Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral

DISPOZIȚIE

privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în orașul Năsăud, pentru  alegerea Președintelui României din anul 2019

 

PRIMARUL ORAȘULUI NĂSĂUD,

Având în vedere:

 

-  raportul compartimentului de stare civilă nr. 37205/19.09.2019;

- adresa nr. II/D/17.933 din 10.09.2019 a Instituției Prefectului - Județul Bistrița-Năsăud, înregistrată la Primăria orașului Năsăud sub nr. 36973/13.09.2019;

- prevederile art. 41, alin.(1)-(13) din Legea 370/2004, pentru alegerea Președintelui României, republicată cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 8, lit. d) din Hotărârea de Guvernului României   nr. 631/2019, privind stabilirea măsurilor pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor  pentru Președintele României din anul 2019;

- punctul 43 din Anexa nr. 1 aprobată prin Hotărârea Guvernului României nr. 630/2019 privind aprobarea Programului Calendaristic pentru realizarea activităților necesare pentru alegerea Președintelui României în anul 2019;

          În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1), lit. b din Ordonanța de Urgență a  Guvernului nr. 57/2015 privind Codul Administrativ,

DISPUN:  

Art. 1. -Se stabilesc următoarele locuri speciale pentru afișaj electoral în orașul Năsăud și localitățile componente, Lușca și Liviu Rebreanu, pentru alegerea Președintelui României în anul 2019;

 

1. Două afișiere - situate pe platoul Școlii de Aplicație;

2. Două afișiere - situate  în zona fostului cinematograf (P-ța. Unirii, nr. 2);

3. Două afișiere - situate  pe platoul Piața agroalimentară;

4. Două afișiere-situate  pe str. Miron Cristea în zona Cooperativa de Credit;

5. Două afișiere - situate în zona Bisericii Ortodoxe nr. 3;

6. Două afișiere-situate pe str. Vasile Naşcu, în zona Capelei orașului Năsăud;

7. Un afișier - situat lângă Școala Generală ,,Mihai Eminescu” Bld. Grănicerilor colț cu str. Virgil Șotropa;

8. Două afișiere – situate în cart. Liviu Rebreanu, în fața Căminului Cultural;

9. Două afișiere – situate în cart. Lușca, în fața Căminului Cultural.

         

          Art. 2.  (1) Locurile speciale pentru afișaj electoral pot fi folosite numai de candidații la funcția de președinte și de partidele care i-au propus.

             (2) Este interzisă utilizarea de către un candidat a locurilor speciale pentru afișaj electoral, astfel încât să împiedice folosirea acestora de către un alt candidat.

             (3) Afișajul electoral este permis în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 numai cu acordul scris al proprietarilor sau, după caz, al deținătorilor și numai cu luarea masurilor impuse de legislația în vigoare pentru asigurarea siguranței cetățenilor.

             (4) Pe un panou electoral fiecare candidat poate aplica un singur afiș electoral. Un afiș electoral amplasat în locurile prevăzute la alin. (1) nu poate depăși dimensiunile de 500 mm o latură și 300 mm cealaltă latură, iar cel prin care se convoacă o reuniune electorală, 400 mm o latură și 250 mm cealaltă latură.

Art. 3.(1) Sunt interzise afișele electorale care combina culorile într-o succesiune care reproduce drapelul României sau al altui stat.

(2) Se interzice afișajul în scop electoral prin aplicarea pe pereții sau pilonii de susținere a podurilor, tunelurilor, viaductelor, pe indicatoarele rutiere, panourile de orientare și informare rutiera, precum și pe sistemele electronice de reglementare a circulației.

Art. 4.Integritatea panourilor, afișelor electorale și a altor materiale de propaganda electorala amplasate în locuri autorizate, se asigură de Primarul orașului Năsăud, cu sprijinul organelor de ordine publică.

Art. 5.– Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului orașului, prin afișarea la sediul Primăriei și afișare pe site-ul Primăriei orașului Năsăud.

Art. 6.– Prezenta dispoziție se transmite prin intermediul compartimentului secretariat-administrativ, către:

  • Instituția Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud;
  • Poliția orașului Năsăud;
  • Poliția locală;
  • Secția de Jandarmi Năsăud;
  • Compartimentul Urbanism;
  • Compartimentul Relații cu publicul.

 

   PRIMAR ,                                                     CONTRASEMNEAZĂ

   Romocea Nicolae-Mircea                           SECRETARUL ORAȘULUI

                                                                                           Vasile Șoldea