PROCES VERBAL

Încheiat azi, 20.09.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local NăsăudDin efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 13;

Absenți: Vîju Steluța, Timoce Călin, Șofroni Adela, Marica Marius.;

Preşedinte de şedinţă: dl. consilier local Cârcu Andrei.

La ședință mai participă Dl Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil și dna. Cosma Someșan Dana, din cadrul Biroului Managementul proiectelor europene.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl viceprimar este invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2019

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. viceprimar:

„pentru”- 13 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui viceprimar.

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al U.A.T. Năsăud, pe anul 2019

Dl. Stoian Gheorghe, din cadrul Biroului Financiar-contabil face o scurta prezentare referitoare la necesitatea rectificării bugetare menționând că la cheltuieli se suplimentează cu 30 de mii pentru Colegiul G. Coșbuc, Iluminatul public, Salubritate și Străzi, iar virările de credite bugetare sunt necesare în vederea acoperirii cheltuielilor administrative.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 13 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretarul orașului

   Cârcu Andrei                                                            Șoldea Vasile