Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț examen promovare expert și inspector

ANUNŢ

PRIMĂRIA ORAŞULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piaţa Unirii, nr.15, tel.361026, fax 361028, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut,  în perioada 26.11 – 28.11.2019, pentru următoarele funcţii publice:

 

1.Expert, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad principal, în cadrul Directiei de asistență socială, compartimentul protecția copilului și violență familială din aparatul de specialitate al primarului oraşului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.1.

2.Inspector, funcţie publică de execuţie, clasa I, grad principal în cadrul biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului orașului Năsăud.

Bibliografia conform anexei nr.2.

Condiţii de participare:

a) să aibă cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

b) să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

c) să nu aibă  o sancţiune disciplinară neradiată.

Dosarele candidaţilor vor conţine în mod obligatoriu:

a) copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b) copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani în care funcționarul public s-a aflat în activitate;

c) formularul de înscriere.

 

Dosarele candidaţilor se pot depune în perioada 25.10 - 13.11.2019, la Primăria oraşului Năsăud, compartimentul resurse umane.

 

 

           PRIMAR                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI

 MIRCEA ROMOCEA                                                      VASILE ȘOLDEA

 

Anexa nr.1

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcţionarului  public dincadrul Direcției de asistență socială, compartimentul protecția copilului și violență familială din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 26.11 - 28.11.2019.

 

1.Constituția României.

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, partea a VI-a , Titlul II Statutul funcționarilor publici.

3.Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecție în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare.

6.Legea nr.248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare.

7.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.111/2010 privind concediul și indemnizația pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare.

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA

 

Anexa nr.2

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul organizat în vederea promovării în grad profesional a funcţionarului  public dincadrul Biroului impozite și taxe din aparatul de specialitate al primarului, în perioada 26.11 - 28.11.2019.

 

 

1.Constituția României.

2.Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind codul administrativ, partea a VI-a , Titlul II,  Statutul funcționarilor publici.

3.Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

4.Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

5.Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR

MIRCEA ROMOCEA