări. Mi-ar fi plăcut să aibă o fundamentare a prețurilor.  Noi plătim mai întâi investițiile? În momentul de față, Supercom nu are dotarea necesară să cântărească. Ar fi normal să majoreze prețurile  când are cu ce cântării. Noi acceptăm toate condițiile  Supercom în ideea că altfel ar renunța la contract, dar ei nu vin cu nimic în schimb decât cu promisiuni. Trebuiau să cumpere mai multe mașini de ridicare, conform contractului. Nu știu dacă au făcut acest lucru. Plata la fel, o face Primăria și acum, nu?”

Dl primar apreciază că există fundamentare și solicită d-lui viceprimar ca în calitate de reprezentant al Consiliului Local Năsăud în A.G.A.  din cadrul A.D.I. Deșeuri să ofere d-lui consilier explicațiile necesare.

Dl consilier local Rogozan Florin menționează că înțelege că ar exista fundamentare însă precizează că abia au încheiat un contract, în luna martie. Câte s-au schimbat până acum pentru o fundamentare de preț? Întreabă dl consilier.

Spun că fac investiții care le amortizează din banii noștri. Să le facă mai întâi. De ce să le plătim noi? Precizează dl consilier.

Dl primar răspunde că spre exemplu, o parte din pubele sunt achiziționate și de asemenea, o parte din mașini.

Dl primar mai precizează că în opinia domniei sale cheltuielile sunt suportabile menționând însă și posibilitatea împotrivirii consilierilor cu consecința asumării gestionării orașului sub acest aspect.

Dl viceprimar explică faptul că este vorba despre un proiect foarte greu de dus la bun sfârșit întrucât vorbim de o perioada până în anul 2021. De asemenea, mai precizează că fiind vorba despre un sistem defectuos, s-a găsit soluția de a contribui financiar pentru a produce efecte. Este vorba despre achiziționarea unor pubele de 240 L pentru casele individuale și de închiderea punctelor de colectare în cartierul de blocuri și de sistematizarea lor. Asta înseamnă că  fiecare apartament în parte primește cartele pentru a avea acces la pubele. În acest fel nu se mai pot lăsa deșeuri de către alte persoane în pubelele altor scări. Cu cât mai mult vom colecta selectiv începând cu 1 noiembrie, cu atât vom plăti mai puțin.

Dl consilier local Boțan Ioan întreabă ce se va întâmpla cu pubelele negre.

Dl viceprimar explică faptul că acestea vor rămâne în continuare și vor fi folosite pentru gunoaie menajere și vor fi microcipate.

Dl consilier local Boțan Ioan întreabă dacă acestea vor fi pentru fiecare locuință.

Dl viceprimar răspunde afirmativ la această întrebare.

Dl consilier local Oltean Dorel întreabă dacă trebuie să existe trei pubele la fiecare casă.

Dl viceprimar explică faptul că pubela neagră, care o avem deja, este pentru gunoiul menajer, cea galbenă, care urmează să o primim, este pentru sticlă și plastic, iar restul gunoaielor se duc în continuare la cel mai apropiat punct de colectare a containerelor semi îngropate.

Dl consilier local Rogozan Florin apreciază că nu există logică în stabilirea tarifelor atât timp cât pentru reciclabile prețul este de 1165 lei, respectiv de 3 ori mai mult decât pe cel rezidual/menajer.

Dl consilier Oltean Dorel apreciază că populația ar fi mai stimulată să recicleze dacă persoanele ar putea fi plătite pentru reciclarea peturilor, spre exemplu.

Dl consilier Boțan Ioan întreabă care este motivul pentru prețul mai mare al colectării deșeurilor din mediul rural.

Dl primar răspunde că această diferență se datorează transportului.

Dl consilier Tomi Iacob solicită atenționarea Serviciului de salubrizare de a colecta gunoiul și de pe strada Nicolae Bălan întrucât mașini care să încapă pe această stradă există.

Dl primar solicită implicarea d-nei Acu Mihaela în vederea soluționării acestei situații, transmițând o adresă în acest sens Supercom.

Dl consilier local Marica Marius întreabă dacă se poate stabili un procent de recuperare a sumelor plătite de U.A.T. oraș Năsăud pentru salubrizare.

Dl primar răspunde că procentul se situează pe la 85-90%.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 15 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 1 voturi (dl. consilier Rogozan Florin);

Proiect de hotărâre adoptat

4. Proiect de hotărâreprivind aprobarea condițiilor de încheiere a  Actului adițional nr. 2 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018

Nu sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 16 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat.

5. Diverse.

Dl primar prezintă consilierilor locali prezenți adresa S.C. FLODACTIV S.R.L. înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 38614/07.10.2019 prin care solicită rezilierea contractului nr. 13117/29.01.2019, nr. 5072/22.04.2019 începând cu data de 1.11.2019.

 

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretar General

        Fetti Silviu                                                            Șoldea Vasile