Nasaud, Piata Unirii nr.15

tel:0263/361026
email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Anunț concurs îngrijitoare.

Nr. 36800/10.09.2019

ANUNȚ

 

PRIMĂRIA ORAȘULUI NĂSĂUD, cu sediul în Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, organizează concurs în vederea ocupării postului vacant de:

Îngrijitoarela Creșa din cadrul Direcției de asistență socială – 1 post.

Condiții de  participare la concurs:

  • studii generale
  • vechime în muncă:  nu este obligatorie

 

Bibliografia

1. Hotărârea Guvernului nr. 1252/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare a creșelor și a altor unități de educație timpurie antepreșcolară, cu modificările și completările ulterioare.

2. Ordinul nr. 1955/1995, pentru aprobarea normelor de igienă privind unitățile pentru  ocrotirea, educarea și instruirea copiilor și tinerilor,cu modificările și completările ulterioare.

3. Regulamentul de organizare și funcționare a Creșei.

 

Dosarele de înscriere la concurs se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului, respectiv până la data de 24.09.2019, la compartimentul resurse umane și vor conține în mod obligatoriu următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată primarului orașului Năsăud;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului ;

e) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;

f) curriculum vitae;

                                  

Copiile de pe actele mai sus enumerate se prezintă însoțite de documentele originale.

Calendarul de desfășurare a concursului:

1. Selecția dosarelor va avea loc în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de concurs, iar rezultatele selecției se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de selecție  a dosarelor.

2. Proba scrisă se va desfășura în data de 02.10.2019  la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

3. Interviul va avea loc în data de 04.10.2019 la orele 10,00, iar rezultatele se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

Contestațiile se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului etapei contestate.

Rezultatele contestațiilor se afișează imediat după soluționare, în termen de maxim o zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a acestora.

Rezultatele finale ale concursului se afișează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării concursului și a contestațiilor, dacă este cazul.

Rezultatele fiecărei  etape de concurs și de soluționare a contestațiilor se afișează la afișierul de la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15.

 

Relații suplimentare se pot obține de la secretarul comisiei de concurs/soluționare contestații – inspector, grad superior, Săplăcan Monica, la sediul Primăriei orașului Năsăud, Piața Unirii, nr. 15, tel. 0263/361026, interior 23.

                 

 

                  PRIMAR,                                                                                SECRETARUL ORAȘULUI

           MIRCEA ROMOCEA                                                               VASILE ȘOLDEA