PROCES VERBAL

Încheiat azi, 10.09.2019, cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local Năsăud.          

Din efectivul de 17 consilieri locali sunt prezenți 14;

Absenți: Bodea Marius, Maghiar Marius, Timoce Călin;

Preşedinte de şedinţă:  ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­dl. consilier local Cârcu Andrei.

Se prezintă procesul verbal al ședinței anterioare, nu sunt obiecții, se votează „pentru” în unanimitate.

Dl primareste invitat să prezinte ordinea de zi,  după cum urmează:   

1. Proiect de hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor suportate de U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiție: „Complex sportiv multifuncțional-localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Iniţiator: Primarul oraşului Năsăud, Mircea Romocea            

Dl președinte supune la vot ordinea de zi prezentată de dl. primar:

„pentru”- 14 voturi;

„împotriva” -  0 voturi;

„abțineri” -  0 voturi.

Se trece la dezbaterea  proiectului de hotărâre şi se dă cuvântul d-lui primar.

2. Proiect de hotărâreprivind aprobarea studiului de fezabilitate actualizat, a devizului general actualizat, a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor suportate de U.A.T. Orașul Năsăud pentru obiectivul de investiție: „Complex sportiv multifuncțional-localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud”

Dl primar dorește să facă următoarele precizări: ”Valoarea de finanțat 1.192.251,89 lei, valoarea deja finanțată, deci anterior, până la această dată, 379.149 lei, respectiv  studiul de fezabilitate și amenajări teren, prefezabilitate, act adițional, și au mai rămas de finanțat în momentul de față 813.102 lei. Valoarea totală a investiției 37.902.101, 17 lei.

8 milioane de euro din care construcție+ montaj- 26.592.765,10.”

Dl primar mai dorește să facă amintească faptul că ”s-a încărcat documentația tehnică pe SEAP, de către C.N.I. care realizează licitația pentru proiectare și execuție. S-a prezentat o singură firmă care s-a retras deoarece nu fuseseră actualizate prețurile conform Hotărârii Guvernului nr. 114/2018 și Hotărârii Guvernului nr.  907/2016.

 S-a cerut actualizarea prețului și s-a ajuns la această sumă de aproape 8 milioane de euro, ceea ce presupune că nu va mai trece pentru aprobare prin Consiliul tehnico-economic a Ministerului Dezvoltării Regionale, ci va merge direct la Guvern urmând a se aproba în Hotărâre de Guvern.”

Dl consilier local Rogozan Florin întreabă dacă această sumă include tot.

Dl. primar explică faptul că suma de 1.192.251,89 lei include și utilitățile. În schimb, parte din strada Dumitru Vârtic va fi prinsă în proiectul ”Creșterea mobilității urbane”.

Dl consilier local Marica Marius întreabă dacă fezabilitatea este achitată.

Dl primar explică faptul că prefezabilitatea și fezabilitatea au fost achitate. De aici încolo mai sunt necesare utilitățile care înseamnă centrală de regenerare, apă, canal, curent, traversare pentru stația de epurare și devierea electrică.

Nu mai sunt întrebări, obiecții, amendamente, se supune aprobării:

„pentru” 14 voturi;

„împotriva” 0 voturi;

„abțineri ” 0 voturi.

Proiect de hotărâre adoptat

Nemaifiind alte discuții, ședința se declară închisă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în 2 exemplare.

 

 

  Președinte de ședință                               Contrasemnează: Secretarul orașului

   Cârcu Andrei                                                            Șoldea Vasile